جستجو در کنداکتور

یکی بود یکی نبود، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FN_81031005 08:41:43 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
84 FN_81031007 11:48:55 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
127 FN_81031003 13:42:29 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 FN_81031008 09:11:19 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
81 FN_81031004 11:47:31 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
128 FN_81031001 13:56:32 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 FN_81031001 08:57:25 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
80 FN_81031005 12:01:53 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 FN_81031003 09:08:54 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
116 FN_81031007 13:56:53 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 FN_81031001 09:08:51 00:02:35 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
110 FN_81031005 13:07:32 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 FN_81031001 08:41:56 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
44 FN_81031003 09:42:04 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
70 FN_81031008 10:55:03 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
81 FN_81031007 11:57:11 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
104 FN_81031004 13:06:51 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
124 FN_81031005 13:56:33 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 FN_81031001 09:35:59 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
74 FN_81031005 11:11:36 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
93 FN_81031007 12:04:47 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 TT1675 17:53:30 00:01:29 یکی بود یکی نبود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 FN_81031001 09:51:14 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
88 FN_81031001 12:00:49 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 FN_81031008 11:46:49 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
123 FN_81031008 13:20:52 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 FN_81031007 13:10:29 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 FN_81031005 13:10:40 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 FN_81031004 09:11:59 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
129 FN_81031004 13:52:38 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 FN_81031003 09:12:38 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
118 FN_81031003 13:08:21 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 FN_81031001 09:12:17 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
78 FN_81031001 11:48:33 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
129 FN_81031001 13:52:35 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی