جستجو در کنداکتور

یکی بود یکی نبود، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 FN_71046007 09:56:21 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
67 FN_71046007 11:11:06 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
96 FN_71046007 12:42:07 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 FN_71046008 09:56:24 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
62 FN_71046008 10:39:39 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
127 FN_71046008 13:40:12 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 FN_71046004 09:11:33 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
53 FN_71046004 10:10:43 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
96 FN_71046004 11:54:08 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
117 FN_71046004 12:54:11 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 FN_71046009 10:39:00 00:04:08 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
135 FN_71046009 13:39:44 00:04:08 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_71046008 08:53:18 00:03:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
94 FN_71046008 12:22:11 00:03:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_71046007 08:42:13 00:02:50 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
92 FN_71046007 12:24:12 00:02:50 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
116 FN_71046007 13:38:21 00:02:50 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 FN_71046006 09:08:40 00:03:33 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
48 FN_71046006 09:52:32 00:03:33 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
67 FN_71046006 10:40:34 00:03:33 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
85 FN_71046006 11:25:00 00:03:33 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
98 FN_71046005 12:20:57 00:03:15 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
124 FN_71046005 13:39:49 00:03:15 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 FN_71046004 09:08:30 00:03:17 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
55 FN_71046004 10:11:36 00:03:17 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
64 FN_71046004 10:39:10 00:03:17 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
94 FN_71046004 11:54:20 00:03:17 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
115 FN_71046004 12:52:48 00:03:17 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 FN_71046003 09:11:02 00:02:45 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
58 FN_71046003 10:10:49 00:02:45 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
102 FN_71046003 11:55:23 00:02:45 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
116 FN_71046003 12:39:35 00:02:45 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
135 FN_71046003 13:40:11 00:02:45 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FN_71046002 08:42:35 00:02:35 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
39 FN_71046002 09:23:00 00:02:35 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
57 FN_71046002 10:10:15 00:02:35 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
99 FN_71046002 11:55:05 00:02:35 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
122 FN_71046002 12:55:55 00:02:35 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FN_71046001 08:42:09 00:02:34 یکی بود یکی نبود شهید شاهرخ ضرغام 0 مجموعه ایرانی
78 FN_71046001 11:55:04 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
97 FN_71046001 12:51:44 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 SE_5720750 20:15:11 00:11:50 یکی بود یکی نبود، سرزمین من ایران بود 50 50 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 SE_5720749 20:15:08 00:11:59 یکی بود یکی نبود، سرزمین من ایران بود 49 50 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 SE_5720748 20:15:21 00:11:58 یکی بود یکی نبود، سرزمین من ایران بود 48 50 مجموعه ایرانی