جستجو در کنداکتور

یکی بود یکی نبود، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_81031003 08:11:22 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
72 FN_81031003 12:09:51 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 FN_81031003 09:55:37 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
74 FN_81031003 12:09:28 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 FN_81031003 11:27:19 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 FN_81031003 12:06:14 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 FN_81031003 11:40:16 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 FN_81031003 08:26:32 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 FN_81031003 12:24:02 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 FN_81031003 12:09:37 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 FN_81031003 09:12:29 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
80 FN_81031003 12:24:09 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FN_81031003 08:42:12 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
51 FN_81031003 11:22:02 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
111 FN_81031003 13:55:53 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 FN_81031007 08:53:00 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
80 FN_81031008 11:57:02 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_81031004 08:52:28 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
80 FN_81031005 11:57:11 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
114 FN_81031004 13:42:08 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FN_81031003 08:52:41 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
76 FN_81031001 11:57:09 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_81031008 08:53:03 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی