جستجو در کنداکتور

یکی بود یکی نبود، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 FN_81031007 08:53:00 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
80 FN_81031008 11:57:02 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_81031004 08:52:28 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
80 FN_81031005 11:57:11 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
114 FN_81031004 13:42:08 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FN_81031003 08:52:41 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
76 FN_81031001 11:57:09 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_81031008 08:53:03 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_81031007 08:52:47 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
49 FN_81031007 10:23:37 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
79 FN_81031007 11:40:15 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
122 FN_81031007 13:42:17 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_81031005 08:42:01 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
126 FN_81031005 13:42:00 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 FN_81031004 08:42:06 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 FN_81031003 08:42:25 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_81031001 08:42:38 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_81031008 08:41:15 00:03:26 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 FN_81031007 08:52:43 00:02:41 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 FN_81031005 08:52:35 00:03:13 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FN_81031004 08:42:15 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
81 FN_81031004 11:57:13 00:03:09 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 FN_81031003 08:42:12 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
88 FN_81031003 11:57:07 00:02:39 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 FN_81031001 08:42:06 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی
84 FN_81031001 11:58:02 00:02:34 یکی بود یکی نبود 0 مجموعه ایرانی