جستجو در کنداکتور

کندویی‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 RT1261 12:29:50 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
81 CO_61007009 12:30:10 00:07:27 کندویی‌ها 9 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
85 RT1261 12:29:51 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
86 CO_61007008 12:30:11 00:07:28 کندویی‌ها 8 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 RT1261 12:30:02 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
84 CO_61007007 12:30:22 00:07:32 کندویی‌ها 7 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 RT1261 12:29:58 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
84 CO_61007006 12:30:18 00:07:36 کندویی‌ها 6 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
86 RT1261 12:29:44 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
87 CO_61007004 12:30:04 00:07:23 کندویی‌ها 5 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 RT1261 12:45:20 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
84 CO_61007005 12:45:40 00:07:26 کندویی‌ها 4 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
87 RT1261 12:29:58 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
88 CO_61007003 12:30:18 00:07:28 کندویی‌ها 4 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 RT1261 12:29:58 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
84 CO_61007002 12:30:18 00:07:00 کندویی‌ها 3 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 RT1261 12:45:16 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
85 CO_61007001 12:45:36 00:07:20 کندویی‌ها 1 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 RT1140 11:44:36 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
81 CO_61007048 11:44:56 00:06:56 کندویی‌ها 75 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
79 RT1140 11:44:44 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
80 CO_61007078 11:45:04 00:06:45 کندویی‌ها 74 76 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1140 08:32:47 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
14 CO_61007074 08:33:07 00:07:11 کندویی‌ها 72 72 مجموعه خارجی
65 NM20220 11:12:14 00:01:30 آنونس مجموعه کندویی‌ها 0 تیزر و آنونس
76 RT1140 11:45:14 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
77 CO_61007075 11:45:34 00:07:39 کندویی‌ها 73 76 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_61007073 08:31:52 00:07:11 کندویی‌ها 71 76 مجموعه خارجی
35 NM20220 09:27:09 00:01:30 آنونس مجموعه کندویی‌ها 0 تیزر و آنونس
79 RT1140 11:44:48 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
80 CO_61007074 11:45:08 00:07:11 کندویی‌ها 72 76 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_61007072 08:31:52 00:07:13 کندویی‌ها 70 72 مجموعه خارجی
29 NM20220 09:09:15 00:01:30 آنونس مجموعه کندویی‌ها 0 تیزر و آنونس
81 RT1140 11:45:02 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
82 CO_61007073 11:45:22 00:07:11 کندویی‌ها 71 76 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_61007071 08:31:58 00:07:39 کندویی‌ها 69 76 مجموعه خارجی
82 RT1140 11:44:30 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
83 CO_61007072 11:44:50 00:07:13 کندویی‌ها 70 76 مجموعه خارجی