جستجو در کنداکتور

کندویی‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1109 08:31:10 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
15 CO_61007015 08:31:30 00:07:18 کندویی‌ها 14 72 مجموعه خارجی
72 RT1109 11:44:56 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
73 CO_61007016 11:45:16 00:07:34 کندویی‌ها 15 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1109 08:29:40 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
15 CO_61007013 08:30:00 00:07:23 کندویی‌ها 13 72 مجموعه خارجی
71 RT1109 11:46:36 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
72 CO_61007015 11:46:56 00:07:18 کندویی‌ها 14 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1109 08:29:39 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
14 CO_61007012 08:29:59 00:07:29 کندویی‌ها 12 72 مجموعه خارجی
68 RT1109 11:44:52 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
69 CO_61007013 11:45:12 00:07:23 کندویی‌ها 13 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1109 08:29:47 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
15 CO_61007011 08:30:07 00:07:32 کندویی‌ها 11 72 مجموعه خارجی
78 RT1109 11:45:39 00:00:25 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
79 CO_61007012 11:46:04 00:07:29 کندویی‌ها 12 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1109 08:30:13 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
17 CO_61007017 08:30:33 00:07:35 کندویی‌ها 10 72 مجموعه خارجی
83 RT1109 11:45:15 00:00:25 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
84 CO_61007011 11:45:40 00:07:32 کندویی‌ها 11 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1109 08:29:49 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
15 CO_61007009 08:30:09 00:07:27 کندویی‌ها 9 72 مجموعه خارجی
72 RT1109 11:44:42 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
73 CO_61007017 11:45:02 00:07:35 کندویی‌ها 48 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1109 08:29:37 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
15 CO_61007008 08:29:57 00:07:28 کندویی‌ها 8 72 مجموعه خارجی
81 RT1109 11:44:40 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
82 CO_61007009 11:45:00 00:07:27 کندویی‌ها 9 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1109 08:29:46 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
16 CO_61007010 08:30:06 00:07:34 کندویی‌ها 7 72 مجموعه ایرانی
66 NM20171 10:42:14 00:01:30 آنونس مجموعه کندویی‌ها 0 تیزر و آنونس
84 RT1109 11:44:44 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
85 CO_61007008 11:45:04 00:07:28 کندویی‌ها 8 72 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1109 08:29:53 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
16 CO_61007006 08:30:13 00:07:36 کندویی‌ها 6 72 مجموعه خارجی
91 RT1109 11:45:04 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
92 CO_61007010 11:45:24 00:07:34 کندویی‌ها 7 72 مجموعه خارجی
122 NM20171 13:10:33 00:01:30 آنونس مجموعه کندویی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 E_RT1109 08:29:52 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
15 E_CO_61007005 08:30:12 00:07:26 کندویی‌ها 50 51 مجموعه خارجی
79 E_RT1109 11:45:00 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
80 E_CO_61007006 11:45:20 00:07:36 کندویی‌ها 51 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1109 08:30:29 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
11 CO_61007004 08:30:49 00:07:23 کندویی‌ها 4 72 مجموعه خارجی
76 RT1109 11:44:50 00:00:20 آرم تایم(کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
77 CO_61007005 11:45:10 00:07:26 کندویی‌ها 5 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1109 08:30:13 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
16 CO_61007003 08:30:33 00:07:28 کندویی‌ها 3 72 مجموعه خارجی
86 RT1109 11:45:09 00:00:25 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
87 CO_61007004 11:45:34 00:07:23 کندویی‌ها 4 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 CO_61007002 08:30:37 00:07:00 کندویی‌ها 2 72 مجموعه خارجی
92 CO_61007003 11:45:03 00:07:28 کندویی‌ها 3 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1109 08:29:39 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
16 CO_61007001 08:29:59 00:07:20 کندویی‌ها 1 72 مجموعه خارجی
86 RT1109 11:44:44 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
87 CO_61007002 11:45:04 00:07:00 کندویی‌ها 2 72 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 RT1109 11:44:59 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
85 CO_61007001 11:45:19 00:07:20 کندویی‌ها 1 72 مجموعه ایرانی