جستجو در کنداکتور

کندویی‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1261 09:15:04 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
33 CO_61007004 09:15:24 00:07:23 کندویی‌ها 75 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1261 09:14:58 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
34 CO_61007078 09:15:18 00:06:45 کندویی‌ها 74 75 مجموعه خارجی
115 RT1261 13:00:02 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
116 CO_61007004 13:00:22 00:07:23 کندویی‌ها 75 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1261 09:14:42 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
34 CO_61007075 09:15:02 00:07:38 کندویی‌ها 73 75 مجموعه خارجی
111 RT1261 13:00:04 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
112 CO_61007078 13:00:24 00:06:45 کندویی‌ها 74 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1261 09:15:10 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
33 CO_61007074 09:15:30 00:07:01 کندویی‌ها 72 75 مجموعه خارجی
117 RT1261 12:44:49 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
118 CO_61007075 12:45:09 00:07:38 کندویی‌ها 72 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1261 09:15:07 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
34 CO_61007073 09:15:27 00:07:11 کندویی‌ها 71 75 مجموعه خارجی
111 RT1261 12:44:50 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
112 CO_61007074 12:45:10 00:07:01 کندویی‌ها 71 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1261 09:14:57 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
36 CO_61007072 09:15:17 00:07:13 کندویی‌ها 70 75 مجموعه خارجی
115 RT1261 12:45:15 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
116 CO_61007073 12:45:35 00:07:11 کندویی‌ها 71 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1261 09:15:10 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
32 CO_61007071 09:15:30 00:07:39 کندویی‌ها 69 75 مجموعه خارجی
111 RT1261 12:44:44 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
112 CO_61007072 12:45:04 00:07:13 کندویی‌ها 70 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 E_RT1261 09:14:46 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
28 E_CO_61007070 09:15:06 00:07:07 کندویی‌ها 68 75 مجموعه خارجی
97 E_RT1261 12:45:02 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
98 E_CO_61007071 12:45:22 00:07:39 کندویی‌ها 69 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 E_RT1261 09:14:53 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
32 E_CO_61007069 09:15:13 00:07:05 کندویی‌ها 67 75 مجموعه خارجی
113 E_RT1261 12:44:54 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
114 E_CO_61007070 12:45:14 00:07:07 کندویی‌ها 68 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1261 09:15:01 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
33 CO_61007068 09:15:21 00:06:57 کندویی‌ها 66 75 مجموعه خارجی
111 RT1261 12:59:44 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
112 CO_61007069 13:00:04 00:07:05 کندویی‌ها 67 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1261 09:15:12 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
30 CO_61007067 09:15:32 00:07:16 کندویی‌ها 64 75 مجموعه خارجی
107 RT1261 12:44:40 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
108 CO_61007068 12:45:00 00:06:57 کندویی‌ها 66 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1261 09:14:58 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
29 CO_61007066 09:15:18 00:07:33 کندویی‌ها 64 75 مجموعه خارجی
109 RT1261 12:44:50 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
110 CO_61007067 12:45:10 00:07:16 کندویی‌ها 65 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1261 09:15:17 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
34 CO_61007065 09:15:37 00:07:09 کندویی‌ها 63 75 مجموعه خارجی
109 RT1261 12:44:40 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
110 CO_61007066 12:45:00 00:07:33 کندویی‌ها 64 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1261 09:15:18 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
30 CO_61007064 09:15:38 00:05:36 کندویی‌ها 62 75 مجموعه خارجی
110 RT1261 12:45:07 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
111 CO_61007065 12:45:27 00:07:09 کندویی‌ها 63 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1261 09:14:55 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
27 CO_61007063 09:15:15 00:07:36 کندویی‌ها 61 75 مجموعه خارجی
106 RT1261 12:45:18 00:00:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 0 آرم استیشن
107 CO_61007064 12:45:38 00:05:36 کندویی‌ها 62 75 مجموعه خارجی