جستجو در کنداکتور

کایلو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1125 09:15:12 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
29 B_CO_61089012 09:15:32 00:07:36 کایلو 6 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1125 09:14:40 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
27 B_CO_61089011 09:15:00 00:07:13 کایلو 5 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1125 09:15:18 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
28 B_CO_61089007 09:15:38 00:07:43 کایلو 4 28 مجموعه خارجی
53 NM20196 10:42:09 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1125 09:14:59 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
26 B_CO_61089006 09:15:19 00:07:06 کایلو 3 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1125 09:14:47 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
32 B_CO_61089002 09:15:07 00:07:44 کایلو 2 28 مجموعه خارجی
67 NM20196 11:13:02 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 NM20196 08:57:38 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
30 RT1125 09:15:01 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
31 B_CO_61089001 09:15:21 00:07:53 کایلو 1 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 CO_61330053 13:30:06 00:07:40 کایلو 67 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 RT1088 10:30:17 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
59 CO_61330053 10:30:37 00:07:40 کایلو 67 67 مجموعه خارجی
106 NM20166 13:10:31 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
112 RT1088 13:31:43 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
113 CO_61330068 13:32:03 00:07:26 کایلو 66 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 RT1088 10:30:08 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
58 CO_61330068 10:30:28 00:07:26 کایلو 66 67 مجموعه خارجی
107 NM20166 13:10:32 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
112 RT1088 13:30:42 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
113 CO_61330067 13:31:02 00:07:26 کایلو 65 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 NM20166 10:09:51 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
56 RT1088 10:29:49 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
57 CO_61330067 10:30:09 00:07:26 کایلو 65 65 مجموعه خارجی
104 NM20166 13:09:39 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
110 CO_61330066 13:30:01 00:07:55 کایلو 64 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 NM20166 09:13:40 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
57 RT1088 10:30:21 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
58 CO_61330066 10:30:41 00:07:55 کایلو 64 67 مجموعه خارجی
113 RT1088 13:31:41 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
114 CO_61330064 13:32:01 00:07:51 کایلو 63 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 RT1088 10:29:40 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
61 CO_61330064 10:30:00 00:07:51 کایلو 63 67 مجموعه خارجی
120 RT1088 13:30:57 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
121 CO_61330063 13:31:17 00:07:54 کایلو 62 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 NM20166 10:10:05 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
57 RT1088 10:29:51 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
58 CO_61330063 10:30:11 00:07:54 کایلو 62 54 مجموعه خارجی
109 NM20166 13:11:15 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
115 CO_61330044 13:30:37 00:06:50 کایلو 61 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 RT1088 10:31:45 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
47 CO_61330044 10:32:05 00:06:50 کایلو 60 67 مجموعه خارجی
95 NM20166 13:13:08 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
100 CO_61330037 13:30:31 00:07:53 کایلو 60 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 RT1088 10:30:37 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
50 CO_61330037 10:30:57 00:07:53 کایلو 60 65 مجموعه خارجی
99 NM20166 13:11:42 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
105 RT1088 13:31:31 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
106 CO_61330004 13:31:51 00:07:55 کایلو 59 65 مجموعه خارجی