جستجو در کنداکتور

کایلو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1125 08:59:44 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
26 B_CO_61089025 09:00:04 00:07:54 کایلو 28 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1125 09:00:02 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
22 B_CO_61089021 09:00:22 00:08:01 کایلو 27 28 مجموعه خارجی
73 RT1125 11:59:53 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
74 B_CO_61089025 12:00:13 00:07:54 کایلو 28 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RT1125 08:59:42 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
21 B_CO_61089016 09:00:02 00:07:05 کایلو 26 28 مجموعه خارجی
76 RT1125 11:59:45 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
77 B_CO_61089021 12:00:05 00:08:01 کایلو 27 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1125 08:59:42 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
26 B_CO_61089010 09:00:02 00:07:37 کایلو 25 28 مجموعه خارجی
67 NM20221 11:21:42 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
80 RT1125 11:59:53 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
81 B_CO_61089016 12:00:13 00:07:05 کایلو 26 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1125 08:59:42 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61089009 09:00:02 00:07:49 کایلو 24 28 مجموعه خارجی
60 NM20221 11:13:30 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
75 RT1125 11:59:46 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
76 B_CO_61089010 12:00:06 00:07:37 کایلو 25 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20221 08:42:49 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
20 RT1125 08:59:36 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
21 B_CO_61089008 08:59:56 00:07:23 کایلو 23 28 مجموعه خارجی
67 RT1125 12:00:33 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
68 B_CO_61089009 12:00:53 00:07:49 کایلو 24 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1125 08:59:39 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61089005 08:59:59 00:07:10 کایلو 22 28 مجموعه خارجی
77 RT1125 11:59:44 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
78 B_CO_61089008 12:00:04 00:07:23 کایلو 23 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1125 08:59:40 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
24 B_CO_61089004 09:00:00 00:07:13 کایلو 21 28 مجموعه خارجی
74 RT1125 12:00:00 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
75 B_CO_61089005 12:00:20 00:07:10 کایلو 22 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1125 08:59:53 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61089003 09:00:13 00:07:46 کایلو 20 28 مجموعه خارجی
78 RT1125 11:59:52 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
79 B_CO_61089004 12:00:12 00:07:13 کایلو 21 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1125 08:59:53 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61089028 09:00:13 00:07:51 کایلو 19 28 مجموعه خارجی
76 RT1125 11:59:57 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
77 B_CO_61089003 12:00:17 00:07:46 کایلو 20 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1125 09:00:02 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
19 B_CO_61089027 09:00:22 00:08:00 کایلو 18 28 مجموعه خارجی
65 RT1125 11:59:57 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
66 B_CO_61089028 12:00:17 00:07:51 کایلو 19 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1125 09:15:00 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
30 B_CO_61089027 09:15:20 00:08:00 کایلو 18 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1125 09:14:40 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
34 B_CO_61089026 09:15:00 00:07:29 کایلو 17 28 مجموعه خارجی
107 NM20196 13:22:59 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 RT1125 09:14:46 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
31 B_CO_61089024 09:15:06 00:08:00 کایلو 16 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1125 09:14:55 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
28 B_CO_61089023 09:15:15 00:07:55 کایلو 15 28 مجموعه خارجی
90 NM20196 12:40:56 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس