جستجو در کنداکتور

کایلو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 RT1278 12:29:42 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
96 B_CO61089028 12:30:02 00:07:51 کایلو 28 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 RT1278 12:15:09 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
97 B_CO61089027 12:15:29 00:07:55 کایلو-1 27 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
98 RT1278 12:14:54 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
99 B_CO61089026 12:15:14 00:07:29 کایلو-1 26 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 RT1278 12:14:52 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
98 B_CO61089025 12:15:12 00:07:54 کایلو-1 25 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1278 12:14:50 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
100 B_CO61089024 12:15:10 00:08:00 کایلو-1 24 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
101 RT1278 12:14:48 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
102 B_CO_61089023 12:15:08 00:07:55 کایلو-1 23 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
94 RT1278 12:29:58 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
95 B_CO61089022 12:30:18 00:07:51 کایلو 22 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 RT1278 12:29:44 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
96 B_CO61089021 12:30:04 00:08:00 کایلو 21 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
94 RT1278 12:15:23 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
95 B_CO61089020 12:15:43 00:07:59 کایلو-1 20 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
98 RT1278 12:15:19 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
99 B_CO61089019 12:15:39 00:08:01 کایلو-1 19 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 RT1278 12:15:03 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
97 B_CO61089018 12:15:23 00:07:51 کایلو-1 18 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 RT1278 12:14:58 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
96 B_CO61089017 12:15:18 00:07:53 کایلو 17 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 RT1278 12:14:47 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
96 B_CO_61089016 12:15:07 00:07:02 کایلو-1 16 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
89 RT1278 12:30:04 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
90 B_CO_61089015 12:30:24 00:07:49 کایلو 15 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 RT1278 12:29:58 00:00:20 آرم تایم (کایلو) 0 آرم استیشن
96 B_CO_61089014 12:30:18 00:07:57 کایلو 14 28 مجموعه خارجی