جستجو در کنداکتور

کاردستی‌های مهدپویا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 FN_61071003 13:14:02 00:02:36 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-2 0 مجموعه ایرانی
100 FN_61071027 13:22:09 00:02:15 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
102 FN_61071045 13:43:46 00:01:40 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
69 FN_61071041 11:52:56 00:01:24 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
71 FN_61071001 11:52:39 00:01:34 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_61071053 08:37:32 00:02:50 کاردستی‌های مهدپویا-پنکه 0 مجموعه ایرانی
69 FN_61071033 11:53:09 00:01:39 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 0 مجموعه ایرانی
99 FN_61071060 13:22:22 00:01:48 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 FN_61071031 13:43:27 00:01:47 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی کف دست 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 FN_61071001 10:53:22 00:01:34 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_61071025 08:09:47 00:02:34 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 0 مجموعه ایرانی
72 FN_61071031 11:53:33 00:01:47 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی کف دست 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
69 FN_61071058 11:53:59 00:00:52 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FN_61071059 08:39:39 00:04:58 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 0 مجموعه ایرانی
66 FN_61071040 11:27:16 00:02:25 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 0 مجموعه ایرانی
86 FN_61071035 12:38:36 00:03:03 کاردستی‌های مهدپویا-گیلاس 0 مجموعه ایرانی
105 FN_61071078 13:25:32 00:04:48 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 0 مجموعه ایرانی
115 FN_61071014 13:58:14 00:01:46 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 FN_61071002 10:53:41 00:02:05 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-1 0 مجموعه ایرانی
83 FN_61071012 12:41:55 00:02:56 کاردستی‌های مهدپویا-کفشدوزک 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_61071080 08:53:01 00:03:20 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی با مرکب 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 FN_61071072 10:12:47 00:02:15 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 0 مجموعه ایرانی
58 FN_61071074 10:55:42 00:01:49 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 FN_61071058 10:44:00 00:00:52 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_61071045 08:10:05 00:01:40 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 0 مجموعه ایرانی