جستجو در کنداکتور

پینگو در شهر، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1067 09:14:40 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
29 CO_61098026 09:15:05 00:06:31 پینگو در شهر 23 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 RT1067 09:14:36 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
31 CO_61098025 09:15:01 00:06:30 پینگو در شهر 22 23 مجموعه خارجی
68 RT1067 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
69 CO_61098026 11:15:00 00:06:31 پینگو در شهر 23 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1067 09:14:45 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
30 CO_61098024 09:15:10 00:06:23 پینگو در شهر 21 23 مجموعه خارجی
68 RT1067 11:14:38 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
69 CO_61098025 11:15:03 00:06:30 پینگو در شهر 22 23 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
29 CO_61098023 09:15:00 00:06:33 پینگو در شهر 20 26 مجموعه خارجی
69 RT1067 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
70 CO_61098024 11:15:00 00:06:23 پینگو در شهر 21 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1067 09:14:55 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
29 CO_61098022 09:15:20 00:06:32 پینگو در شهر 19 23 مجموعه خارجی
69 RT1067 11:14:36 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
70 CO_61098023 11:15:01 00:06:33 پینگو در شهر 20 23 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1067 09:14:45 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
35 CO_61098021 09:15:10 00:06:33 پینگو در شهر 18 23 مجموعه خارجی
76 RT1067 11:14:50 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
77 CO_61098022 11:15:15 00:06:32 پینگو در شهر 19 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
34 CO_61098020 09:15:00 00:06:28 پینگو در شهر 17 23 مجموعه خارجی
85 RT1067 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
86 CO_61098021 11:15:00 00:06:33 پینگو در شهر 18 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
32 CO_61098019 09:15:00 00:06:23 پینگو در شهر 16 26 مجموعه خارجی
71 RT1067 11:14:38 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
72 CO_61098020 11:15:03 00:06:28 پینگو در شهر 17 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
29 CO_61098018 09:15:00 00:06:28 پینگو در شهر 9 26 مجموعه خارجی
68 RT1067 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
69 CO_61098019 11:15:00 00:06:23 پینگو در شهر 16 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
30 CO_61098017 09:15:00 00:06:28 پینگو در شهر 14 23 مجموعه خارجی
69 RT1067 11:14:36 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
70 CO_61098018 11:15:01 00:06:28 پینگو در شهر 15 23 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1067 09:14:36 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
27 CO_61098015 09:15:01 00:06:28 پینگو در شهر 13 26 مجموعه خارجی
70 RT1067 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
71 CO_61098017 11:15:00 00:06:28 پینگو در شهر 14 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
30 CO_61098014 09:15:00 00:06:28 پینگو در شهر 12 26 مجموعه خارجی
68 RT1067 11:14:36 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
69 CO_61098015 11:15:01 00:06:28 پینگو در شهر 13 23 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
29 CO_61098013 09:15:00 00:06:31 پینگو در شهر 11 23 مجموعه خارجی
69 RT1067 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
70 CO_61098014 11:15:00 00:06:28 پینگو در شهر 12 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
35 CO_61098011 09:15:00 00:06:28 پینگو در شهر 10 23 مجموعه خارجی
78 RT1067 11:14:41 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
79 CO_61098013 11:15:06 00:06:31 پینگو در شهر 11 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
29 CO_61098009 09:15:00 00:05:58 پینگو در شهر 9 26 مجموعه خارجی
70 RT1067 11:14:36 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
71 CO_61098011 11:15:01 00:06:28 پینگو در شهر 10 26 مجموعه خارجی