جستجو در کنداکتور

پیم و پم، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20321 08:26:12 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
46 NM20321 09:57:24 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
59 RT1203 10:45:06 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
60 CO_81030090 10:45:26 00:14:17 پیم و پم 88 90 مجموعه ایرانی
80 NM20321 11:47:17 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 RT1203 10:29:52 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
55 CO_81030089 10:30:12 00:11:35 پیم و پم 87 90 مجموعه ایرانی
69 NM20321 11:11:45 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
106 NM20321 12:38:15 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
122 RT1203 13:29:44 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
123 CO_81030088 13:30:04 00:13:09 پیم و پم 86 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 RT1203 10:29:52 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
58 CO_81030088 10:30:12 00:13:09 پیم و پم 86 90 مجموعه ایرانی
71 NM20321 11:11:41 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
107 NM20321 12:38:54 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
124 RT1203 13:29:42 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
125 CO_81030087 13:30:02 00:13:13 پیم و پم 85 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 RT1203 10:29:46 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
54 CO_81030087 10:30:06 00:13:13 پیم و پم 85 90 مجموعه ایرانی
67 NM20321 11:11:36 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
104 NM20321 12:38:55 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
119 RT1203 13:29:53 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
120 CO_81030086 13:30:13 00:15:23 پیم و پم 84 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20321 08:25:45 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
57 RT1203 10:29:56 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
58 CO_81030086 10:30:16 00:15:23 پیم و پم 84 90 مجموعه ایرانی
78 NM20321 11:44:30 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
118 RT1203 13:29:47 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
119 CO_81030085 13:30:07 00:13:10 پیم و پم 83 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 RT1203 10:29:56 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
62 CO_81030085 10:30:16 00:13:10 پیم و پم 83 90 مجموعه ایرانی
98 NM20321 12:05:07 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
112 NM20321 12:38:40 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
130 RT1203 13:29:40 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
131 CO_81030084 13:30:00 00:12:48 پیم و پم 82 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20321 08:26:02 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
46 NM20321 09:57:20 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
58 RT1203 10:45:07 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
59 CO_81030084 10:45:27 00:12:48 پیم و پم 82 90 مجموعه ایرانی
78 NM20321 11:43:53 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20321 08:26:10 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
45 NM20321 09:58:24 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
54 RT1203 10:44:57 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
55 CO_81030080 10:45:17 00:12:59 پیم و پم 81 90 مجموعه ایرانی
122 NM20321 13:53:45 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 NM20321 08:22:15 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
57 RT1203 10:29:48 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
58 CO_81030079 10:30:08 00:11:10 پیم و پم 80 90 مجموعه ایرانی
83 NM20321 11:41:14 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
123 RT1203 13:29:54 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
124 CO_81030078 13:30:14 00:13:47 پیم و پم 79 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20321 08:25:03 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
60 RT1203 10:30:07 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
61 CO_81030078 10:30:27 00:13:47 پیم و پم 79 90 مجموعه ایرانی
84 NM20321 11:41:24 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
126 RT1203 13:29:49 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
127 CO_81030076 13:30:09 00:12:19 پیم و پم 78 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 NM20321 08:25:16 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
55 RT1203 10:29:49 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
56 CO_81030076 10:30:09 00:12:19 پیم و پم 78 90 مجموعه ایرانی
80 NM20321 11:42:31 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
120 RT1203 13:29:43 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
121 CO_81030083 13:30:03 00:13:36 پیم و پم 77 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 NM20321 09:07:27 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
55 RT1203 10:29:48 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
56 CO_81030083 10:30:08 00:13:36 پیم و پم 77 90 مجموعه ایرانی
81 NM20321 11:42:14 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
121 RT1203 13:29:55 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
122 CO_81030082 13:30:15 00:12:14 پیم و پم 76 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 NM20321 09:41:31 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
58 RT1203 10:30:03 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
59 CO_81030082 10:30:23 00:12:14 پیم و پم 76 90 مجموعه ایرانی
92 NM20321 12:04:41 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
126 RT1203 13:30:02 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
127 CO_81030081 13:30:22 00:12:37 پیم و پم 75 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20321 08:26:05 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
45 NM20321 09:57:57 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
58 RT1203 10:44:43 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
59 CO_81030081 10:45:03 00:12:37 پیم و پم 75 90 مجموعه ایرانی
126 NM20321 13:55:34 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20321 08:24:55 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
44 NM20321 09:57:55 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
55 RT1203 10:44:47 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم) 0 آرم استیشن
56 CO_81030077 10:45:07 00:13:17 پیم و پم 74 90 مجموعه ایرانی
124 NM20321 13:54:47 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس