جستجو در کنداکتور

پوکویو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
69 RT1258 10:29:43 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
70 B_CO_81052004 10:30:03 00:11:20 پوکویو 4 46 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
71 RT1258 10:29:42 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
72 B_CO_81052003 10:30:02 00:09:59 پوکویو 3 46 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 RT1258 10:29:50 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
49 B_CO_81052002 10:30:10 00:11:11 پوکویو 2 46 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 RT1258 10:29:42 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
52 B_CO_81052001 10:30:02 00:11:19 پوکویو 1 46 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 TT_81052002 08:13:44 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
43 TT_81052002 10:10:57 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1258 09:15:28 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
26 E_CO_61022003 09:15:48 00:06:57 پوکویو 22 29 مجموعه خارجی
42 NM20313 10:40:54 00:01:30 آنونس مجموعه پوکویو 0 تیزر و آنونس
73 TT_81052002 12:13:36 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
86 TT_81052002 12:52:56 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
109 TT_81052002 13:58:47 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 TT_81052002 08:13:41 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
45 TT_81052002 10:10:45 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
69 RT1258 12:29:55 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
70 CO_61022003 12:30:15 00:06:56 پوکویو 22 29 مجموعه خارجی
82 TT_81052002 13:04:05 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 TT_81052002 08:28:55 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
44 NM20313 10:11:55 00:01:30 آنونس مجموعه پوکویو 0 تیزر و آنونس
67 RT1258 12:29:45 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
68 CO_5111511 12:30:05 00:06:58 پوکویو 21 29 مجموعه خارجی
75 TT_81052002 12:54:01 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
98 TT_81052002 13:58:47 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 TT_81052002 09:59:02 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
64 RT1258 12:29:55 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
65 CO_5111543 12:30:15 00:06:57 پوکویو 20 29 مجموعه خارجی
83 TT_81052002 13:22:07 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 TT_81052002 08:13:51 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
27 RT1258 09:14:53 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
28 CO_5111524 09:15:13 00:06:56 پوکویو 18 29 مجموعه خارجی
58 NM20313 10:54:08 00:01:30 آنونس مجموعه پوکویو 0 تیزر و آنونس
63 TT_81052002 11:12:27 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
80 RT1258 12:00:07 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
81 CO_5111525 12:00:27 00:06:57 پوکویو 19 29 مجموعه خارجی
109 TT_81052002 13:22:04 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
117 NM20313 13:57:13 00:01:30 آنونس مجموعه پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 TT_81052002 08:14:03 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
27 RT1258 09:14:48 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
28 CO_5111523 09:15:08 00:06:57 پوکویو 17 29 مجموعه خارجی
56 NM20313 10:54:02 00:01:30 آنونس مجموعه پوکویو 0 تیزر و آنونس
61 TT_81052002 11:12:43 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
78 RT1258 12:00:00 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
79 CO_5111524 12:00:20 00:06:56 پوکویو 18 29 مجموعه خارجی
108 TT_81052002 13:20:01 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 TT_81052002 10:28:43 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
65 RT1258 12:30:13 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
66 CO_5111523 12:30:33 00:06:57 پوکویو 17 29 مجموعه خارجی
79 TT_81052002 13:01:47 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
99 TT_81052002 13:58:47 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 TT_81052002 08:13:30 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
64 RT1258 12:30:18 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
65 CO_5111522 12:30:38 00:06:56 پوکویو 16 29 مجموعه خارجی
83 TT_81052002 13:21:35 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 TT_81052002 08:43:40 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
47 TT_81052002 10:28:38 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
66 RT1258 12:30:06 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
67 CO_5111521 12:30:26 00:06:57 پوکویو 15 29 مجموعه خارجی
78 TT_81052002 13:03:04 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
99 TT_81052002 13:58:47 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 TT_81052002 08:13:31 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
47 TT_81052002 10:28:27 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
62 RT1258 12:29:53 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
63 CO_5111520 12:30:13 00:06:57 پوکویو 14 29 مجموعه خارجی
81 TT_81052002 13:21:14 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس