جستجو در کنداکتور

پوکویو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 TT_81052002 08:43:40 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
47 TT_81052002 10:28:38 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
66 RT1258 12:30:06 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
67 CO_5111521 12:30:26 00:06:57 پوکویو 15 29 مجموعه خارجی
78 TT_81052002 13:03:04 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
99 TT_81052002 13:58:47 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 TT_81052002 08:13:31 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
47 TT_81052002 10:28:27 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
62 RT1258 12:29:53 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
63 CO_5111520 12:30:13 00:06:57 پوکویو 14 29 مجموعه خارجی
81 TT_81052002 13:21:14 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 TT_81052002 08:58:52 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
45 TT_81052002 10:09:23 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
68 RT1258 12:29:53 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
69 CO_5111526 12:30:13 00:06:59 پوکویو 13 29 مجموعه خارجی
84 TT_81052002 13:02:49 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 TT_81052002 08:13:49 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
27 RT1258 09:14:46 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
28 CO_5111518 09:15:06 00:06:50 پوکویو 11 29 مجموعه خارجی
55 NM20313 10:54:52 00:01:30 آنونس مجموعه پوکویو 0 تیزر و آنونس
60 TT_81052002 11:11:10 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
77 RT1258 12:00:07 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
78 CO_5111519 12:00:27 00:06:57 پوکویو 12 29 مجموعه خارجی
104 TT_81052002 13:21:23 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
113 NM20313 13:57:13 00:01:30 آنونس مجموعه پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 TT_81052002 08:13:59 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
27 RT1258 09:14:45 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
28 CO_5111517 09:15:05 00:06:55 پوکویو 10 29 مجموعه خارجی
55 NM20313 10:54:38 00:01:30 آنونس مجموعه پوکویو 0 تیزر و آنونس
60 TT_81052002 11:12:26 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
77 RT1258 12:00:02 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
78 CO_5111518 12:00:22 00:06:50 پوکویو 11 29 مجموعه خارجی
107 TT_81052002 13:18:37 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 TT_81052002 08:44:04 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
48 TT_81052002 10:28:57 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
63 RT1258 12:30:13 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
64 CO_5111517 12:30:33 00:06:55 پوکویو 10 29 مجموعه خارجی
81 TT_81052002 13:20:08 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 TT_81052002 08:28:27 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
26 TT_81052002 09:25:33 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
50 TT_81052002 10:43:27 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
59 RT1258 12:29:40 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
60 CO_5111516 12:30:00 00:06:44 پوکویو 9 29 مجموعه خارجی
78 TT_81052002 13:19:10 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 TT_81052002 08:44:04 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
49 TT_81052002 10:29:06 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
62 RT1258 12:30:12 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
63 CO_5111512 12:30:32 00:06:55 پوکویو 8 29 مجموعه خارجی
81 TT_81052002 13:20:04 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 TT_81052002 08:29:11 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
27 TT_81052002 09:29:11 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
52 TT_81052002 10:43:58 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
59 RT1258 12:29:52 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
60 CO_5111511 12:30:12 00:06:57 پوکویو 7 29 مجموعه خارجی
78 TT_81052002 13:18:56 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 TT_81052002 08:13:29 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
39 TT_81052002 09:58:57 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
62 RT1258 12:29:55 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
63 CO_5111510 12:30:15 00:06:57 پوکویو 6 29 مجموعه خارجی
75 TT_81052002 13:01:52 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
96 TT_81052002 13:58:47 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1258 09:15:05 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
25 CO_5111508 09:15:25 00:06:57 پوکویو 4 29 مجموعه خارجی
53 TT_81052002 11:12:34 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
69 RT1258 11:59:38 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
70 CO_5111509 11:59:58 00:06:55 پوکویو 5 29 مجموعه خارجی
83 TT_81052002 12:43:27 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
96 TT_81052002 13:20:36 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1258 09:14:55 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
27 CO_5111507 09:15:15 00:06:57 پوکویو 3 29 مجموعه خارجی
58 TT_81052002 11:12:23 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
74 RT1258 12:00:01 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
75 CO_5111508 12:00:21 00:06:57 پوکویو 4 29 مجموعه خارجی
91 TT_81052002 12:43:19 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
104 TT_81052002 13:18:32 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 TT_81052002 08:27:46 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
24 TT_81052002 09:13:50 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
47 TT_81052002 10:28:40 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
61 RT1258 12:29:55 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
62 CO_5111507 12:30:15 00:06:57 پوکویو 3 29 مجموعه خارجی
82 TT_81052002 13:28:42 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
63 RT1258 12:30:20 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
64 CO_5111503 12:30:40 00:06:56 پوکویو 3 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 TT_81052002 08:29:03 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
25 TT_81052002 09:13:32 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
49 TT_81052002 10:28:28 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
66 RT1258 12:29:54 00:00:20 آرم تایم (پوکویو) 0 آرم استیشن
67 CO_5111501 12:30:14 00:06:57 پوکویو 1 29 مجموعه خارجی
78 TT_81052002 13:00:06 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس
90 TT_81052002 13:28:53 00:01:13 تیزر پوکویو 0 تیزر و آنونس