جستجو در کنداکتور

پهلوانان پویا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 NM20162 09:12:12 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
33 RT1094 09:29:42 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036027 09:30:02 00:13:47 پهلوانان پویا 27 33 مجموعه ایرانی
64 TT_71034002 11:08:44 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1094 09:31:19 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036026 09:31:39 00:14:48 پهلوانان پویا 26 33 مجموعه ایرانی
74 TT_71034002 11:52:50 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 TT_71034002 08:41:21 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1094 09:32:10 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036025 09:32:30 00:14:49 پهلوانان پویا 25 33 مجموعه ایرانی
73 TT_71034002 11:54:14 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1094 09:29:57 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036024 09:30:17 00:13:38 پهلوانان پویا 24 33 مجموعه ایرانی
96 NM20162 13:10:36 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 RT1094 09:29:43 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
39 CO_71036023 09:30:03 00:13:30 پهلوانان پویا 23 30 مجموعه ایرانی
114 NM20162 13:37:25 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 NM20162 09:11:11 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
39 RT1094 09:30:25 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
40 CO_71036022 09:30:45 00:14:25 پهلوانان پویا 22 33 مجموعه ایرانی
101 TT_71034002 12:26:44 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1094 09:29:53 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036021 09:30:13 00:14:25 پهلوانان پویا 21 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 NM20162 09:11:01 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
33 RT1094 09:29:42 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036020 09:30:02 00:13:48 پهلوانان پویا 19 33 مجموعه ایرانی
64 TT_71034002 11:05:20 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 TT_71034002 08:56:06 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
41 RT1094 09:29:58 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
42 CO_71036019 09:30:18 00:14:20 پهلوانان پویا 18 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 TT_71034002 08:41:21 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
40 RT1094 09:29:57 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
41 CO_71036018 09:30:17 00:14:40 پهلوانان پویا 17 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
94 E_NM20162 12:25:11 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 NM20162 08:38:12 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1094 09:29:41 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036016 09:30:01 00:14:16 پهلوانان پویا 10 30 مجموعه ایرانی
66 TT_71034002 11:10:18 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
116 NM20162 13:37:58 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 NM20162 09:10:57 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1094 09:29:36 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036015 09:29:56 00:13:12 پهلوانان پویا 15 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 RT1094 09:30:08 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
44 CO_71036014 09:30:28 00:14:47 پهلوانان پویا 14 33 مجموعه ایرانی
50 TT_71034002 09:59:23 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 NM20153 09:10:48 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1094 09:29:31 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036013 09:29:51 00:14:25 پهلوانان پویا 13 33 مجموعه ایرانی
70 TT_71034002 11:05:13 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
85 TT_71034002 11:43:56 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس