جستجو در کنداکتور

پهلوانان پویا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1136 09:30:09 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036004 09:30:29 00:12:20 پهلوانان پویا 4 33 مجموعه ایرانی
45 TT_71034002 10:09:06 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
84 TT_71034002 12:41:38 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20197 08:28:21 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
24 TT_71034002 08:51:44 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
39 RT1136 09:29:49 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
40 CO_71036003 09:30:09 00:14:17 پهلوانان پویا 3 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 TT_71034002 08:44:06 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1136 09:30:01 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036002 09:30:21 00:13:58 پهلوانان پویا 2 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1136 09:30:07 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036001 09:30:27 00:14:13 پهلوانان پویا 1 33 مجموعه ایرانی
45 TT_71034002 10:10:28 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
85 TT_71034002 12:26:59 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1136 09:29:40 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 E_CO_71036019 09:30:00 00:11:38 پهلوانان پویا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1136 09:33:35 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036033 09:33:55 00:14:46 پهلوانان پویا 33 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1136 09:33:06 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
38 CO_71036032 09:33:26 00:13:50 پهلوانان پویا 32 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 RT1136 09:32:44 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
31 CO_71036031 09:33:04 00:13:13 پهلوانان پویا 26 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 TT_71034002 08:42:58 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
38 RT1136 09:29:35 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
39 CO_71036030 09:29:55 00:14:14 پهلوانان پویا 30 33 مجموعه ایرانی
91 TT_71034002 12:44:28 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1136 09:32:05 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
32 CO_71036029 09:32:25 00:14:54 پهلوانان پویا 29 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1136 09:33:19 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036028 09:33:39 00:14:18 پهلوانان پویا 28 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1136 09:30:03 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
32 CO_71036027 09:30:23 00:13:47 پهلوانان پویا 27 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1136 09:30:11 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036026 09:30:31 00:14:48 پهلوانان پویا 26 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1136 09:31:08 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
33 CO_71036025 09:31:28 00:14:49 پهلوانان پویا 25 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 TT_71034002 09:27:37 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
33 RT1136 09:29:59 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036024 09:30:19 00:13:38 پهلوانان پویا 24 33 مجموعه ایرانی