جستجو در کنداکتور

پهلوانان پویا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 10516017 09:30:22 00:14:34 پهلوانان پویا 4 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1158 09:30:25 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 10516016 09:30:45 00:14:16 پهلوانان پویا 34 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1158 09:32:19 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
33 10516015 09:32:39 00:13:12 پهلوانان پویا 33 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1158 09:29:42 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 10516014 09:30:02 00:14:47 پهلوانان پویا 32 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 RT1158 09:30:05 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
31 10516031 09:30:25 00:13:13 پهلوانان پویا 31 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1158 09:30:13 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 10516030 09:30:33 00:14:14 پهلوانان پویا 30 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1158 09:29:57 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 10516029 09:30:17 00:14:54 پهلوانان پویا 29 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1158 09:32:39 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
32 10516028 09:32:59 00:14:16 پهلوانان پویا 28 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1158 09:30:08 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
32 10516027 09:30:28 00:13:52 پهلوانان پویا 27 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1158 09:30:06 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 10516026 09:30:26 00:14:48 پهلوانان پویا 26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1158 09:31:17 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
33 10516025 09:31:37 00:14:49 پهلوانان پویا 25 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1158 09:30:20 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
32 10516024 09:30:40 00:13:38 پهلوانان پویا 24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 10516023 09:31:47 00:13:30 پهلوانان پویا 23 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1158 09:30:11 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 10516022 09:30:31 00:14:22 پهلوانان پویا 22 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 10516021 09:32:25 00:14:25 پهلوانان پویا 21 0 مجموعه ایرانی