جستجو در کنداکتور

نیکا و داداشی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
86 RT1134 12:45:01 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
87 CO_61490052 12:45:21 00:10:06 نیکا و داداشی 18 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 RT1134 12:45:35 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
96 CO_61490046 12:45:55 00:10:58 نیکا و داداشی 17 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
88 RT1134 12:44:55 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
89 CO_61490045 12:45:15 00:10:00 نیکا و داداشی 16 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
92 RT1134 12:45:15 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
93 CO_61490044 12:45:35 00:09:33 نیکا و داداشی 15 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
73 NM20210 11:41:45 00:01:30 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
93 RT1134 12:45:10 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
94 CO_61490043 12:45:30 00:07:24 نیکا و داداشی 14 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
89 RT1134 12:45:10 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
90 CO_61490042 12:45:30 00:10:00 نیکا و داداشی 13 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
88 RT1134 12:44:40 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
89 CO_61490041 12:45:00 00:09:25 نیکا و داداشی 12 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 RT1134 12:44:57 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
81 CO_61490040 12:45:17 00:10:30 نیکا و داداشی 11 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
92 RT1134 12:45:16 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
93 CO_61490039 12:45:36 00:09:22 نیکا و داداشی 10 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 RT1134 12:44:53 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
81 CO_61490038 12:45:13 00:09:45 نیکا و داداشی 9 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 RT1134 12:42:49 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
81 CO_61490037 12:43:09 00:10:39 نیکا و داداشی 8 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
87 RT1134 12:44:58 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
88 CO_61490036 12:45:18 00:08:50 نیکا و داداشی 7 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
86 RT1134 12:44:36 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
87 CO_61490035 12:44:56 00:11:03 نیکا و داداشی 6 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 RT1134 12:44:48 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
79 CO_61490034 12:45:08 00:08:10 نیکا و داداشی 5 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
89 RT1134 12:44:40 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
90 CO_61490033 12:45:00 00:09:57 نیکا و داداشی 0 مجموعه خارجی