جستجو در کنداکتور

نیکا و داداشی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 NM20073 09:10:14 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1036 08:29:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
19 10346052 08:30:00 00:10:13 نیکا و داداشی 43 43 مجموعه خارجی
35 NM20073 09:10:31 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1036 08:29:36 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
17 10346051 08:30:01 00:09:49 نیکا و داداشی 42 43 مجموعه خارجی
33 NM20073 09:10:28 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
75 RT1036 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
76 10346052 11:15:00 00:10:13 نیکا و داداشی 43 43 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1036 08:29:55 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
15 10346048 08:30:20 00:10:55 نیکا و داداشی 41 51 مجموعه خارجی
28 NM20073 09:10:37 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
69 RT1036 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
70 10346051 11:15:00 00:09:49 نیکا و داداشی 42 43 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1036 08:29:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
16 10346047 08:30:00 00:10:10 نیکا و داداشی 40 51 مجموعه خارجی
36 NM20073 09:27:15 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
67 10346048 11:15:34 00:10:55 نیکا و داداشی 41 51 مجموعه خارجی
83 NM20073 12:12:51 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 NM20073 08:12:27 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
16 RT1036 08:29:36 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
17 10346046 08:30:01 00:10:58 نیکا و داداشی 39 51 مجموعه خارجی
68 NM20073 10:52:01 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
76 RT1036 11:14:34 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
77 10346047 11:14:59 00:10:10 نیکا و داداشی 40 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1036 08:29:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
16 10346045 08:30:00 00:09:58 نیکا و داداشی 38 51 مجموعه خارجی
67 NM20073 10:52:08 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
76 RT1036 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
77 10346046 11:15:00 00:10:58 نیکا و داداشی 39 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1036 08:29:40 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
17 10346044 08:30:05 00:09:32 نیکا و داداشی 37 51 مجموعه خارجی
22 NM20073 08:53:00 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
71 RT1036 11:14:57 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
72 10346045 11:15:22 00:09:58 نیکا و داداشی 38 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1036 08:29:38 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
18 10346043 08:30:03 00:08:03 نیکا و داداشی 36 43 مجموعه خارجی
56 NM20073 10:23:48 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
76 RT1036 11:14:37 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
77 10346044 11:15:02 00:09:32 نیکا و داداشی 37 51 مجموعه خارجی
109 NM20073 13:22:52 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1036 08:29:38 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
18 10346042 08:30:03 00:09:48 نیکا و داداشی 35 51 مجموعه خارجی
34 NM20073 09:10:26 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
59 NM20073 10:27:01 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
83 RT1036 11:14:43 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
84 10346043 11:15:08 00:08:03 نیکا و داداشی 36 43 مجموعه خارجی
118 NM20073 12:41:51 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1036 08:29:44 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
14 10346041 08:30:09 00:09:32 نیکا و داداشی 34 51 مجموعه خارجی
27 NM20073 09:12:15 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
67 RT1036 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
68 10346042 11:15:00 00:09:48 نیکا و داداشی 35 43 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1036 08:29:34 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
16 10346040 08:29:59 00:10:27 نیکا و داداشی 33 51 مجموعه خارجی
71 RT1036 11:14:42 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
72 10346041 11:15:07 00:09:32 نیکا و داداشی 34 51 مجموعه خارجی
88 NM20073 12:12:43 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1036 08:29:36 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
14 10346039 08:30:01 00:09:55 نیکا و داداشی 32 51 مجموعه خارجی
37 NM20073 09:42:17 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
70 RT1036 11:14:38 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
71 10346040 11:15:03 00:10:27 نیکا و داداشی 33 43 مجموعه خارجی
77 NM20073 11:42:27 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1036 08:29:50 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
16 10346038 08:30:15 00:09:39 نیکا و داداشی 31 51 مجموعه خارجی
30 NM20073 09:11:08 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
60 NM20073 10:53:40 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
67 RT1036 11:14:36 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
68 10346039 11:15:01 00:09:55 نیکا و داداشی 32 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1036 08:29:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
18 10346037 08:30:00 00:10:39 نیکا و داداشی 30 51 مجموعه خارجی
24 NM20073 08:53:16 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
79 RT1036 11:14:34 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
80 10346038 11:14:59 00:09:39 نیکا و داداشی 31 51 مجموعه خارجی
113 NM20073 13:20:44 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس