جستجو در کنداکتور

نیکا و داداشی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
87 RT1134 12:44:58 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
88 CO_61490036 12:45:18 00:08:50 نیکا و داداشی 7 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
86 RT1134 12:44:36 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
87 CO_61490035 12:44:56 00:11:03 نیکا و داداشی 6 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 RT1134 12:44:48 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
79 CO_61490034 12:45:08 00:08:10 نیکا و داداشی 5 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
89 RT1134 12:44:40 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
90 CO_61490033 12:45:00 00:09:57 نیکا و داداشی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
90 RT1134 13:08:41 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
91 CO_61490032 13:09:01 00:09:49 نیکا و داداشی 3 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
103 RT1134 13:15:03 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
104 CO_61490030 13:15:23 00:07:34 نیکا و داداشی 2 18 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1134 13:13:45 00:00:20 آرم تایم(نیکا و داداشی) 0 آرم استیشن
100 CO_61490029 13:14:05 00:10:49 نیکا و داداشی 1 18 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 NM20073 09:10:14 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1036 08:29:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
19 10346052 08:30:00 00:10:13 نیکا و داداشی 43 43 مجموعه خارجی
35 NM20073 09:10:31 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1036 08:29:36 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
17 10346051 08:30:01 00:09:49 نیکا و داداشی 42 43 مجموعه خارجی
33 NM20073 09:10:28 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
75 RT1036 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
76 10346052 11:15:00 00:10:13 نیکا و داداشی 43 43 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1036 08:29:55 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
15 10346048 08:30:20 00:10:55 نیکا و داداشی 41 51 مجموعه خارجی
28 NM20073 09:10:37 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
69 RT1036 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
70 10346051 11:15:00 00:09:49 نیکا و داداشی 42 43 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1036 08:29:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
16 10346047 08:30:00 00:10:10 نیکا و داداشی 40 51 مجموعه خارجی
36 NM20073 09:27:15 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
67 10346048 11:15:34 00:10:55 نیکا و داداشی 41 51 مجموعه خارجی
83 NM20073 12:12:51 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 NM20073 08:12:27 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
16 RT1036 08:29:36 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
17 10346046 08:30:01 00:10:58 نیکا و داداشی 39 51 مجموعه خارجی
68 NM20073 10:52:01 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
76 RT1036 11:14:34 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
77 10346047 11:14:59 00:10:10 نیکا و داداشی 40 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1036 08:29:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
16 10346045 08:30:00 00:09:58 نیکا و داداشی 38 51 مجموعه خارجی
67 NM20073 10:52:08 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
76 RT1036 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
77 10346046 11:15:00 00:10:58 نیکا و داداشی 39 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1036 08:29:40 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
17 10346044 08:30:05 00:09:32 نیکا و داداشی 37 51 مجموعه خارجی
22 NM20073 08:53:00 00:02:20 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 0 تیزر و آنونس
71 RT1036 11:14:57 00:00:25 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 0 آرم استیشن
72 10346045 11:15:22 00:09:58 نیکا و داداشی 38 51 مجموعه خارجی