جستجو در کنداکتور

نقاشی‌نقاشی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 RT1279 13:45:01 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
98 CO_91036122 13:45:21 00:14:39 نقاشی‌نقاشی 122 150 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1133 08:14:53 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
9 CO_71057027 08:15:13 00:14:50 نقاشی‌نقاشی 27 90 مجموعه ایرانی
52 NM20250 11:09:18 00:01:30 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 0 تیزر و آنونس
62 RT1133 11:30:16 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
63 CO_71057027 11:30:36 00:14:50 نقاشی‌نقاشی 27 90 مجموعه ایرانی
82 NM20250 12:39:32 00:01:30 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1133 08:14:51 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
9 CO_71057025 08:15:11 00:14:21 نقاشی‌نقاشی 25 90 مجموعه ایرانی
64 RT1133 11:29:56 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
65 CO_71057025 11:30:16 00:14:21 نقاشی‌نقاشی 25 90 مجموعه ایرانی
84 NM20250 12:41:29 00:01:30 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1133 08:15:12 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
9 CO_71057089 08:15:32 00:14:07 نقاشی‌نقاشی 90 90 مجموعه ایرانی
19 NM20250 08:54:08 00:01:30 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 0 تیزر و آنونس
71 RT1133 11:30:10 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
72 CO_71057089 11:30:30 00:14:07 نقاشی‌نقاشی 90 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1133 08:14:58 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
8 CO_71057090 08:15:18 00:14:09 نقاشی‌نقاشی 89 90 مجموعه ایرانی
66 RT1133 11:29:53 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
67 CO_71057090 11:30:13 00:14:09 نقاشی‌نقاشی 89 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1133 08:14:50 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
8 CO_71057072 08:15:10 00:14:12 نقاشی‌نقاشی 88 90 مجموعه ایرانی
65 RT1133 11:30:08 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
66 CO_71057072 11:30:28 00:14:12 نقاشی‌نقاشی 88 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1133 08:15:09 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
9 CO_71057088 08:15:29 00:14:21 نقاشی‌نقاشی 87 90 مجموعه ایرانی
63 RT1133 11:30:08 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
64 CO_71057088 11:30:28 00:14:21 نقاشی‌نقاشی 87 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1133 08:14:56 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
9 CO_71057087 08:15:16 00:14:50 نقاشی‌نقاشی 86 90 مجموعه ایرانی
69 CO_71057087 11:30:22 00:14:50 نقاشی‌نقاشی 86 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1133 08:14:51 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
9 CO_71057086 08:15:11 00:13:56 نقاشی‌نقاشی 85 90 مجموعه ایرانی
69 RT1133 11:29:49 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
70 CO_71057086 11:30:09 00:13:56 نقاشی‌نقاشی 85 90 مجموعه ایرانی
92 NM20250 12:39:42 00:01:30 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1133 08:15:25 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
8 CO_71057085 08:15:45 00:14:21 نقاشی‌نقاشی 84 90 مجموعه ایرانی
68 RT1133 11:29:49 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
69 CO_71057085 11:30:09 00:14:21 نقاشی‌نقاشی 84 90 مجموعه ایرانی
89 NM20250 12:39:21 00:01:30 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1133 08:15:15 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
8 CO_71057084 08:15:35 00:14:00 نقاشی‌نقاشی 83 90 مجموعه ایرانی
56 NM20250 10:53:52 00:01:30 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 0 تیزر و آنونس
72 RT1133 11:29:38 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
73 CO_71057084 11:29:58 00:14:00 نقاشی‌نقاشی 83 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1133 08:14:49 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
8 CO_71057083 08:15:09 00:13:55 نقاشی‌نقاشی 82 90 مجموعه ایرانی
62 RT1133 11:30:13 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
63 CO_71057083 11:30:33 00:13:55 نقاشی‌نقاشی 82 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1133 08:15:08 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
8 CO_71057082 08:15:28 00:14:40 نقاشی‌نقاشی 81 90 مجموعه ایرانی
56 RT1133 11:32:40 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
57 CO_71057082 11:33:00 00:14:40 نقاشی‌نقاشی 81 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 CO_71057081 08:15:25 00:14:27 نقاشی‌نقاشی 80 90 مجموعه ایرانی
59 CO_71057081 11:30:44 00:14:27 نقاشی‌نقاشی 80 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1133 08:15:01 00:00:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
9 CO_71057080 08:15:21 00:14:29 نقاشی‌نقاشی 79 90 مجموعه ایرانی
59 CO_71057080 11:31:41 00:14:29 نقاشی‌نقاشی 79 90 مجموعه ایرانی