جستجو در کنداکتور

نقاش کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
70 RT1132 12:07:08 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
71 CO_61320095 12:07:28 00:10:47 نقاش کوچولو 92 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
75 RT1132 12:00:10 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
76 CO_61320094 12:00:30 00:11:03 نقاش کوچولو 0 مجموعه ایرانی
83 NM20207 12:28:12 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
79 RT1132 12:26:22 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
80 CO_61320093 12:26:42 00:10:50 نقاش کوچولو 89 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
90 RT1132 12:29:51 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
91 CO_61320092 12:30:11 00:11:01 نقاش کوچولو 88 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 NM20207 12:01:14 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
88 RT1132 12:29:49 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
89 CO_61320091 12:30:09 00:12:56 نقاش کوچولو 87 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 NM20185 08:38:38 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
50 RT1100 10:15:17 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
51 CO_61320090 10:15:37 00:11:13 نقاش کوچولو 86 120 مجموعه ایرانی
102 RT1100 13:13:50 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
103 CO_61320089 13:14:10 00:10:45 نقاش کوچولو 85 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 RT1100 10:14:56 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
48 CO_61320089 10:15:16 00:10:45 نقاش کوچولو 85 120 مجموعه ایرانی
99 RT1100 13:14:05 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
100 CO_61320088 13:14:25 00:10:58 نقاش کوچولو 84 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 RT1100 10:14:40 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
53 CO_61320088 10:15:00 00:10:58 نقاش کوچولو 84 120 مجموعه ایرانی
103 RT1100 13:13:29 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
104 CO_61320087 13:13:49 00:11:03 نقاش کوچولو 83 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 RT1100 10:15:08 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
53 CO_61320087 10:15:28 00:11:03 نقاش کوچولو 83 120 مجموعه ایرانی
108 RT1100 13:14:51 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
109 CO_61320086 13:15:11 00:11:15 نقاش کوچولو 82 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 RT1100 10:15:13 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
55 CO_61320086 10:15:33 00:11:15 نقاش کوچولو 82 120 مجموعه ایرانی
105 RT1100 13:10:32 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
106 CO_61320085 13:10:52 00:11:12 نقاش کوچولو 81 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 RT1100 10:14:42 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
51 CO_61320085 10:15:02 00:11:12 نقاش کوچولو 81 120 مجموعه ایرانی
101 RT1100 13:14:39 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
102 CO_61320084 13:14:59 00:10:54 نقاش کوچولو 80 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 NM20185 09:53:39 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
53 RT1100 10:14:40 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
54 CO_61320084 10:15:00 00:10:54 نقاش کوچولو 80 120 مجموعه ایرانی
103 RT1100 13:10:38 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
104 CO_61320083 13:10:58 00:11:14 نقاش کوچولو 79 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 RT1100 10:14:43 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
48 CO_61320083 10:15:03 00:11:14 نقاش کوچولو 79 120 مجموعه ایرانی
84 NM20185 12:41:52 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
94 RT1100 13:14:56 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
95 CO_61320082 13:15:16 00:11:10 نقاش کوچولو 78 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
44 RT1100 10:14:53 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
45 CO_61320082 10:15:13 00:11:10 نقاش کوچولو 78 120 مجموعه ایرانی
93 NM20185 12:56:01 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
100 RT1100 13:15:15 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
101 CO_61320081 13:15:35 00:11:06 نقاش کوچولو 77 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 NM20185 09:56:23 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
50 RT1100 10:14:41 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
51 CO_61320081 10:15:01 00:11:06 نقاش کوچولو 77 120 مجموعه ایرانی
103 RT1100 13:13:28 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
104 CO_61320080 13:13:48 00:11:06 نقاش کوچولو 76 120 مجموعه ایرانی