جستجو در کنداکتور

نقاش کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
44 RT1100 10:14:46 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
45 CO_61320060 10:15:06 00:10:00 نقاش کوچولو 58 120 مجموعه ایرانی
101 RT1100 13:15:12 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
102 CO_61320059 13:15:32 00:10:35 نقاش کوچولو 57 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 RT1100 10:14:50 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
47 CO_61320059 10:15:10 00:10:35 نقاش کوچولو 57 120 مجموعه ایرانی
97 RT1100 13:14:44 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
98 CO_61320058 13:15:04 00:10:56 نقاش کوچولو 56 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
44 RT1100 10:14:41 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
45 CO_61320058 10:15:01 00:10:56 نقاش کوچولو 56 120 مجموعه ایرانی
98 RT1100 13:14:16 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
99 CO_61320057 13:14:36 00:10:25 نقاش کوچولو 55 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 RT1100 10:14:49 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
52 CO_61320057 10:15:09 00:10:25 نقاش کوچولو 55 120 مجموعه ایرانی
108 RT1100 13:14:54 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
109 CO_61320056 13:15:14 00:11:00 نقاش کوچولو 54 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 RT1100 10:14:56 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
53 CO_61320056 10:15:16 00:11:00 نقاش کوچولو 54 120 مجموعه ایرانی
120 RT1100 13:14:42 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
121 CO_61320055 13:15:02 00:10:57 نقاش کوچولو 53 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 RT1100 10:14:38 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
47 CO_61320055 10:14:58 00:10:57 نقاش کوچولو 53 120 مجموعه ایرانی
99 RT1100 13:15:04 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
100 CO_61320054 13:15:24 00:10:50 نقاش کوچولو 52 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 RT1100 10:14:48 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
44 CO_61320054 10:15:08 00:10:50 نقاش کوچولو 52 120 مجموعه ایرانی
112 RT1100 13:14:45 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
113 CO_61320052 13:15:05 00:11:02 نقاش کوچولو 51 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 RT1100 10:14:41 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
56 CO_61320052 10:15:01 00:11:02 نقاش کوچولو 51 120 مجموعه ایرانی
115 RT1100 13:14:56 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
116 CO_61320053 13:15:16 00:10:47 نقاش کوچولو 50 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 RT1100 10:15:08 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
54 CO_61320053 10:15:28 00:10:47 نقاش کوچولو 50 120 مجموعه ایرانی
125 RT1100 13:14:50 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
126 CO_61320051 13:15:10 00:10:59 نقاش کوچولو 49 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 E_NM20165 08:06:56 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
48 E_RT1100 10:15:23 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
49 E_CO_61320051 10:15:43 00:10:59 نقاش کوچولو 43 120 مجموعه ایرانی
112 E_RT1100 13:14:55 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
113 E_CO_61320050 13:15:15 00:11:02 نقاش کوچولو 42 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 RT1100 10:15:06 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
50 CO_61320050 10:15:26 00:11:02 نقاش کوچولو 48 120 مجموعه ایرانی
101 NM20165 12:54:30 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
110 RT1100 13:14:48 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
111 CO_61320049 13:15:08 00:10:47 نقاش کوچولو 47 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 RT1100 10:14:45 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
54 CO_61320049 10:15:05 00:10:47 نقاش کوچولو 47 120 مجموعه ایرانی
108 NM20165 12:43:15 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
121 RT1100 13:14:59 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
122 CO_61320048 13:15:19 00:10:40 نقاش کوچولو 46 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 RT1100 10:14:57 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
57 CO_61320048 10:15:17 00:10:40 نقاش کوچولو 46 120 مجموعه ایرانی
116 NM20151 12:52:41 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
126 RT1100 13:15:07 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
127 CO_61320047 13:15:27 00:08:42 نقاش کوچولو 45 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 NM20151 09:52:29 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
49 RT1100 10:14:43 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
50 CO_61320047 10:15:03 00:08:42 نقاش کوچولو 45 120 مجموعه ایرانی
117 RT1100 13:14:41 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
118 CO_61320046 13:15:01 00:10:57 نقاش کوچولو 44 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 RT1100 10:14:46 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
50 CO_61320046 10:15:06 00:10:57 نقاش کوچولو 44 120 مجموعه ایرانی
117 RT1100 13:14:43 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
118 CO_61320045 13:15:03 00:11:16 نقاش کوچولو 43 120 مجموعه ایرانی