جستجو در کنداکتور

نقاش کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1132 08:44:45 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
19 CO_61320130 08:45:05 00:10:45 نقاش کوچولو 125 125 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1132 08:44:51 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
20 CO_61320129 08:45:11 00:10:44 نقاش کوچولو 124 125 مجموعه ایرانی
41 NM20223 09:41:05 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
96 RT1132 12:30:19 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
97 CO_61320130 12:30:39 00:10:45 نقاش کوچولو 125 125 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1132 08:44:41 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
20 CO_61320128 08:45:01 00:10:31 نقاش کوچولو 123 125 مجموعه ایرانی
41 NM20223 09:40:03 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
96 RT1132 12:29:50 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
97 CO_61320129 12:30:10 00:10:44 نقاش کوچولو 124 125 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1132 08:44:51 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
17 CO_61320127 08:45:11 00:10:37 نقاش کوچولو 122 125 مجموعه ایرانی
93 RT1132 12:29:56 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
94 CO_61320128 12:30:16 00:10:31 نقاش کوچولو 123 125 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1132 08:44:40 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
20 CO_61320126 08:45:00 00:09:43 نقاش کوچولو 121 125 مجموعه ایرانی
98 RT1132 12:29:39 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
99 CO_61320127 12:29:59 00:10:37 نقاش کوچولو 122 125 مجموعه ایرانی
113 NM20223 13:27:12 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1132 08:44:40 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
18 CO_61320125 08:45:00 00:10:58 نقاش کوچولو 120 125 مجموعه ایرانی
92 RT1132 12:29:50 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
93 CO_61320126 12:30:10 00:09:43 نقاش کوچولو 121 125 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1132 08:44:51 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
18 CO_61320124 08:45:11 00:10:40 نقاش کوچولو 119 120 مجموعه ایرانی
101 RT1132 12:29:46 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
102 CO_61320125 12:30:06 00:10:58 نقاش کوچولو 120 125 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1132 08:45:08 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
18 CO_61320123 08:45:28 00:10:44 نقاش کوچولو 118 120 مجموعه ایرانی
37 NM20223 09:38:50 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
87 RT1132 12:29:47 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
88 CO_61320124 12:30:07 00:10:40 نقاش کوچولو 119 120 مجموعه ایرانی
97 NM20223 13:10:21 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1132 08:44:58 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
19 CO_61320122 08:45:18 00:10:41 نقاش کوچولو 117 120 مجموعه ایرانی
38 NM20223 09:38:18 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
87 RT1132 12:29:45 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
88 CO_61320123 12:30:05 00:10:44 نقاش کوچولو 118 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1132 08:45:02 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
18 CO_61320121 08:45:22 00:10:44 نقاش کوچولو 116 120 مجموعه ایرانی
37 NM20223 09:39:33 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
88 RT1132 12:30:32 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
89 CO_61320122 12:30:52 00:10:41 نقاش کوچولو 117 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1132 08:44:51 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
17 CO_613200120 08:45:11 00:10:37 نقاش کوچولو 115 120 مجموعه ایرانی
88 RT1132 12:30:06 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
89 CO_61320121 12:30:26 00:10:44 نقاش کوچولو 116 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1132 08:44:48 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
20 CO_613200119 08:45:08 00:10:33 نقاش کوچولو 114 120 مجموعه ایرانی
89 RT1132 12:30:06 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
90 CO_613200120 12:30:26 00:10:37 نقاش کوچولو 114 120 مجموعه ایرانی
102 NM20223 13:23:40 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1132 08:45:06 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
16 CO_613200118 08:45:26 00:10:36 نقاش کوچولو 113 120 مجموعه ایرانی
83 RT1132 12:30:07 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
84 CO_613200119 12:30:27 00:10:33 نقاش کوچولو 114 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1132 08:45:14 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
17 CO_613200117 08:45:34 00:10:44 نقاش کوچولو 112 120 مجموعه ایرانی
85 RT1132 12:29:57 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
86 CO_613200118 12:30:17 00:10:36 نقاش کوچولو 113 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1132 08:44:50 00:00:20 آرم تایم(نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
19 CO_613200116 08:45:10 00:10:35 نقاش کوچولو 111 120 مجموعه ایرانی
88 CO_613200117 12:29:24 00:10:44 نقاش کوچولو 112 120 مجموعه ایرانی
103 NM20223 13:42:06 00:01:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 0 تیزر و آنونس