جستجو در کنداکتور

نقاش کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1205 08:59:42 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
28 CO_61320099 09:00:02 00:10:53 نقاش کوچولو 91 126 مجموعه ایرانی
79 RT1205 12:59:54 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
80 CO_61320098 13:00:14 00:10:44 نقاش کوچولو 90 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1205 08:59:41 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
27 CO_61320098 09:00:01 00:10:44 نقاش کوچولو 90 126 مجموعه ایرانی
82 RT1205 13:00:26 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
83 CO_61320097 13:00:46 00:10:50 نقاش کوچولو 89 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1205 08:59:42 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
27 CO_61320097 09:00:02 00:10:50 نقاش کوچولو 89 126 مجموعه ایرانی
87 RT1205 12:59:52 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
88 CO_61320095 13:00:12 00:10:47 نقاش کوچولو 88 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1205 08:59:59 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
26 CO_61320095 09:00:19 00:10:47 نقاش کوچولو 88 126 مجموعه ایرانی
82 RT1205 12:59:58 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
83 CO_61320094 13:00:18 00:11:03 نقاش کوچولو 87 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1205 08:59:52 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
30 CO_61320094 09:00:12 00:11:03 نقاش کوچولو 87 126 مجموعه ایرانی
95 RT1205 13:00:03 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
96 CO_61320093 13:00:23 00:10:50 نقاش کوچولو 86 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1205 09:00:18 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
27 CO_61320093 09:00:38 00:10:50 نقاش کوچولو 86 126 مجموعه ایرانی
82 RT1205 13:00:00 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
83 CO_61320092 13:00:20 00:11:02 نقاش کوچولو 85 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 RT1205 10:29:41 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
56 CO_61320092 10:30:01 00:11:02 نقاش کوچولو 85 126 مجموعه ایرانی
124 RT1205 13:44:40 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
125 CO_61320091 13:45:00 00:12:57 نقاش کوچولو 84 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1205 08:59:47 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
27 CO_61320091 09:00:07 00:12:57 نقاش کوچولو 84 126 مجموعه ایرانی
88 RT1205 13:00:14 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
89 CO_61320090 13:00:34 00:11:13 نقاش کوچولو 83 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1205 08:59:53 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
28 CO_61320090 09:00:13 00:11:13 نقاش کوچولو 83 126 مجموعه ایرانی
91 RT1205 13:00:07 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
92 CO_61320089 13:00:27 00:10:45 نقاش کوچولو 82 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1205 08:59:59 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
28 CO_61320089 09:00:19 00:10:45 نقاش کوچولو 82 126 مجموعه ایرانی
93 RT1205 13:00:02 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
94 CO_61320088 13:00:22 00:10:58 نقاش کوچولو 81 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1205 08:59:41 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
28 CO_61320088 09:00:01 00:10:58 نقاش کوچولو 81 126 مجموعه ایرانی
92 RT1205 13:00:00 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
93 CO_61320087 13:00:20 00:11:03 نقاش کوچولو 80 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1205 09:00:08 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
30 CO_61320087 09:00:28 00:11:03 نقاش کوچولو 80 126 مجموعه ایرانی
94 RT1205 12:59:51 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
95 CO_61320086 13:00:11 00:11:15 نقاش کوچولو 79 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 RT1205 10:29:52 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
55 CO_61320086 10:30:12 00:11:15 نقاش کوچولو 79 126 مجموعه ایرانی
121 RT1205 13:44:57 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
122 CO_61320085 13:45:17 00:11:12 نقاش کوچولو 78 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 RT1205 10:29:52 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
54 CO_61320085 10:30:12 00:11:12 نقاش کوچولو 78 126 مجموعه ایرانی
122 RT1205 13:44:57 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
123 CO_61320084 13:45:17 00:10:54 نقاش کوچولو 77 126 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1205 08:59:55 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
28 CO_61320084 09:00:15 00:10:54 نقاش کوچولو 77 126 مجموعه ایرانی
92 RT1205 13:00:06 00:00:20 آرم تایم (نقاش کوچولو) 0 آرم استیشن
93 CO_61320083 13:00:26 00:11:14 نقاش کوچولو 76 126 مجموعه ایرانی