جستجو در کنداکتور

مهدکودک خانم زرافه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1249 08:44:40 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
17 B_CO_51160007 08:45:00 00:11:22 مهدکودک خانم زرافه 8 41 مجموعه خارجی
60 RT1249 11:29:55 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 9 41 آرم استیشن
61 B_CO_51160008 11:30:15 00:11:24 مهدکودک خانم زرافه 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1249 08:44:53 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
19 B_CO_51160015 08:45:13 00:10:57 مهدکودک خانم زرافه 7 41 مجموعه خارجی
52 RT1249 10:44:40 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
53 B_CO_51160007 10:45:00 00:11:22 مهدکودک خانم زرافه 8 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1249 08:44:51 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
16 B_CO_51160006 08:45:11 00:11:25 مهدکودک خانم زرافه 6 41 مجموعه خارجی
48 RT1249 10:44:47 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
49 B_CO_51160015 10:45:07 00:10:57 مهدکودک خانم زرافه 7 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1249 08:45:09 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
19 B_CO_51160005 08:45:29 00:11:37 مهدکودک خانم زرافه 5 41 مجموعه خارجی
56 RT1249 10:44:44 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
57 B_CO_51160006 10:45:04 00:11:25 مهدکودک خانم زرافه 6 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1249 08:44:41 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
20 B_CO_51160004 08:45:01 00:11:37 مهدکودک خانم زرافه 4 41 مجموعه خارجی
54 RT1249 10:44:49 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
55 B_CO_51160005 10:45:09 00:11:37 مهدکودک خانم زرافه 5 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
63 RT1249 08:44:45 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
64 B_CO_51160003 08:45:05 00:11:20 مهدکودک خانم زرافه 4 41 مجموعه خارجی
96 RT1249 10:45:14 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
97 B_CO_51160004 10:45:34 00:11:37 مهدکودک خانم زرافه 5 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 RT1249 08:44:47 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
63 B_CO_51160002 08:45:07 00:11:24 مهدکودک خانم زرافه 2 46 مجموعه خارجی
96 RT1249 10:45:24 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
97 B_CO_51160003 10:45:44 00:11:20 مهدکودک خانم زرافه 3 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 RT1249 08:45:18 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
58 B_CO_51160001 08:45:38 00:10:57 مهدکودک خانم زرافه 1 46 مجموعه خارجی
91 RT1249 10:45:27 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
92 B_CO_51160002 10:45:47 00:11:24 مهدکودک خانم زرافه 2 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
104 RT1249 10:45:25 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
105 B_CO_51160001 10:45:45 00:10:57 مهدکودک خانم زرافه 1 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 B_CO_51160037 09:30:16 00:11:44 مهدکودک خانم زرافه 34 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 RT1112 08:59:49 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
31 B_CO_51160032 09:00:09 00:11:38 مهدکودک خانم زرافه 32 41 مجموعه خارجی
89 RT1112 12:29:54 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
90 B_CO_51160033 12:30:14 00:11:29 مهدکودک خانم زرافه 33 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1112 09:00:02 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
26 B_CO_51160031 09:00:22 00:11:55 مهدکودک خانم زرافه 31 41 مجموعه خارجی
61 NM20177 11:10:01 00:01:30 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 0 تیزر و آنونس
86 RT1112 12:29:47 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
87 B_CO_51160032 12:30:07 00:11:38 مهدکودک خانم زرافه 32 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 NM20177 08:43:15 00:01:30 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 0 تیزر و آنونس
29 RT1112 08:59:49 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
30 B_CO_51160030 09:00:09 00:11:50 مهدکودک خانم زرافه 30 41 مجموعه خارجی
90 RT1112 12:29:39 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
91 B_CO_51160031 12:29:59 00:11:55 مهدکودک خانم زرافه 31 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1112 08:59:56 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
28 B_CO_51160029 09:00:16 00:11:41 مهدکودک خانم زرافه 29 41 مجموعه خارجی
91 RT1112 12:24:34 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
92 B_CO_51160030 12:24:54 00:11:50 مهدکودک خانم زرافه 30 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 NM20177 08:43:10 00:01:30 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 0 تیزر و آنونس
33 RT1112 09:00:17 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
34 B_CO_51160028 09:00:37 00:11:41 مهدکودک خانم زرافه 28 41 مجموعه خارجی
96 RT1112 12:30:04 00:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 0 آرم استیشن
97 B_CO_51160029 12:30:24 00:11:41 مهدکودک خانم زرافه 29 41 مجموعه خارجی