جستجو در کنداکتور

مامان گلی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069085 08:07:02 00:03:07 مامان گلی 1 85 مجموعه ایرانی
27 FT02_71069085 09:10:33 00:03:33 مامان گلی 2 85 مجموعه ایرانی
44 FT03_71069085 10:09:25 00:03:17 مامان گلی 3 85 مجموعه ایرانی
67 FT05_71069085 12:38:19 00:04:14 مامان گلی 5 85 مجموعه ایرانی
86 FT06_71069085 13:55:30 00:04:02 مامان گلی 6 85 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 FT01_71069043 08:06:32 00:04:44 مامان گلی 2 43 مجموعه ایرانی
70 FT02_71069043 09:10:28 00:04:51 مامان گلی 3 43 مجموعه ایرانی
86 FT03_71069043 10:10:45 00:04:03 مامان گلی 4 43 مجموعه ایرانی
109 FT05_71069043 12:36:58 00:04:35 مامان گلی 6 43 مجموعه ایرانی
127 FT06_71069043 13:55:15 00:04:45 مامان گلی 7 43 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 FT01_71069003 08:06:55 00:05:04 مامان گلی 2 3 مجموعه ایرانی
69 FT02_71069003 09:10:46 00:04:39 مامان گلی 2 3 مجموعه ایرانی
86 FT03_71069003 10:09:23 00:03:46 مامان گلی 3 3 مجموعه ایرانی
110 FT04_71069003 12:49:38 00:04:14 مامان گلی 4 0 مجموعه ایرانی
121 FT05_71069003 13:57:21 00:02:39 مامان گلی 5 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 FT01_71069041 08:07:02 00:04:47 مامان گلی 1 41 مجموعه ایرانی
65 FT02_71069041 09:10:29 00:04:19 مامان گلی 2 41 مجموعه ایرانی
81 FT03_71069041 10:09:30 00:04:15 مامان گلی 3 41 مجموعه ایرانی
98 FT04_71069041 12:21:48 00:03:40 مامان گلی 4 41 مجموعه ایرانی
105 FT05_71069041 12:46:47 00:04:13 مامان گلی 5 41 مجموعه ایرانی
117 FT06_71069041 13:55:39 00:04:21 مامان گلی 6 41 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 FT01_71069052 08:06:39 00:03:36 مامان گلی 1 52 مجموعه ایرانی
72 FT02_71069052 08:52:10 00:04:33 مامان گلی 2 52 مجموعه ایرانی
94 FT03_71069052 10:09:34 00:03:33 مامان گلی 3 52 مجموعه ایرانی
112 FT04_71069052 12:26:18 00:04:24 مامان گلی 4 52 مجموعه ایرانی
117 FT05_71069052 12:46:19 00:03:56 مامان گلی 5 52 مجموعه ایرانی
129 FT06_71069052 13:55:20 00:04:40 مامان گلی 6 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 FT01_71069068 08:08:16 00:03:44 مامان گلی 1 68 مجموعه ایرانی
64 FT02_71069068 08:52:03 00:03:35 مامان گلی 2 68 مجموعه ایرانی
86 FT03_71069068 10:10:56 00:04:21 مامان گلی 4 68 مجموعه ایرانی
98 FT04_71069068 10:51:58 00:03:57 مامان گلی 4 68 مجموعه ایرانی
105 FT05_71069068 12:41:44 00:03:24 مامان گلی 5 68 مجموعه ایرانی
122 FT06_71069068 13:55:29 00:04:31 مامان گلی 6 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 FT01_71069067 08:06:39 00:04:07 مامان گلی 1 67 مجموعه ایرانی
73 FT02_71069067 08:54:02 00:04:45 مامان گلی 2 67 مجموعه ایرانی
98 FT03_71069067 10:10:53 00:04:18 مامان گلی 3 67 مجموعه ایرانی
109 FT04_71069067 10:51:53 00:04:23 مامان گلی 4 67 مجموعه ایرانی
121 FT05_71069067 12:46:17 00:04:18 مامان گلی 5 67 مجموعه ایرانی
135 FT06_71069067 13:55:46 00:04:14 مامان گلی 6 67 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 FT01_71069066 08:05:54 00:04:17 مامان گلی 1 66 مجموعه ایرانی
67 FT02_71069066 08:54:02 00:04:16 مامان گلی 2 66 مجموعه ایرانی
90 FT03_71069066 10:10:38 00:04:24 مامان گلی 3 66 مجموعه ایرانی
102 FT04_71069066 10:51:55 00:03:44 مامان گلی 4 66 مجموعه ایرانی
137 FT05_71069066 12:41:05 00:04:09 مامان گلی 5 66 مجموعه ایرانی
155 FT06_71069066 13:55:37 00:04:23 مامان گلی 6 66 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 FT01_71069051 08:05:37 00:04:17 مامان گلی 1 51 مجموعه ایرانی
66 FT02_71069051 08:52:53 00:04:38 مامان گلی 2 51 مجموعه ایرانی
89 FT03_71069051 10:11:05 00:03:44 مامان گلی 3 51 مجموعه ایرانی
101 FT04_71069051 10:51:49 00:04:15 مامان گلی 4 51 مجموعه ایرانی
114 FT05_71069051 12:45:47 00:04:29 مامان گلی 5 51 مجموعه ایرانی
129 FT06_71069051 13:55:24 00:04:36 مامان گلی 6 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 FT01_71069083 08:10:34 00:04:50 مامان گلی 1 83 مجموعه ایرانی
64 FT02_71069083 08:52:00 00:04:42 مامان گلی 2 83 مجموعه ایرانی
87 FT03_71069083 10:09:02 00:04:19 مامان گلی 3 83 مجموعه ایرانی
99 FT04_71069083 10:53:00 00:03:55 مامان گلی 4 83 مجموعه ایرانی
137 FT05_71069083 12:50:27 00:03:38 مامان گلی 5 83 مجموعه ایرانی
149 FT06_71069083 13:56:15 00:03:45 مامان گلی 6 83 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 FT01_71069058 08:09:31 00:04:52 مامان گلی 1 58 مجموعه ایرانی
67 FT02_71069058 08:52:15 00:04:23 مامان گلی 2 58 مجموعه ایرانی
89 FT03_71069058 10:09:21 00:03:57 مامان گلی 3 58 مجموعه ایرانی
104 FT04_71069058 10:53:49 00:04:39 مامان گلی 4 58 مجموعه ایرانی
115 FT05_71069058 12:45:00 00:04:47 مامان گلی 5 58 مجموعه ایرانی
127 FT06_71069058 13:55:40 00:04:20 مامان گلی 6 58 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 FT01_71069010 08:08:49 00:04:48 مامان گلی 1 10 مجموعه ایرانی
72 FT02_71069010 08:52:25 00:04:27 مامان گلی 2 10 مجموعه ایرانی
93 FT03_71069010 10:09:20 00:04:45 مامان گلی 3 10 مجموعه ایرانی
106 FT04_71069010 10:52:15 00:04:11 مامان گلی 4 10 مجموعه ایرانی
142 FT05_71069010 12:46:28 00:03:24 مامان گلی 5 10 مجموعه ایرانی
155 FT06_71069010_ 13:55:18 00:04:42 مامان گلی 6 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 FT01_71069030 08:06:25 00:04:36 مامان گلی 1 30 مجموعه ایرانی
68 FT02_71069030 08:52:44 00:04:40 مامان گلی 2 30 مجموعه ایرانی
90 FT03_71069030 10:09:56 00:04:02 مامان گلی 3 30 مجموعه ایرانی
102 FT04_71069030 10:51:33 00:04:13 مامان گلی 4 30 مجموعه ایرانی
114 FT05_71069030 12:46:32 00:04:02 مامان گلی 5 30 مجموعه ایرانی
128 FT06_71069030 13:55:09 00:04:51 مامان گلی 6 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 FT01_71069057 08:06:32 00:03:46 مامان گلی 1 57 مجموعه ایرانی
75 FT02_71069057 08:54:38 00:04:36 مامان گلی 2 57 مجموعه ایرانی
95 FT03_71069057 10:10:28 00:04:47 مامان گلی 3 57 مجموعه ایرانی
106 FT04_71069057 10:51:54 00:03:09 مامان گلی 4 57 مجموعه ایرانی
120 FT05_71069057 12:47:34 00:03:58 مامان گلی 5 57 مجموعه ایرانی
134 FT06_71069057 13:55:34 00:04:26 مامان گلی 6 57 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 FT01_71069063 08:06:25 00:04:39 مامان گلی 1 63 مجموعه ایرانی
68 FT02_71069063 08:54:08 00:04:38 مامان گلی 2 63 مجموعه ایرانی
89 FT03_71069063 10:10:21 00:04:28 مامان گلی 3 63 مجموعه ایرانی
100 FT04_71069063 10:51:20 00:04:11 مامان گلی 4 63 مجموعه ایرانی
110 FT05_71069063 12:46:35 00:04:24 مامان گلی 5 63 مجموعه ایرانی
123 FT06_71069063 13:55:16 00:04:44 مامان گلی 6 63 مجموعه ایرانی