جستجو در کنداکتور

مامان گلی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069039 08:06:50 00:03:27 مامان گلی 1 39 مجموعه ایرانی
14 FT02_71069039 08:39:20 00:04:33 مامان گلی 2 39 مجموعه ایرانی
37 FT03_71069039 09:38:10 00:04:51 مامان گلی 3 39 مجموعه ایرانی
56 FT04_71069039 11:11:10 00:03:47 مامان گلی 4 39 مجموعه ایرانی
84 FT05_71069039 12:38:17 00:04:05 مامان گلی 5 39 مجموعه ایرانی
102 FT06_71069039 13:49:37 00:04:54 مامان گلی 6 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069071 08:07:27 00:03:24 مامان گلی 1 71 مجموعه ایرانی
13 FT02_71069071 08:38:53 00:03:50 مامان گلی 2 71 مجموعه ایرانی
35 FT03_71069071 09:39:54 00:04:25 مامان گلی 3 71 مجموعه ایرانی
60 FT04_71069071 11:08:51 00:04:00 مامان گلی 4 71 مجموعه ایرانی
89 FT05_71069071 12:38:29 00:03:32 مامان گلی 5 71 مجموعه ایرانی
111 FT06_71069071 13:51:30 00:04:29 مامان گلی 6 12 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_71069064 08:07:44 00:04:22 مامان گلی 1 64 مجموعه ایرانی
15 FT02_71069064 08:39:04 00:04:43 مامان گلی 2 64 مجموعه ایرانی
38 FT03_71069064 09:41:06 00:03:36 مامان گلی 3 64 مجموعه ایرانی
61 FT04_71069064 11:10:55 00:03:52 مامان گلی 4 64 مجموعه ایرانی
93 FT05_71069064 12:41:12 00:03:28 مامان گلی 5 64 مجموعه ایرانی
111 FT06_71069064 13:50:32 00:04:26 مامان گلی 6 14 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069014 08:07:51 00:03:41 مامان گلی 1 14 مجموعه ایرانی
15 FT02_71069014 08:41:44 00:03:21 مامان گلی 2 14 مجموعه ایرانی
38 FT03_71069014 09:41:23 00:03:58 مامان گلی 3 14 مجموعه ایرانی
59 FT04_71069014 11:10:03 00:04:03 مامان گلی 4 14 مجموعه ایرانی
90 FT05_71069014 12:40:51 00:04:07 مامان گلی 5 14 مجموعه ایرانی
109 FT06_71069014 13:51:04 00:03:47 مامان گلی 6 14 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069011 08:06:57 00:04:25 مامان گلی 1 11 مجموعه ایرانی
15 FT02_71069011 08:40:56 00:03:42 مامان گلی 2 11 مجموعه ایرانی
37 FT03_71069011 09:40:52 00:03:56 مامان گلی 3 11 مجموعه ایرانی
63 FT04_71069011 11:10:10 00:03:49 مامان گلی 4 11 مجموعه ایرانی
97 FT05_71069011 12:37:07 00:04:10 مامان گلی 5 11 مجموعه ایرانی
118 FT06_71069011 13:52:24 00:04:14 مامان گلی 6 11 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069015 08:07:03 00:03:53 مامان گلی 1 15 مجموعه ایرانی
14 FT02_71069015 08:39:44 00:03:25 مامان گلی 2 15 مجموعه ایرانی
54 FT03_71069015 11:09:01 00:04:43 مامان گلی 3 15 مجموعه ایرانی
59 FT04_71069015 11:20:46 00:03:54 مامان گلی 4 15 مجموعه ایرانی
84 FT05_71069015 12:38:05 00:03:48 مامان گلی 5 15 مجموعه ایرانی
107 FT06_71069015 13:50:46 00:04:48 مامان گلی 6 15 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069017 08:06:57 00:04:19 مامان گلی 1 17 مجموعه ایرانی
13 FT02_71069017 08:39:31 00:04:48 مامان گلی 2 17 مجموعه ایرانی
31 FT05_71069017 09:41:03 00:04:14 مامان گلی 3 17 مجموعه ایرانی
50 FT04_71069017 11:08:18 00:04:39 مامان گلی 4 17 مجموعه ایرانی
76 FT03_71069017 12:38:32 00:04:58 مامان گلی 5 17 مجموعه ایرانی
98 FT06_71069017 13:50:25 00:04:33 مامان گلی 6 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069013 08:07:03 00:03:57 مامان گلی 1 13 مجموعه ایرانی
12 FT02_71069013 08:39:03 00:03:13 مامان گلی 2 13 مجموعه ایرانی
31 FT03_71069013 09:38:50 00:04:17 مامان گلی 3 13 مجموعه ایرانی
53 FT04_71069013 11:08:11 00:04:18 مامان گلی 4 13 مجموعه ایرانی
78 FT05_71069013 12:38:45 00:03:55 مامان گلی 5 13 مجموعه ایرانی
100 FT06_71069013 13:52:12 00:04:12 مامان گلی 6 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069012 08:06:18 00:04:06 مامان گلی 1 12 مجموعه ایرانی
13 FT02_71069012 08:39:08 00:04:11 مامان گلی 2 12 مجموعه ایرانی
32 FT03_71069012 09:38:51 00:03:40 مامان گلی 3 12 مجموعه ایرانی
50 FT04_71069012 11:08:12 00:03:46 مامان گلی 4 12 مجموعه ایرانی
78 FT05_71069012 12:38:37 00:04:26 مامان گلی 5 12 مجموعه ایرانی
97 FT06_71069012 13:50:15 00:04:19 مامان گلی 6 12 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FT01_71069016 08:07:15 00:04:22 مامان گلی 1 16 مجموعه ایرانی
36 FT02_71069016 09:39:34 00:03:56 مامان گلی 2 16 مجموعه ایرانی
61 FT03_71069016 11:10:14 00:04:11 مامان گلی 3 16 مجموعه ایرانی
77 FT04_71069016 12:11:54 00:03:23 مامان گلی 4 16 مجموعه ایرانی
86 FT05_71069016 12:37:59 00:02:58 مامان گلی 5 16 مجموعه ایرانی
104 FT06_71069016 13:50:05 00:04:48 مامان گلی 6 16 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_71069004 08:08:19 00:03:26 مامان گلی 1 4 مجموعه ایرانی
27 FT02_71069004 09:07:02 00:04:33 مامان گلی 2 4 مجموعه ایرانی
37 FT03_71069004 09:39:21 00:04:35 مامان گلی 3 4 مجموعه ایرانی
77 FT04_71069004 12:12:03 00:03:41 مامان گلی 4 4 مجموعه ایرانی
85 FT05_71069004 12:41:03 00:03:46 مامان گلی 5 4 مجموعه ایرانی
103 FT06_71069004 13:50:31 00:04:29 مامان گلی 6 4 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_71069085 08:06:57 00:03:07 مامان گلی 2 85 مجموعه ایرانی
30 FT02_71069085 09:07:16 00:03:33 مامان گلی 3 85 مجموعه ایرانی
41 FT03_71069085 09:38:24 00:03:17 مامان گلی 4 85 مجموعه ایرانی
87 FT04_71069085 12:10:29 00:04:14 مامان گلی 5 85 مجموعه ایرانی
97 FT05_71069085 12:39:46 00:04:14 مامان گلی 6 85 مجموعه ایرانی
117 FT06_71069085 13:53:13 00:04:03 مامان گلی 7 85 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FT01_71069044 08:07:16 00:04:49 مامان گلی 1 44 مجموعه ایرانی
25 FT02_71069044 08:38:49 00:04:07 مامان گلی 2 44 مجموعه ایرانی
35 FT03_71069044 09:07:24 00:04:53 مامان گلی 3 44 مجموعه ایرانی
70 FT04_71069044 11:10:53 00:04:25 مامان گلی 4 44 مجموعه ایرانی
98 FT05_71069044 12:39:31 00:04:33 مامان گلی 5 44 مجموعه ایرانی
121 FT06_71069044 13:55:29 00:04:31 مامان گلی 6 44 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FT01_71069043 08:07:03 00:04:44 مامان گلی 1 43 مجموعه ایرانی
27 FT02_71069043 08:41:58 00:04:51 مامان گلی 2 43 مجموعه ایرانی
34 FT03_71069043 09:06:30 00:04:03 مامان گلی 3 43 مجموعه ایرانی
66 FT04_71069043 11:08:14 00:04:27 مامان گلی 4 43 مجموعه ایرانی
94 FT05_71069043 12:37:50 00:04:35 مامان گلی 5 43 مجموعه ایرانی
116 FT06_71069043 13:50:43 00:04:45 مامان گلی 6 43 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FT01_710690041 08:06:50 00:04:47 مامان گلی 1 41 مجموعه ایرانی
27 FT02_710690041 08:41:14 00:04:19 مامان گلی 2 58 مجموعه ایرانی
36 FT03_710690041 09:06:02 00:04:15 مامان گلی 3 41 مجموعه ایرانی
69 FT04_710690041 11:11:06 00:03:40 مامان گلی 4 41 مجموعه ایرانی
94 FT05_710690041 12:39:48 00:04:13 مامان گلی 5 41 مجموعه ایرانی
113 FT06_710690041 13:51:02 00:04:21 مامان گلی 6 41 مجموعه ایرانی