جستجو در کنداکتور

مامان گلی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FT01_71069052 08:06:31 00:03:36 مامان گلی 1 52 مجموعه ایرانی
39 FT02_71069052 09:07:37 00:04:33 مامان گلی 2 52 مجموعه ایرانی
48 FT03_71069052 09:41:01 00:03:33 مامان گلی 3 52 مجموعه ایرانی
89 FT04_71069052 12:10:18 00:04:24 مامان گلی 4 52 مجموعه ایرانی
97 FT05_71069052 12:40:28 00:03:56 مامان گلی 5 52 مجموعه ایرانی
116 FT06_71069052 13:50:17 00:04:40 مامان گلی 6 57 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FT01_71069057 08:07:03 00:03:46 مامان گلی 1 57 مجموعه ایرانی
39 FT02_71069057 09:08:19 00:04:36 مامان گلی 2 57 مجموعه ایرانی
48 FT03_71069057 09:39:33 00:04:47 مامان گلی 3 57 مجموعه ایرانی
91 FT04_71069057 12:11:46 00:03:09 مامان گلی 4 57 مجموعه ایرانی
99 FT05_71069057 12:39:00 00:03:58 مامان گلی 5 57 مجموعه ایرانی
117 FT06_71069057 13:50:22 00:04:27 مامان گلی 6 57 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FT01_71069082 08:07:14 00:04:33 مامان گلی 1 82 مجموعه ایرانی
31 FT02_71069082 08:41:49 00:04:31 مامان گلی 2 82 مجموعه ایرانی
40 FT03_71069082 09:06:55 00:03:09 مامان گلی 3 82 مجموعه ایرانی
91 FT04_71069082 12:08:07 00:04:03 مامان گلی 4 82 مجموعه ایرانی
98 FT05_71069082 12:38:25 00:04:04 مامان گلی 5 82 مجموعه ایرانی
115 FT06_71069082 13:51:23 00:03:47 مامان گلی 6 82 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FT01_71069063 08:06:50 00:04:39 مامان گلی 1 63 مجموعه ایرانی
27 FT02_71069063 08:41:37 00:04:38 مامان گلی 2 63 مجموعه ایرانی
36 FT03_71069063 09:10:38 00:04:28 مامان گلی 3 63 مجموعه ایرانی
89 FT05_71069063 12:39:32 00:04:24 مامان گلی 5 63 مجموعه ایرانی
107 FT06_71069063 13:49:56 00:04:43 مامان گلی 6 63 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FT01_71069062 08:05:50 00:02:37 مامان گلی 1 62 مجموعه ایرانی
30 FT02_71069062 08:41:19 00:04:49 مامان گلی 2 62 مجموعه ایرانی
40 FT03_71069062 09:04:42 00:04:23 مامان گلی 3 62 مجموعه ایرانی
89 FT04_71069062 12:06:40 00:04:39 مامان گلی 4 62 مجموعه ایرانی
96 FT05_71069062 12:38:34 00:04:14 مامان گلی 5 62 مجموعه ایرانی
114 FT06_71069062 13:50:07 00:04:23 مامان گلی 6 62 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FT01_71069061 08:06:57 00:03:54 مامان گلی 1 61 مجموعه ایرانی
28 FT02_71069061 08:42:14 00:04:21 مامان گلی 2 61 مجموعه ایرانی
38 FT03_71069061 09:10:11 00:04:36 مامان گلی 3 61 مجموعه ایرانی
61 FT04_71069061 10:43:05 00:04:20 مامان گلی 4 61 مجموعه ایرانی
96 FT05_71069061 12:40:01 00:04:41 مامان گلی 5 61 مجموعه ایرانی
115 FT06_71069061 13:52:01 00:03:50 مامان گلی 6 61 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FT01_71069059 08:06:43 00:04:31 مامان گلی 1 59 مجموعه ایرانی
27 FT02_71069059 08:40:15 00:04:45 مامان گلی 2 59 مجموعه ایرانی
40 FT03_71069059 09:10:04 00:04:45 مامان گلی 3 59 مجموعه ایرانی
90 FT04_71069059 12:10:33 00:03:59 مامان گلی 4 59 مجموعه ایرانی
100 FT05_71069059 12:41:10 00:03:44 مامان گلی 5 59 مجموعه ایرانی
117 FT06_71069059 13:50:16 00:04:30 مامان گلی 6 59 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FT01_71069028 08:06:55 00:04:49 مامان گلی 1 28 مجموعه ایرانی
29 FT02_71069028 08:41:18 00:03:45 مامان گلی 2 28 مجموعه ایرانی
42 FT03_71069028 09:10:34 00:04:21 مامان گلی 3 28 مجموعه ایرانی
107 FT04_71069028 12:11:20 00:03:41 مامان گلی 4 28 مجموعه ایرانی
119 FT05_71069028 12:41:02 00:03:38 مامان گلی 5 28 مجموعه ایرانی
142 FT06_71069028 13:54:39 00:04:10 مامان گلی 6 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FT01_71069056 08:06:10 00:04:42 مامان گلی 1 56 مجموعه ایرانی
27 FT02_71069056 08:41:07 00:04:26 مامان گلی 2 56 مجموعه ایرانی
39 FT03_71069056 09:10:35 00:04:07 مامان گلی 3 56 مجموعه ایرانی
91 FT04_71069056 12:10:50 00:04:24 مامان گلی 4 56 مجموعه ایرانی
101 FT05_71069056 12:39:55 00:04:46 مامان گلی 5 56 مجموعه ایرانی
120 FT06_71069056 13:50:38 00:04:21 مامان گلی 6 56 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FT01_71069055 08:06:10 00:03:42 مامان گلی 1 55 مجموعه ایرانی
27 FT02_71069055 08:41:27 00:04:45 مامان گلی 2 55 مجموعه ایرانی
40 FT03_71069055 09:10:37 00:04:27 مامان گلی 3 55 مجموعه ایرانی
65 FT04_71069055 10:41:05 00:03:39 مامان گلی 4 55 مجموعه ایرانی
105 FT05_71069055 12:41:02 00:03:46 مامان گلی 5 55 مجموعه ایرانی
126 FT06_71069055 13:51:14 00:04:22 مامان گلی 6 55 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FT01_71069049 08:07:04 00:03:26 مامان گلی 1 49 مجموعه ایرانی
25 FT02_71069049 08:42:27 00:04:26 مامان گلی 2 49 مجموعه ایرانی
33 FT03_71069049 09:10:36 00:03:40 مامان گلی 3 49 مجموعه ایرانی
55 FT04_71069049 10:37:25 00:04:14 مامان گلی 4 49 مجموعه ایرانی
99 FT05_71069049 12:36:53 00:04:31 مامان گلی 5 49 مجموعه ایرانی
123 FT06_71069049 13:51:07 00:04:19 مامان گلی 6 36 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FT01_71069048 08:06:48 00:04:15 مامان گلی 1 48 مجموعه ایرانی
28 FT02_71069048 08:39:54 00:04:46 مامان گلی 2 48 مجموعه ایرانی
37 FT03_71069048 09:06:21 00:04:38 مامان گلی 3 48 مجموعه ایرانی
98 FT04_71069048 12:06:49 00:04:40 مامان گلی 4 48 مجموعه ایرانی
107 FT05_71069048 12:38:36 00:03:16 مامان گلی 5 48 مجموعه ایرانی
131 FT06_71069048 13:51:04 00:03:27 مامان گلی 6 48 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FT01_71069001 08:07:28 00:04:06 مامان گلی 1 54 مجموعه ایرانی
25 FT02_71069001 08:41:06 00:04:05 مامان گلی 2 54 مجموعه ایرانی
37 FT03_71069001 09:11:08 00:03:41 مامان گلی 3 54 مجموعه ایرانی
62 FT04_71069001 10:41:06 00:03:36 مامان گلی 4 54 مجموعه ایرانی
99 FT05_71069001 12:40:39 00:04:09 مامان گلی 5 54 مجموعه ایرانی
119 FT06_71069001 13:50:59 00:03:49 مامان گلی 6 54 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FT01_71069005 08:08:37 00:03:54 مامان گلی 1 5 مجموعه ایرانی
27 FT02_71069005 08:40:23 00:04:37 مامان گلی 2 5 مجموعه ایرانی
41 FT03_71069005 09:08:21 00:03:48 مامان گلی 3 5 مجموعه ایرانی
71 FT04_71069005 10:41:04 00:03:46 مامان گلی 4 45 مجموعه ایرانی
109 FT05_71069005 12:39:11 00:04:16 مامان گلی 5 5 مجموعه ایرانی
131 FT06_71069005 13:53:10 00:04:17 مامان گلی 6 05 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FT01_71069045 08:10:09 00:04:26 مامان گلی 1 45 مجموعه ایرانی
23 FT02_71069045 08:40:30 00:04:36 مامان گلی 2 45 مجموعه ایرانی
37 FT03_71069045 09:08:24 00:04:53 مامان گلی 3 45 مجموعه ایرانی
68 FT04_71069045 10:40:34 00:04:28 مامان گلی 4 45 مجموعه ایرانی
108 FT05_71069045 12:38:00 00:04:04 مامان گلی 5 45 مجموعه ایرانی
131 FT06_71069045 13:52:41 00:04:36 مامان گلی 6 45 مجموعه ایرانی