جستجو در کنداکتور

ماجراهای عمو رولی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1166 08:59:45 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
27 CO_61156041 09:00:05 00:14:07 ماجراهای عمو رولی 39 90 مجموعه خارجی
72 RT1166 11:59:51 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
73 CO_61156042 12:00:11 00:13:57 ماجراهای عمو رولی 40 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1166 09:00:04 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
26 CO_61156040 09:00:24 00:12:04 ماجراهای عمو رولی 38 90 مجموعه خارجی
74 RT1166 11:59:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
75 CO_61156041 12:00:00 00:14:07 ماجراهای عمو رولی 39 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1166 08:59:52 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
28 CO_61156039 09:00:12 00:13:52 ماجراهای عمو رولی 37 90 مجموعه خارجی
72 RT1166 12:00:18 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
73 CO_61156040 12:00:38 00:12:04 ماجراهای عمو رولی 38 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1166 08:59:57 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
27 CO_61156037 09:00:17 00:13:50 ماجراهای عمو رولی 36 90 مجموعه خارجی
70 RT1166 12:00:06 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
71 CO_61156039 12:00:26 00:13:52 ماجراهای عمو رولی 37 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1166 09:00:02 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
24 CO_61156035 09:00:22 00:13:39 ماجراهای عمو رولی 35 90 مجموعه خارجی
68 RT1166 12:00:08 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
69 CO_61156037 12:00:28 00:13:50 ماجراهای عمو رولی 36 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1166 08:59:43 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
25 CO_61156034 09:00:03 00:13:30 ماجراهای عمو رولی 34 90 مجموعه خارجی
67 RT1166 12:00:00 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
68 CO_61156035 12:00:20 00:13:39 ماجراهای عمو رولی 35 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1166 08:59:48 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
26 CO_61156033 09:00:08 00:14:06 ماجراهای عمو رولی 33 90 مجموعه خارجی
76 RT1166 12:00:14 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
77 CO_61156034 12:00:34 00:13:30 ماجراهای عمو رولی 34 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1166 08:59:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
25 CO_61156032 09:00:16 00:12:47 ماجراهای عمو رولی 32 90 مجموعه خارجی
71 RT1166 11:59:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
72 CO_61156033 12:00:00 00:14:06 ماجراهای عمو رولی 33 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1166 08:59:49 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
27 CO_61156031 09:00:09 00:13:25 ماجراهای عمو رولی 31 90 مجموعه خارجی
75 RT1166 11:59:42 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
76 CO_61156032 12:00:02 00:12:47 ماجراهای عمو رولی 32 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1166 08:59:48 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
26 CO_61156030 09:00:08 00:13:54 ماجراهای عمو رولی 30 90 مجموعه خارجی
72 RT1166 12:00:13 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
73 CO_61156031 12:00:33 00:13:25 ماجراهای عمو رولی 31 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1166 08:59:41 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
23 CO_61156029 09:00:01 00:13:54 ماجراهای عمو رولی 29 90 مجموعه خارجی
77 RT1166 12:00:18 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
78 CO_61156030 12:00:38 00:13:54 ماجراهای عمو رولی 30 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1166 08:59:45 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
26 CO_61156028 09:00:05 00:14:06 ماجراهای عمو رولی 28 90 مجموعه خارجی
73 RT1166 11:59:48 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
74 CO_61156029 12:00:08 00:13:54 ماجراهای عمو رولی 29 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1166 09:00:02 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
26 CO_61156027 09:00:22 00:14:00 ماجراهای عمو رولی 27 90 مجموعه خارجی
70 RT1166 11:59:39 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
71 CO_61156028 11:59:59 00:14:06 ماجراهای عمو رولی 28 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1166 08:59:41 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
26 CO_61156026 09:00:01 00:13:32 ماجراهای عمو رولی 26 90 مجموعه خارجی
77 RT1166 11:59:53 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
78 CO_61156027 12:00:13 00:14:00 ماجراهای عمو رولی 27 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1166 08:59:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
25 CO_61156025 09:00:00 00:13:56 ماجراهای عمو رولی 25 90 مجموعه خارجی
72 RT1166 12:00:10 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 0 آرم استیشن
73 CO_61156026 12:00:30 00:13:32 ماجراهای عمو رولی 26 90 مجموعه خارجی