جستجو در کنداکتور

ماجراهای سینا و لاکی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1285 08:30:14 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
16 CO_91044025 08:30:34 00:08:53 ماجراهای سینا و لاکی 24 37 مجموعه ایرانی
104 RT1285 12:29:41 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
105 CO_91044026 12:30:01 00:08:14 ماجراهای سینا و لاکی 25 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1285 08:30:14 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
18 CO_91044024 08:30:34 00:08:39 ماجراهای سینا و لاکی 23 37 مجموعه ایرانی
105 RT1285 12:29:41 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
106 CO_91044025 12:30:01 00:08:53 ماجراهای سینا و لاکی 24 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1285 08:30:04 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
16 CO_91044023 08:30:24 00:08:12 ماجراهای سینا و لاکی 22 37 مجموعه ایرانی
102 RT1285 12:29:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
103 CO_91044024 12:30:16 00:08:39 ماجراهای سینا و لاکی 23 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1285 08:29:52 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
17 CO_91044022 08:30:12 00:08:32 ماجراهای سینا و لاکی 21 37 مجموعه ایرانی
100 RT1285 12:29:43 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
101 CO_91044023 12:30:03 00:08:12 ماجراهای سینا و لاکی 22 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1285 08:29:58 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
18 CO_91044021 08:30:18 00:08:32 ماجراهای سینا و لاکی 20 37 مجموعه ایرانی
110 RT1285 12:29:48 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
111 CO_91044022 12:30:08 00:08:32 ماجراهای سینا و لاکی 21 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1285 08:29:47 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
16 CO_91044020 08:30:07 00:08:22 ماجراهای سینا و لاکی 19 37 مجموعه ایرانی
106 RT1285 12:44:44 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
107 CO_91044021 12:45:04 00:08:32 ماجراهای سینا و لاکی 20 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1285 08:29:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
16 CO_91044019 08:30:00 00:08:57 ماجراهای سینا و لاکی 18 37 مجموعه ایرانی
101 RT1285 12:44:52 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
102 CO_91044020 12:45:12 00:08:22 ماجراهای سینا و لاکی 19 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1285 08:29:57 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
17 CO_91044018 08:30:17 00:08:30 ماجراهای سینا و لاکی 17 37 مجموعه ایرانی
105 RT1285 12:29:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
106 CO_91044019 12:30:16 00:08:57 ماجراهای سینا و لاکی 18 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1285 08:29:42 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
18 CO_91044017 08:30:02 00:08:04 ماجراهای سینا و لاکی 16 37 مجموعه ایرانی
108 RT1285 12:29:52 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
109 CO_91044018 12:30:12 00:08:30 ماجراهای سینا و لاکی 17 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1285 08:29:43 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
16 CO_91044016 08:30:03 00:08:30 ماجراهای سینا و لاکی 15 37 مجموعه ایرانی
102 RT1285 12:29:52 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
103 CO_91044017 12:30:12 00:08:04 ماجراهای سینا و لاکی 16 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1285 08:30:10 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
17 CO_91044015 08:30:30 00:07:28 ماجراهای سینا و لاکی 14 37 مجموعه ایرانی
103 RT1285 12:29:55 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
104 CO_91044016 12:30:15 00:08:30 ماجراهای سینا و لاکی 15 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1285 08:29:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
16 CO_91044014 08:30:16 00:08:29 ماجراهای سینا و لاکی 13 37 مجموعه ایرانی
104 RT1285 12:29:46 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
105 CO_91044015 12:30:06 00:07:28 ماجراهای سینا و لاکی 14 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1285 08:29:35 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
16 CO_91044013 08:29:55 00:08:38 ماجراهای سینا و لاکی 12 37 مجموعه ایرانی
107 RT1285 12:44:47 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
108 CO_91044014 12:45:07 00:08:29 ماجراهای سینا و لاکی 13 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1285 08:29:49 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
16 CO_91044012 08:30:09 00:08:03 ماجراهای سینا و لاکی 11 37 مجموعه ایرانی
103 RT1285 12:44:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
104 CO_91044013 12:45:16 00:08:38 ماجراهای سینا و لاکی 12 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1285 08:29:47 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
18 CO_91044011 08:30:07 00:08:28 ماجراهای سینا و لاکی 10 37 مجموعه ایرانی
102 RT1285 12:29:41 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
103 CO_91044012 12:30:01 00:08:03 ماجراهای سینا و لاکی 11 37 مجموعه ایرانی