جستجو در کنداکتور

ماجراهای سینا و لاکی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT1151 13:14:51 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
121 CO_61145040 13:15:11 00:09:01 ماجراهای سینا و لاکی 37 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
66 RT1151 11:00:12 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
67 CO_61145040 11:00:32 00:09:01 ماجراهای سینا و لاکی 37 37 مجموعه ایرانی
115 RT1151 13:14:49 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
116 CO_61145037 13:15:09 00:08:38 ماجراهای سینا و لاکی 36 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 NM20248 10:13:47 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
66 RT1151 10:59:42 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
67 CO_61145037 11:00:02 00:08:38 ماجراهای سینا و لاکی 33 37 مجموعه ایرانی
120 RT1151 13:14:51 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
121 CO_61145036 13:15:11 00:08:12 ماجراهای سینا و لاکی 35 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
65 RT1151 11:00:08 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
66 CO_61145036 11:00:28 00:08:12 ماجراهای سینا و لاکی 35 37 مجموعه ایرانی
91 NM20248 12:09:40 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
95 NM20248 12:21:00 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
116 RT1151 13:14:53 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
117 CO_61145035 13:15:13 00:08:32 ماجراهای سینا و لاکی 34 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 RT1151 11:00:09 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
65 CO_61145035 11:00:29 00:08:32 ماجراهای سینا و لاکی 34 37 مجموعه ایرانی
90 NM20248 12:12:18 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
94 NM20248 12:21:01 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
115 RT1151 13:14:47 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
116 CO_61145034 13:15:07 00:08:13 ماجراهای سینا و لاکی 33 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 RT1151 10:59:33 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
65 CO_61145034 10:59:53 00:08:13 ماجراهای سینا و لاکی 33 37 مجموعه ایرانی
84 NM20248 11:53:53 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
111 RT1151 13:14:42 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
112 CO_61145033 13:15:02 00:08:39 ماجراهای سینا و لاکی 32 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
69 RT1151 11:00:14 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
70 CO_61145033 11:00:34 00:08:39 ماجراهای سینا و لاکی 32 37 مجموعه ایرانی
99 NM20248 12:21:34 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
122 RT1151 13:14:49 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
123 CO_61145032 13:15:09 00:08:02 ماجراهای سینا و لاکی 31 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 CO_61145032 11:00:15 00:08:02 ماجراهای سینا و لاکی 31 37 مجموعه ایرانی
115 RT1151 13:15:01 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
116 CO_61145031 13:15:21 00:07:56 ماجراهای سینا و لاکی 30 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 RT1151 10:59:53 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
62 CO_61145031 11:00:13 00:07:56 ماجراهای سینا و لاکی 30 37 مجموعه ایرانی
91 NM20248 12:22:51 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
112 RT1151 13:15:11 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
113 CO_61145030 13:15:31 00:07:55 ماجراهای سینا و لاکی 29 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 NM20248 09:55:08 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
55 RT1151 10:59:50 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
56 CO_61145030 11:00:10 00:07:55 ماجراهای سینا و لاکی 29 37 مجموعه ایرانی
87 NM20248 12:23:54 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
106 RT1151 13:15:19 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
107 CO_61145029 13:15:39 00:08:46 ماجراهای سینا و لاکی 28 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
66 CO_61145029 11:00:12 00:08:46 ماجراهای سینا و لاکی 28 37 مجموعه ایرانی
76 NM20248 11:24:06 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
120 RT1151 13:15:21 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
121 CO_61145028 13:15:41 00:07:48 ماجراهای سینا و لاکی 27 37 مجموعه ایرانی
122 NM20248 13:23:29 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 CO_61145028 11:00:36 00:07:48 ماجراهای سینا و لاکی 27 37 مجموعه ایرانی
66 NM20248 11:23:39 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
107 RT1151 13:15:22 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
108 CO_61145027 13:15:42 00:08:54 ماجراهای سینا و لاکی 26 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
59 CO_61145027 11:00:14 00:08:54 ماجراهای سینا و لاکی 26 37 مجموعه ایرانی
86 NM20248 12:19:51 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
106 RT1151 13:15:11 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
107 CO_61145026 13:15:31 00:08:14 ماجراهای سینا و لاکی 25 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 NM20248 09:09:51 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
62 RT1151 10:59:43 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
63 CO_61145026 11:00:03 00:08:14 ماجراهای سینا و لاکی 24 37 مجموعه ایرانی
111 RT1151 13:15:18 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
112 CO_61145025 13:15:38 00:08:53 ماجراهای سینا و لاکی 23 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_61145025 11:00:33 00:08:53 ماجراهای سینا و لاکی 24 37 مجموعه ایرانی
85 NM20248 12:21:31 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 0 تیزر و آنونس
105 RT1151 13:15:11 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 0 آرم استیشن
106 CO_61145024 13:15:31 00:08:36 ماجراهای سینا و لاکی 23 37 مجموعه ایرانی