جستجو در کنداکتور

ماجراهای سه جوجه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 RT1114 10:44:44 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
57 CO_51007010 10:45:04 00:12:23 ماجراهای سه جوجه 10 10 مجموعه ایرانی
107 RT1114 13:42:51 00:00:20 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
108 CO_51007009 13:43:11 00:13:45 ماجراهای سه جوجه 9 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 RT1114 10:45:03 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
56 CO_51007009 10:45:23 00:13:45 ماجراهای سه جوجه 9 10 مجموعه ایرانی
97 NM20191 13:10:35 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 0 تیزر و آنونس
104 RT1114 13:42:17 00:00:20 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
105 CO_51007008 13:42:37 00:13:46 ماجراهای سه جوجه 8 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 RT1114 10:45:13 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
61 CO_51007008 10:45:33 00:13:46 ماجراهای سه جوجه 8 10 مجموعه ایرانی
108 RT1114 13:41:47 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
109 CO_51007007 13:42:07 00:12:40 ماجراهای سه جوجه 7 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
59 RT1114 10:43:58 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
60 CO_51007007 10:44:18 00:12:40 ماجراهای سه جوجه 7 10 مجموعه ایرانی
114 RT1114 13:42:27 00:00:20 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه ) 0 آرم استیشن
115 CO_51007006 13:42:47 00:12:23 ماجراهای سه جوجه 6 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 RT1114 10:44:51 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
62 CO_51007006 10:45:11 00:12:23 ماجراهای سه جوجه 6 10 مجموعه ایرانی
111 RT1114 13:40:35 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
112 CO_51007005 13:40:55 00:13:33 ماجراهای سه جوجه 5 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 RT1114 10:44:59 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
58 CO_51007005 10:45:19 00:13:33 ماجراهای سه جوجه 5 10 مجموعه ایرانی
107 RT1114 13:42:54 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
108 CO_51007004 13:43:14 00:11:40 ماجراهای سه جوجه 4 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 RT1114 10:43:05 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
61 CO_51007004 10:43:25 00:11:40 ماجراهای سه جوجه 4 10 مجموعه ایرانی
112 RT1114 13:42:49 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
113 CO_51007003 13:43:09 00:11:47 ماجراهای سه جوجه 14 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 NM20191 08:37:59 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 0 تیزر و آنونس
55 RT1114 10:44:37 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
56 CO_51007003 10:44:57 00:11:47 ماجراهای سه جوجه 3 10 مجموعه ایرانی
92 NM20191 13:10:09 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 0 تیزر و آنونس
100 RT1114 13:43:55 00:00:20 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
101 CO_51007002 13:44:15 00:10:46 ماجراهای سه جوجه 2 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 NM20191 09:54:39 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 0 تیزر و آنونس
54 RT1114 10:45:14 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
55 CO_51007002 10:45:34 00:10:46 ماجراهای سه جوجه 2 10 مجموعه ایرانی
89 NM20191 12:42:27 00:01:30 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 0 تیزر و آنونس
108 RT1114 13:45:10 00:00:20 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه) 0 آرم استیشن
109 CO_51007001 13:45:30 00:11:43 ماجراهای سه جوجه 1 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 CO_51007001 10:42:56 00:11:43 ماجراهای سه جوجه 1 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
88 CO_51007013 13:00:01 00:12:32 ماجراهای سه جوجه 13 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_51007013 11:00:00 00:12:32 ماجراهای سه جوجه 13 13 مجموعه ایرانی
84 CO_51007012 13:00:00 00:12:48 ماجراهای سه جوجه 12 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 CO_51007012 11:00:00 00:12:48 ماجراهای سه جوجه 12 13 مجموعه ایرانی
82 NM20018 12:28:01 00:01:00 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 0 تیزر و آنونس
90 CO_51007011 13:00:03 00:12:31 ماجراهای سه جوجه 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_51007011 11:00:00 00:12:31 ماجراهای سه جوجه 11 13 مجموعه ایرانی
79 NM20018 12:21:54 00:01:00 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 0 تیزر و آنونس
91 CO_51007010 13:00:02 00:12:23 ماجراهای سه جوجه 10 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 NM20018 09:42:36 00:01:00 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 0 تیزر و آنونس
56 CO_51007010 11:00:01 00:12:23 ماجراهای سه جوجه 10 13 مجموعه ایرانی
87 CO_51007009 13:00:09 00:13:45 ماجراهای سه جوجه 9 13 مجموعه ایرانی