جستجو در کنداکتور

ماجراهای تی‌تی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1269 08:59:42 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
27 CO_61199024 09:00:02 00:11:03 ماجراهای تی‌تی 23 23 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1269 08:59:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
23 CO_61199023 09:00:16 00:10:59 ماجراهای تی‌تی 22 26 مجموعه ایرانی
86 RT1269 12:14:47 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
87 CO_61199024 12:15:07 00:11:03 ماجراهای تی‌تی 23 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1269 08:59:42 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
27 CO_61199022 09:00:02 00:11:04 ماجراهای تی‌تی 21 26 مجموعه ایرانی
87 RT1269 12:14:44 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
88 CO_61199023 12:15:04 00:10:59 ماجراهای تی‌تی 22 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1269 08:59:41 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
26 CO_61199021 09:00:01 00:11:06 ماجراهای تی‌تی 20 26 مجموعه ایرانی
66 RT1269 12:14:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
67 CO_61199022 12:15:00 00:11:04 ماجراهای تی‌تی 21 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1269 08:59:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
25 CO_61199020 09:00:00 00:11:03 ماجراهای تی‌تی 19 26 مجموعه ایرانی
63 RT1269 12:14:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
64 CO_61199021 12:15:00 00:11:06 ماجراهای تی‌تی 20 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1269 08:59:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
24 CO_61199019 09:00:00 00:11:04 ماجراهای تی‌تی 18 26 مجموعه ایرانی
63 RT1269 12:14:43 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
64 CO_61199020 12:15:03 00:11:03 ماجراهای تی‌تی 19 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1269 09:00:05 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
24 CO_61199018 09:00:25 00:11:05 ماجراهای تی‌تی 17 26 مجموعه ایرانی
59 RT1269 12:14:58 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
60 CO_61199019 12:15:18 00:11:04 ماجراهای تی‌تی 18 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1269 08:59:49 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
26 CO_61199017 09:00:09 00:11:02 ماجراهای تی‌تی 16 26 مجموعه ایرانی
64 RT1269 12:14:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
65 CO_61199018 12:15:16 00:11:05 ماجراهای تی‌تی 17 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1269 08:30:00 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
15 CO_61199016 08:30:20 00:11:06 ماجراهای تی‌تی 16 26 مجموعه ایرانی
72 RT1269 12:45:18 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
73 CO_61199017 12:45:38 00:11:02 ماجراهای تی‌تی 17 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1269 08:30:05 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
16 CO_61199015 08:30:25 00:11:03 ماجراهای تی‌تی 15 26 مجموعه ایرانی
79 RT1269 12:44:41 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
80 CO_61199016 12:45:01 00:11:06 ماجراهای تی‌تی 16 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1269 08:29:54 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
15 CO_61199014 08:30:14 00:10:51 ماجراهای تی‌تی 14 26 مجموعه ایرانی
76 RT1269 12:44:43 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
77 CO_61199015 12:45:03 00:11:03 ماجراهای تی‌تی 15 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1269 08:30:03 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
15 CO_61199013 08:30:23 00:11:01 ماجراهای تی‌تی 13 26 مجموعه ایرانی
95 RT1269 12:44:43 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی ) 0 آرم استیشن
96 CO_61199014 12:45:03 00:10:51 ماجراهای تی‌تی 14 24 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1269 08:30:18 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
16 CO_61199012 08:30:38 00:11:06 ماجراهای تی‌تی 12 26 مجموعه ایرانی
95 RT1269 12:44:54 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی ) 0 آرم استیشن
96 CO_61199013 12:45:14 00:11:01 ماجراهای تی‌تی 13 24 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1269 08:30:11 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
14 CO_61199011 08:30:31 00:11:01 ماجراهای تی‌تی 11 26 مجموعه ایرانی
72 RT1269 12:44:59 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
73 CO_61199012 12:45:19 00:11:06 ماجراهای تی‌تی 12 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1269 08:30:06 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
14 CO_61199010 08:30:26 00:10:58 ماجراهای تی‌تی 10 26 مجموعه ایرانی
97 RT1269 12:45:05 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 0 آرم استیشن
98 CO_61199011 12:45:25 00:11:01 ماجراهای تی‌تی 11 26 مجموعه ایرانی