جستجو در کنداکتور

ماجراهای بهادر، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1254 08:59:53 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
23 CO_81026004 09:00:13 00:09:09 ماجراهای بهادر 22 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1254 08:59:49 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
22 CO_81026003 09:00:09 00:13:15 ماجراهای بهادر 21 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1254 09:00:02 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
23 CO_81026001 09:00:22 00:14:53 ماجراهای بهادر 20 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1254 08:59:42 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
22 CO_61191026 09:00:02 00:11:12 ماجراهای بهادر 19 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1254 09:00:03 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
23 CO_61191025 09:00:23 00:10:48 ماجراهای بهادر 18 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1254 08:59:57 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
23 CO_61191024 09:00:17 00:12:40 ماجراهای بهادر 17 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1254 09:00:16 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
24 CO_61191021 09:00:36 00:11:31 ماجراهای بهادر 15 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1254 08:59:57 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
22 CO_61191020 09:00:17 00:10:59 ماجراهای بهادر 15 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1254 08:59:51 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
23 CO_61191019 09:00:11 00:13:14 ماجراهای بهادر 14 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1254 08:59:57 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
22 CO_61191018 09:00:17 00:11:01 ماجراهای بهادر 13 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1254 08:59:59 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
23 CO_61191017 09:00:19 00:10:38 ماجراهای بهادر 12 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RT1254 08:59:51 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
21 CO_61191015 09:00:11 00:11:07 ماجراهای بهادر 11 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1254 09:00:01 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
24 CO_61191014 09:00:21 00:13:00 ماجراهای بهادر 10 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1254 08:59:53 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
23 CO_61191016 09:00:13 00:11:22 ماجراهای بهادر 9 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1254 08:59:52 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 0 آرم استیشن
22 CO_61191008 09:00:12 00:11:15 ماجراهای بهادر 8 45 مجموعه ایرانی