جستجو در کنداکتور

لویی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 RT1311 10:59:51 00:00:20 آرم تایم (لویی) 0 آرم استیشن
81 B_CO_61260004 11:00:11 00:12:32 لویی 3 25 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 RT1311 10:59:57 00:00:20 آرم تایم (لویی) 0 آرم استیشن
82 B_CO_61260003 11:00:17 00:12:26 لویی 2 25 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 RT1311 11:00:06 00:00:20 آرم تایم (لویی) 0 آرم استیشن
61 B_CO_61260002 11:00:26 00:12:34 لویی 2 25 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
59 RT1311 10:59:55 00:00:20 آرم تایم (لویی) 0 آرم استیشن
60 B_CO_61260001 11:00:15 00:12:21 لویی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1295 09:44:56 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
38 CO_99078005 09:45:16 00:11:33 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 74 77 مجموعه خارجی
86 RT1295 13:30:05 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
87 CO_99078003 13:30:25 00:11:27 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 73 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1295 09:45:22 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
37 CO_99078003 09:45:42 00:11:27 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 72 77 مجموعه خارجی
94 RT1295 13:29:43 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
95 CO_99078002 13:30:03 00:11:37 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 72 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 RT1295 09:45:16 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
40 CO_99078002 09:45:36 00:11:37 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 72 77 مجموعه خارجی
92 RT1295 13:29:41 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
93 CO_99078025 13:30:01 00:08:30 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 71 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1295 09:44:41 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
37 CO_99078025 09:45:01 00:08:30 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 71 77 مجموعه خارجی
100 RT1295 13:00:06 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
101 CO_99078024 13:00:26 00:11:26 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 70 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1295 09:44:43 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
38 CO_99078024 09:45:03 00:11:26 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 70 77 مجموعه خارجی
100 RT1295 13:00:06 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
101 CO_99078021 13:00:26 00:11:30 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 69 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1295 09:44:50 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
35 CO_99078021 09:45:10 00:11:30 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 69 77 مجموعه خارجی
88 RT1295 13:29:57 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
89 CO_99078020 13:30:17 00:11:38 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 68 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1295 09:44:57 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
37 CO_99078020 09:45:17 00:11:38 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 68 77 مجموعه خارجی
103 RT1295 12:59:56 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
104 CO_99078019 13:00:16 00:11:38 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 67 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1295 09:44:43 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
36 CO_99078019 09:45:03 00:11:38 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 67 77 مجموعه خارجی
92 RT1295 13:30:01 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
93 CO_99078014 13:30:21 00:11:31 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 66 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1295 09:45:09 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
38 CO_99078014 09:45:29 00:11:31 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 66 77 مجموعه خارجی
89 RT1295 13:29:58 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
90 CO_99078013 13:30:18 00:11:33 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 65 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1295 09:44:52 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
38 CO_99078013 09:45:12 00:11:33 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 65 77 مجموعه خارجی
90 RT1295 13:29:40 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
91 CO_99078012 13:30:00 00:11:20 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 64 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1295 09:44:45 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
36 CO_99078012 09:45:05 00:11:20 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 64 77 مجموعه خارجی
99 RT1295 12:59:49 00:00:20 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 0 آرم استیشن
100 CO_99078011 13:00:09 00:11:38 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 63 77 مجموعه خارجی