جستجو در کنداکتور

قهرمانان تنیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4764 17:59:40 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
129 SE_70219002 18:00:00 00:21:08 قهرمانان تنیس 2 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4764 17:59:45 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
139 SE_70219001 18:00:05 00:21:31 قهرمانان تنیس 1 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4196 17:00:07 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
140 B_CO_74364002 17:00:32 00:25:30 قهرمانان تنیس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 RT4196 14:06:21 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
111 SE_74044168 14:06:46 00:18:12 قهرمانان تنیس 158 158 مجموعه خارجی
164 SE_74044168 19:30:04 00:18:12 قهرمانان تنیس 158 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4196 17:00:34 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
148 SE_74044168 17:00:59 00:18:12 قهرمانان تنیس 158 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4196 19:29:43 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
157 SE_74044167 19:30:08 00:20:50 قهرمانان تنیس 157 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4196 17:00:41 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
139 SE_74044167 17:01:06 00:20:50 قهرمانان تنیس 157 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4196 14:08:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
120 SE_74044166 14:08:28 00:21:58 قهرمانان تنیس 156 158 مجموعه خارجی
167 RT4196 19:29:39 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
168 SE_74044166 19:30:04 00:21:58 قهرمانان تنیس 156 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4196 17:00:02 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
128 SE_74044166 17:00:27 00:21:58 قهرمانان تنیس 156 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 E_RT4196 14:09:05 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
117 E_SE_74044165 14:09:30 00:21:55 قهرمانان تنیس 155 158 مجموعه خارجی
132 E_NM1563 15:42:47 00:01:20 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
172 RT4196 19:30:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
173 SE_74044165 19:30:28 00:21:55 قهرمانان تنیس 155 158 مجموعه خارجی
192 NM1563 20:43:41 00:01:20 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4196 17:00:28 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
140 SE_74044165 17:00:53 00:21:55 قهرمانان تنیس 155 158 مجموعه خارجی
178 E_NM1563 20:57:47 00:01:20 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4196 19:30:40 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
164 SE_74044164 19:31:05 00:21:58 قهرمانان تنیس 154 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 RT4196 17:02:51 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
138 SE_74044164 17:03:16 00:21:58 قهرمانان تنیس 154 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 RT4196 14:08:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
116 SE_74044163 14:08:28 00:21:28 قهرمانان تنیس 153 158 مجموعه خارجی
171 RT4196 19:35:50 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
172 SE_74044163 19:36:15 00:21:28 قهرمانان تنیس 153 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4196 17:00:17 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
140 SE_74044163 17:00:42 00:21:28 قهرمانان تنیس 153 158 مجموعه خارجی