جستجو در کنداکتور

قهرمانان تنیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 E_RT4764 20:30:05 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
192 E_SE_70219045 20:30:25 00:21:44 قهرمانان تنیس 40 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4764 18:00:08 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
165 SE_70219045 18:00:28 00:21:44 قهرمانان تنیس 45 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
204 RT4764 20:30:10 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
205 SE_70219044 20:30:30 00:21:36 قهرمانان تنیس 44 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 RT4764 18:00:44 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
172 SE_70219044 18:01:04 00:21:36 قهرمانان تنیس 44 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 RT4764 20:30:11 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
200 SE_70219043 20:30:31 00:21:58 قهرمانان تنیس 43 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 RT4764 18:01:01 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
168 SE_70219043 18:01:21 00:21:58 قهرمانان تنیس 43 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 RT4764 20:29:43 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
207 SE_70219041 20:30:03 00:21:30 قهرمانان تنیس 41 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 RT4764 17:30:03 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
174 SE_70219041 17:30:23 00:21:30 قهرمانان تنیس 41 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
197 RT4764 20:30:03 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
198 SE_70219040 20:30:23 00:21:56 قهرمانان تنیس 40 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4764 17:30:00 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
165 SE_70219040 17:30:20 00:21:56 قهرمانان تنیس 40 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 RT4764 20:30:04 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
183 SE_70219039 20:30:24 00:21:31 قهرمانان تنیس 39 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4764 17:29:42 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
152 SE_70219039 17:30:02 00:21:31 قهرمانان تنیس 39 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
202 RT4764 20:30:02 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
203 SE_70219038 20:30:22 00:20:47 قهرمانان تنیس 38 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4764 17:30:09 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
162 SE_70219038 17:30:29 00:20:47 قهرمانان تنیس 38 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
207 RT4764 20:30:03 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
208 SE_70219037 20:30:23 00:19:09 قهرمانان تنیس 37 148 مجموعه خارجی