جستجو در کنداکتور

شهر قصه-2، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_61041006 08:45:17 00:05:15 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
61 CO_61041007 11:01:35 00:05:48 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 CO_61041006 11:04:46 00:05:15 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_61041003 08:45:22 00:06:11 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
64 CO_61041004 11:02:36 00:05:56 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 CO_61041002 08:45:00 00:07:36 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
67 CO_61041003 11:03:54 00:06:11 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_61041001 08:45:39 00:08:14 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
62 CO_61041002 11:04:30 00:07:36 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_61041120 08:45:01 00:08:55 شهر قصه-2 120 120 مجموعه ایرانی
65 CO_61041001 11:00:14 00:08:14 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_61041119 08:45:21 00:08:11 شهر قصه-2 119 120 مجموعه ایرانی
60 CO_61041120 11:02:13 00:08:55 شهر قصه-2 120 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
59 CO_61041119 11:00:20 00:08:11 شهر قصه-2 119 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 CO_61041113 08:45:01 00:05:57 شهر قصه-2 113 120 مجموعه ایرانی
66 CO_61041114 11:02:13 00:05:45 شهر قصه-2 114 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_61041112 08:45:00 00:08:14 شهر قصه-2 112 120 مجموعه ایرانی
64 CO_61041113 11:05:34 00:05:57 شهر قصه-2 113 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 CO_61041112 11:01:56 00:08:14 شهر قصه-2 112 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_61041106 08:45:02 00:05:39 شهر قصه-2 106 120 مجموعه ایرانی
64 CO_61041107 11:02:38 00:05:50 شهر قصه-2 107 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 CO_61041099 08:45:04 00:05:22 شهر قصه-2 99 120 مجموعه ایرانی
55 CO_61041100 11:00:27 00:08:41 شهر قصه-2 100 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_61041092 08:43:17 00:13:53 شهر قصه-2 92 120 مجموعه ایرانی
63 CO_61041093 11:00:03 00:05:17 شهر قصه-2 93 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_61041085 08:44:57 00:05:55 شهر قصه-2 85 120 مجموعه ایرانی
69 CO_61041086 10:59:58 00:05:15 شهر قصه-2 86 120 مجموعه ایرانی