جستجو در کنداکتور

شهر قصه-2، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_61041092 08:43:17 00:13:53 شهر قصه-2 92 120 مجموعه ایرانی
63 CO_61041093 11:00:03 00:05:17 شهر قصه-2 93 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_61041085 08:44:57 00:05:55 شهر قصه-2 85 120 مجموعه ایرانی
69 CO_61041086 10:59:58 00:05:15 شهر قصه-2 86 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_61041078 08:45:10 00:07:45 شهر قصه-2 72 120 مجموعه ایرانی
66 CO_61041079 11:00:25 00:07:42 شهر قصه-2 79 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_61041071 08:45:45 00:07:46 شهر قصه-2 71 120 مجموعه ایرانی
68 CO_61041072 11:00:20 00:05:31 شهر قصه-2 72 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_61041064 08:45:03 00:08:08 شهر قصه-2 64 120 مجموعه ایرانی
69 CO_61041065 10:59:59 00:07:18 شهر قصه-2 65 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_61041057 08:45:02 00:08:39 شهر قصه-2 57 120 مجموعه ایرانی
72 CO_61041058 11:00:09 00:09:44 شهر قصه-2 58 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_61041050 08:45:12 00:06:30 شهر قصه-2 50 120 مجموعه ایرانی
81 CO_61041051 11:00:39 00:06:06 شهر قصه-2 51 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_61041043 08:45:22 00:08:09 شهر قصه-2 43 120 مجموعه ایرانی
86 CO_61041044 11:00:18 00:07:08 شهر قصه-2 44 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_61041036 08:45:03 00:06:46 شهر قصه-2 36 120 مجموعه ایرانی
79 CO_61041037 11:00:10 00:07:10 شهر قصه-2 37 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_61041029 08:45:27 00:06:25 شهر قصه-2 29 120 مجموعه ایرانی
73 CO_61041030 11:00:20 00:06:04 شهر قصه-2 30 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_61041022 08:45:06 00:05:59 شهر قصه-2 22 120 مجموعه ایرانی
70 CO_61041023 11:00:24 00:05:57 شهر قصه-2 23 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_61041015 08:45:00 00:06:10 شهر قصه-2 15 120 مجموعه ایرانی
69 CO_61041016 11:00:03 00:05:35 شهر قصه-2 16 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_61041008 08:45:00 00:06:15 شهر قصه-2 8 120 مجموعه ایرانی
68 CO_61041009 11:00:04 00:10:01 شهر قصه-2 9 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_61041007 08:45:04 00:05:48 شهر قصه-2 7 120 مجموعه ایرانی
65 CO_61041008 11:00:00 00:06:15 شهر قصه-2 8 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_61041006 08:43:13 00:05:15 شهر قصه-2 7 120 مجموعه ایرانی
66 CO_61041007 11:00:03 00:05:48 شهر قصه-2 7 118 مجموعه ایرانی