جستجو در کنداکتور

شهر قصه-2، 10 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_61041029 08:45:27 00:06:25 شهر قصه-2 29 120 مجموعه ایرانی
73 CO_61041030 11:00:20 00:06:04 شهر قصه-2 30 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_61041022 08:45:06 00:05:59 شهر قصه-2 22 120 مجموعه ایرانی
70 CO_61041023 11:00:24 00:05:57 شهر قصه-2 23 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_61041015 08:45:00 00:06:10 شهر قصه-2 15 120 مجموعه ایرانی
69 CO_61041016 11:00:03 00:05:35 شهر قصه-2 16 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_61041008 08:45:00 00:06:15 شهر قصه-2 8 120 مجموعه ایرانی
68 CO_61041009 11:00:04 00:10:01 شهر قصه-2 9 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_61041007 08:45:04 00:05:48 شهر قصه-2 7 120 مجموعه ایرانی
65 CO_61041008 11:00:00 00:06:15 شهر قصه-2 8 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_61041006 08:43:13 00:05:15 شهر قصه-2 7 120 مجموعه ایرانی
66 CO_61041007 11:00:03 00:05:48 شهر قصه-2 7 118 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 CO_61041005 08:45:01 00:07:44 شهر قصه-2 5 120 مجموعه ایرانی
64 CO_61041006 11:00:08 00:05:15 شهر قصه-2 6 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_61041004 08:45:04 00:05:56 شهر قصه-2 4 120 مجموعه ایرانی
69 CO_61041005 11:00:10 00:07:44 شهر قصه-2 5 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_61041001 08:45:07 00:08:14 شهر قصه-2 1 120 مجموعه ایرانی
62 CO_61041002 11:00:01 00:07:36 شهر قصه-2 2 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
69 CO_61041001 11:00:00 00:08:14 شهر قصه-2 1 120 مجموعه ایرانی