جستجو در کنداکتور

سلام توتو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:31:16 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193003 08:31:36 00:08:07 سلام توتو 21 31 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:31:07 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193026 08:31:27 00:08:08 سلام توتو 20 31 مجموعه خارجی
62 RT1168 11:44:42 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
63 CO_61193003 11:45:02 00:08:07 سلام توتو 21 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:30:10 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193024 08:30:30 00:08:08 سلام توتو 19 31 مجموعه خارجی
62 RT1168 11:45:17 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
63 CO_61193026 11:45:37 00:08:08 سلام توتو 20 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:30:04 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193023 08:30:24 00:08:08 سلام توتو 18 31 مجموعه خارجی
70 RT1168 11:44:43 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
71 CO_61193024 11:45:03 00:08:08 سلام توتو 19 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1168 08:30:06 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
13 CO_61193022 08:30:26 00:07:31 سلام توتو 17 21 مجموعه خارجی
66 RT1168 11:44:50 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
67 CO_61193023 11:45:10 00:08:08 سلام توتو 18 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:30:11 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193021 08:30:31 00:07:57 سلام توتو 16 31 مجموعه خارجی
69 RT1168 11:44:57 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
70 CO_61193022 11:45:17 00:07:31 سلام توتو 17 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:29:42 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193020 08:30:02 00:08:06 سلام توتو 15 21 مجموعه خارجی
66 RT1168 11:44:57 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
67 CO_61193021 11:45:17 00:07:57 سلام توتو 16 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1168 08:29:43 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
13 CO_61193019 08:30:03 00:08:06 سلام توتو 14 21 مجموعه خارجی
71 RT1168 11:44:58 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
72 CO_61193020 11:45:18 00:08:06 سلام توتو 15 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1168 08:29:44 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
13 CO_61193017 08:30:04 00:07:12 سلام توتو 13 21 مجموعه خارجی
69 RT1168 11:45:03 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
70 CO_61193019 11:45:23 00:08:06 سلام توتو 14 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1168 08:30:28 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
13 CO_61193016 08:30:48 00:08:07 سلام توتو 12 21 مجموعه خارجی
64 RT1168 11:44:43 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
65 CO_61193017 11:45:03 00:07:12 سلام توتو 13 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:29:40 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193015 08:30:00 00:08:06 سلام توتو 11 31 مجموعه خارجی
71 RT1168 11:44:25 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
72 CO_61193016 11:44:45 00:08:07 سلام توتو 12 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1168 08:29:41 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
13 CO_61193014 08:30:01 00:08:04 سلام توتو 10 21 مجموعه خارجی
66 RT1168 11:44:57 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
67 CO_61193015 11:45:17 00:08:06 سلام توتو 11 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:29:58 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193012 08:30:18 00:08:05 سلام توتو 9 31 مجموعه خارجی
71 RT1168 11:44:41 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
72 CO_61193014 11:45:01 00:08:04 سلام توتو 10 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1168 08:29:50 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
14 CO_61193011 08:30:10 00:08:08 سلام توتو 8 21 مجموعه خارجی
67 RT1168 11:45:09 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
68 CO_61193012 11:45:29 00:08:05 سلام توتو 9 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1168 08:29:41 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
13 CO_61193008 08:30:01 00:08:09 سلام توتو 7 21 مجموعه خارجی
70 RT1168 11:44:51 00:00:20 آرم تایم (سلام توتو) 0 آرم استیشن
71 CO_61193011 11:45:11 00:08:08 سلام توتو 8 21 مجموعه خارجی