جستجو در کنداکتور

سارا و اردک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 NM20128 08:10:42 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
15 RT1081 08:29:47 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
16 CO_61120038 08:30:07 00:06:53 سارا و اردک 65 67 مجموعه خارجی
96 RT1081 12:18:01 00:00:20 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
97 CO_61120040 12:18:21 00:06:27 سارا و اردک 66 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1081 08:30:04 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120037 08:30:24 00:06:47 سارا و اردک 64 67 مجموعه خارجی
72 NM20128 11:09:05 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
97 RT1081 12:15:47 00:00:20 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
98 CO_61120038 12:16:07 00:06:53 سارا و اردک 65 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1081 08:29:41 00:00:20 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120036 08:30:01 00:06:53 سارا و اردک 63 67 مجموعه خارجی
77 NM20128 11:25:53 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
94 RT1081 12:15:03 00:00:20 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
95 CO_61120037 12:15:23 00:06:47 سارا و اردک 64 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:42 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120035 08:30:07 00:06:34 سارا و اردک 26 67 مجموعه خارجی
21 NM20107 08:52:04 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
38 NM20107 09:27:52 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
80 NM20107 11:44:52 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
90 RT1064 12:14:58 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
91 CO_61120036 12:15:23 00:06:53 سارا و اردک 63 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:59 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61120034 08:30:24 00:06:53 سارا و اردک 61 67 مجموعه خارجی
41 NM20107 09:22:47 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
103 RT1064 12:14:46 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
104 CO_61120035 12:15:11 00:06:34 سارا و اردک 62 69 مجموعه خارجی
121 NM20107 12:57:39 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1064 08:29:48 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
16 CO_61120033 08:30:13 00:06:53 سارا و اردک 60 69 مجموعه خارجی
66 NM20107 10:39:09 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
98 RT1064 12:15:14 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
99 CO_61120034 12:15:39 00:06:53 سارا و اردک 61 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:45 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61120032 08:30:10 00:06:27 سارا و اردک 59 67 مجموعه خارجی
22 NM20107 08:52:09 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
88 NM20107 11:27:19 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
105 RT1064 12:14:55 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
106 CO_61120033 12:15:20 00:06:53 سارا و اردک 60 69 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 NM20107 08:10:42 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
13 RT1064 08:29:40 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61120031 08:30:05 00:06:54 سارا و اردک 58 67 مجموعه خارجی
92 RT1064 12:14:38 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
93 CO_61120032 12:15:03 00:06:27 سارا و اردک 59 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 RT1064 08:29:56 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
12 CO_61120030 08:30:21 00:06:42 سارا و اردک 57 67 مجموعه خارجی
56 NM20107 10:35:19 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
93 RT1064 12:16:10 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
94 CO_61120031 12:16:35 00:06:54 سارا و اردک 58 67 مجموعه خارجی
114 NM20107 13:21:44 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 RT1064 08:30:01 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
12 CO_61120029 08:30:26 00:06:55 سارا و اردک 56 67 مجموعه خارجی
66 NM20107 11:08:51 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
87 RT1064 12:14:57 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
88 CO_61120030 12:15:22 00:06:42 سارا و اردک 57 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:30:09 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120026 08:30:34 00:06:56 سارا و اردک 55 67 مجموعه خارجی
38 NM20107 09:27:37 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
81 NM20107 11:44:32 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
90 RT1064 12:14:42 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
91 CO_61120029 12:15:07 00:06:55 سارا و اردک 56 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:42 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61120025 08:30:07 00:06:52 سارا و اردک 54 67 مجموعه خارجی
42 NM20107 09:22:34 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
109 RT1064 12:14:43 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
110 CO_61120026 12:15:08 00:06:56 سارا و اردک 55 69 مجموعه خارجی
125 NM20107 12:56:10 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1064 08:29:44 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
17 CO_61120024 08:30:09 00:06:28 سارا و اردک 47 67 مجموعه خارجی
68 NM20107 10:39:07 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
99 RT1064 12:14:54 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
100 CO_61120025 12:15:19 00:06:52 سارا و اردک 48 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:43 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61120023 08:30:08 00:06:55 سارا و اردک 52 67 مجموعه خارجی
86 NM20107 11:27:24 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
90 NM20107 11:44:22 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
99 RT1064 12:14:40 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
100 CO_61120024 12:15:05 00:06:28 سارا و اردک 53 67 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 NM20107 08:11:19 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
15 RT1064 08:29:41 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
16 CO_61120022 08:30:06 00:06:31 سارا و اردک 51 67 مجموعه خارجی
94 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
95 CO_61120023 12:15:00 00:06:55 سارا و اردک 52 67 مجموعه خارجی