جستجو در کنداکتور

سارا و اردک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 RT1105 12:44:48 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
98 CO_61310039 12:45:08 00:06:23 سارا و اردک 32 32 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 RT1105 09:45:00 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
40 CO_61310039 09:45:20 00:06:23 سارا و اردک 32 32 مجموعه خارجی
109 RT1105 12:44:45 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
110 CO_61310037 12:45:05 00:06:45 سارا و اردک 31 46 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 RT1105 09:45:15 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
46 CO_61310037 09:45:35 00:06:45 سارا و اردک 31 46 مجموعه خارجی
105 NM20158 12:23:42 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
114 RT1105 12:45:26 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
115 CO_61310036 12:45:46 00:06:55 سارا و اردک 29 32 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 NM20158 09:28:01 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
39 RT1105 09:45:14 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
40 CO_61310036 09:45:34 00:06:55 سارا و اردک 30 40 مجموعه خارجی
107 RT1105 12:44:43 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
108 CO_61310034 12:45:03 00:06:55 سارا و اردک 16 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 NM20158 08:42:48 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
37 RT1105 09:45:04 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
38 CO_61310034 09:45:24 00:06:55 سارا و اردک 29 40 مجموعه خارجی
105 RT1105 12:44:52 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
106 CO_61310033 12:45:12 00:06:56 سارا و اردک 28 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1105 09:45:13 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
37 CO_61310033 09:45:33 00:06:56 سارا و اردک 28 32 مجموعه خارجی
88 NM20158 12:09:10 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
100 RT1105 12:45:09 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
101 CO_61310032 12:45:29 00:06:55 سارا و اردک 27 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 NM20158 09:28:06 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
34 RT1105 09:44:38 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
35 CO_61310032 09:44:58 00:06:55 سارا و اردک 27 40 مجموعه خارجی
89 RT1105 12:45:07 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
90 CO_61310029 12:45:27 00:06:55 سارا و اردک 26 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 RT1105 09:44:46 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
41 CO_61310029 09:45:06 00:06:55 سارا و اردک 26 32 مجموعه خارجی
101 RT1105 12:45:04 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
102 CO_61310028 12:45:24 00:06:46 سارا و اردک 25 46 مجموعه خارجی
111 NM20158 13:10:17 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 RT1105 09:45:23 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
44 CO_61310028 09:45:43 00:06:46 سارا و اردک 6 40 مجموعه خارجی
117 RT1105 12:45:24 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
118 CO_61310027 12:45:44 00:06:55 سارا و اردک 24 46 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1105 09:44:35 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
36 CO_61310027 09:44:55 00:06:55 سارا و اردک 24 46 مجموعه خارجی
82 NM20158 12:23:42 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
90 RT1105 12:44:55 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
91 CO_61310026 12:45:15 00:06:55 سارا و اردک 23 32 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1105 09:44:53 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
38 CO_61310026 09:45:13 00:06:55 سارا و اردک 17 40 مجموعه خارجی
100 RT1105 12:45:28 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
101 CO_61310025 12:45:48 00:06:41 سارا و اردک 22 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 NM20158 09:10:51 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
38 RT1105 09:44:58 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
39 CO_61310025 09:45:18 00:06:41 سارا و اردک 22 40 مجموعه خارجی
102 RT1105 12:44:57 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
103 CO_61310024 12:45:17 00:06:55 سارا و اردک 21 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 NM20158 08:53:36 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
36 RT1105 09:44:47 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
37 CO_61310024 09:45:07 00:06:55 سارا و اردک 21 40 مجموعه خارجی
98 RT1105 12:44:45 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
99 CO_61310023 12:45:05 00:06:36 سارا و اردک 20 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 NM20158 09:28:00 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
35 RT1105 09:44:43 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
36 CO_61310023 09:45:03 00:06:36 سارا و اردک 20 40 مجموعه خارجی
93 RT1105 12:44:40 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
94 CO_61310022 12:45:00 00:06:55 سارا و اردک 19 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 RT1105 09:44:38 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
46 CO_61310022 09:44:58 00:06:55 سارا و اردک 19 40 مجموعه خارجی
106 RT1105 12:45:18 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
107 CO_61310020 12:45:38 00:06:49 سارا و اردک 18 46 مجموعه خارجی
115 NM20158 13:10:21 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس