جستجو در کنداکتور

سارا و اردک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:44 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61100019 08:30:09 00:06:48 سارا و اردک 16 67 مجموعه خارجی
85 RT1064 12:14:36 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
86 CO_61100020 12:15:01 00:06:21 سارا و اردک 17 67 مجموعه خارجی
92 NM20107 12:39:07 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
117 NM20107 13:51:53 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:37 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61100018 08:30:02 00:05:43 سارا و اردک 15 67 مجموعه خارجی
65 NM20107 11:07:31 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
87 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
88 CO_61100019 12:15:00 00:06:48 سارا و اردک 16 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
15 CO_61100017 08:30:00 00:06:52 سارا و اردک 14 67 مجموعه خارجی
23 NM20107 09:07:12 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
90 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
91 CO_61100018 12:15:00 00:05:43 سارا و اردک 15 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61100016 08:30:00 00:05:23 سارا و اردک 13 67 مجموعه خارجی
85 RT1064 12:14:38 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
86 CO_61100017 12:15:03 00:06:52 سارا و اردک 14 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61100015 08:30:00 00:06:46 سارا و اردک 12 67 مجموعه خارجی
30 NM20107 09:21:31 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
90 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
91 CO_61100016 12:15:00 00:05:23 سارا و اردک 13 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:36 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61100014 08:30:01 00:04:50 سارا و اردک 11 67 مجموعه خارجی
47 NM20107 09:53:07 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
96 RT1064 12:14:36 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
97 CO_61100015 12:15:01 00:06:46 سارا و اردک 12 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61100012 08:30:00 00:06:35 سارا و اردک 10 67 مجموعه خارجی
83 NM20107 11:56:10 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
92 RT1064 12:14:37 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
93 CO_61100014 12:15:02 00:04:50 سارا و اردک 11 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:36 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61100011 08:30:01 00:06:52 سارا و اردک 9 67 مجموعه خارجی
85 RT1064 12:14:46 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
86 CO_61100012 12:15:11 00:06:35 سارا و اردک 10 67 مجموعه خارجی
93 NM20107 12:39:52 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:42 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61100010 08:30:07 00:06:49 سارا و اردک 08 67 مجموعه خارجی
66 NM20107 11:08:29 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
85 RT1064 12:14:58 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
86 CO_61100011 12:15:23 00:06:52 سارا و اردک 09 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:36 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 10389009 08:30:01 00:06:52 سارا و اردک 7 67 مجموعه خارجی
26 NM20107 09:09:37 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
91 RT1064 12:14:42 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
92 CO_61100010 12:15:07 00:06:49 سارا و اردک 8 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 RT1064 08:29:51 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
12 10389008 08:30:16 00:06:04 سارا و اردک 6 67 مجموعه خارجی
62 NM2010 11:05:43 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
85 RT1064 12:14:38 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
86 10389009 12:15:03 00:06:52 سارا و اردک 7 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:36 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 10389005 08:30:01 00:06:47 سارا و اردک 5 67 مجموعه ایرانی
37 NM20107 09:21:36 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
101 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
102 10389008 12:15:00 00:06:04 سارا و اردک 6 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:36 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 10389004 08:30:01 00:06:30 سارا و اردک 4 67 مجموعه ایرانی
47 NM20107 09:54:30 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
98 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
99 10389005 12:15:00 00:06:47 سارا و اردک 5 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 10389003 08:30:00 00:05:44 سارا و اردک 03 67 مجموعه خارجی
74 NM20107 11:56:41 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
82 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
83 10389004 12:15:00 00:06:30 سارا و اردک 04 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 10389002 08:30:00 00:06:47 سارا و اردک 02 67 مجموعه خارجی
81 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
82 10389003 12:15:00 00:05:44 سارا و اردک 03 67 مجموعه خارجی
106 NM20107 13:39:01 00:02:02 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس