جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 FN_4127810 09:27:37 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
66 FN_4127837 11:24:53 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
59 FN_4127844 12:06:00 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127837 08:06:32 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 FN_4127809 08:26:44 00:02:32 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 FN_4127849 08:57:27 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
72 FN_4127826 11:41:52 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 FN_4127836 09:57:00 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 FN_4127817 09:09:36 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
82 FN_4127850 13:12:04 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 FN_4127829 12:04:22 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_4127817 08:42:18 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 FN_4127850 08:26:47 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 FN_4127815 08:11:12 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
92 FN_4127821 12:26:18 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_4127830 08:41:28 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_91064037 08:10:15 00:03:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
27 FN_4127837 09:11:47 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 FN_4127801 12:07:57 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127847 08:07:31 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
58 FN_4127844 12:04:02 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی