جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_4127804 08:55:02 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
58 FN_4127836 10:40:55 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
112 FN_4127849 13:12:07 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 FN_4127830 09:42:05 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
128 FN_4127848 13:56:27 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 FN_4127806 09:37:21 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
99 FN_4127826 12:24:50 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127805 08:06:06 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
84 FN_4127847 12:02:09 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 FN_4127820 09:08:26 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
112 FN_4127806 13:12:22 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FN_4127802 08:12:24 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
58 FN_4127844 10:42:07 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
95 FN_4127852 12:26:59 00:02:57 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 FN_4127848 08:26:49 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
70 FN_4127821 11:13:25 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
66 FN_4127821 10:58:07 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
90 FN_4127808 12:10:28 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 FN_4127844 09:40:21 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127810 08:06:25 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
60 FN_4127826 10:41:35 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 FN_4127804 09:07:37 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FN_4127820 08:12:14 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
124 FN_4127815 13:41:58 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 FN_4127802 10:27:10 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FN_4127810 08:12:00 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
94 FN_4127843 12:27:06 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
116 FN_4127818 13:42:06 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 FN_4127818 10:27:15 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
107 FN_4127816 13:10:05 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی