جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 13:42:38 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 08:09:20 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
101 12:42:55 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 FN_4127830 08:55:56 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
97 FN_4127850 12:25:28 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 FN_4127813 10:39:35 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
111 FN_4127852 13:12:18 00:02:57 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 FN_4127836 09:42:08 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
92 FN_4127815 12:12:01 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 FN_4127802 09:42:23 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 FN_4127801 08:25:43 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 FN_4127843 13:42:38 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FN_4127841 08:09:20 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
101 FN_4127821 12:42:55 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FN_4127805 08:39:09 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
84 FN_4127834 12:12:10 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127824 08:08:17 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
60 FN_4127802 11:12:33 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
82 FN_4127830 12:12:26 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 FN_4127830 08:52:46 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
86 FN_4127833 12:22:38 00:02:48 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 FN_4127816 10:42:00 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
68 FN_4127849 11:44:12 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
93 FN_4127841 12:42:00 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی