جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_4127836 08:39:17 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
107 FN_4127809 13:55:34 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 FN_4127806 09:42:15 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 FN_4127835 08:53:08 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
82 FN_4127817 12:38:23 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_4127806 08:40:08 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
86 FN_4127847 12:54:31 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_4127818 08:10:57 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
35 FN_4127821 09:27:41 00:01:59 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
127 FN_4127849 13:42:22 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 FN_4127847 09:55:02 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
83 FN_4127852 11:41:43 00:02:57 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
124 FN_4127826 13:27:21 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 FN_4127807 09:25:40 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
96 FN_4127850 13:12:03 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 FN_4127802 09:12:19 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
76 FN_4127836 12:24:57 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 FN_4127847 09:56:30 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
111 FN_4127830 13:54:40 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 FN_4127806 09:26:59 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
84 FN_4127813 12:41:49 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
65 FN_4127835 12:01:31 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
100 FN_4127844 13:27:13 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
73 FN_4127850 11:12:37 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
124 FN_4127840 13:27:06 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FN_4127833 08:27:12 00:02:48 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
32 FN_4127847 09:12:09 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
89 FN_4127852 12:00:25 00:02:57 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
113 FN_4127849 12:57:08 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FN_4127809 08:12:24 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
62 FN_4127844 10:42:23 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 FN_4127824 08:27:12 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
124 FN_4127804 13:27:04 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی