جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 FN_4127848 09:09:34 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
88 FN_4127837 12:03:19 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 FN_4127836 10:42:10 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 FN_4127809 08:27:11 00:02:32 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
76 FN_4127848 11:26:50 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
94 FN_4127835 12:11:57 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
124 FN_4127836 13:27:11 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
82 FN_4127840 11:41:40 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
108 FN_4127844 12:39:34 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 FN_4127850 09:27:23 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
66 FN_4127817 10:57:06 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
118 FN_4127829 13:09:45 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 FN_4127813 08:26:56 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
67 FN_4127810 10:56:59 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_4127818 08:11:49 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
55 FN_4127821 10:42:44 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 FN_4127808 09:23:07 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
98 FN_4127809 12:42:31 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_4127814 08:12:14 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
53 FN_4127848 10:22:03 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
119 FN_4127830 13:25:20 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 FN_4127826 11:27:03 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
112 FN_4127847 12:53:05 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 FN_4127813 12:57:03 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 FN_4127805 09:10:58 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
84 FN_4127830 11:57:00 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
124 FN_4127840 13:27:05 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 FN_4127815 09:24:52 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
55 FN_4127814 10:27:19 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
96 FN_4127829 12:27:13 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_4127804 08:10:24 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
113 FN_4127833 13:26:58 00:02:48 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_4127834 08:56:17 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
72 FN_4127849 11:42:11 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
108 FN_4127801 13:07:20 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی