جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 FN_4127814 12:54:00 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
94 FN_4127852 13:54:31 00:02:57 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127843 08:07:02 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
51 FN_4127804 10:39:49 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127834 08:06:55 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 FN_4127805 10:10:36 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 FN_4127809 09:27:45 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
51 FN_4127810 10:42:21 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
66 FN_4127836 11:27:03 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_4127813 08:41:58 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 FN_4127847 09:42:08 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
62 FN_4127835 12:27:19 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FN_4127802 08:42:09 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
58 FN_4127821 12:27:42 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
90 FN_4127848 13:54:19 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_4127844 08:41:13 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127837 08:07:26 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 FN_4127817 10:09:39 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 FN_4127821 09:24:03 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 FN_4127829 12:37:32 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 FN_4127833 08:27:28 00:02:48 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 FN_4127804 13:54:18 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی