جستجو در کنداکتور

دورت بگردم ایران-2، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 D B I_28 19:00:05 00:23:28 دورت بگردم ایران-2 22-27 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 E_D B I_28 16:00:26 00:23:28 دورت بگردم ایران-2 22-27 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 D B I_27 19:00:15 00:21:20 دورت بگردم ایران-2 27 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 D B I_27 16:00:25 00:21:20 دورت بگردم ایران-2 27 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 D B I_26 19:00:38 00:23:08 دورت بگردم ایران-2 26 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 D B I_26 16:00:23 00:23:08 دورت بگردم ایران-2 26 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 D B I_25 19:00:35 00:23:38 دورت بگردم ایران-2 25 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 D B I_25 16:00:34 00:23:38 دورت بگردم ایران-2 25 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 D B I_24 19:00:22 00:23:13 دورت بگردم ایران-2 24 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 D B I_24 16:00:18 00:23:13 دورت بگردم ایران-2 24 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 D B I _23 19:00:09 00:22:56 دورت بگردم ایران-2 23 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 D B I _23 16:00:26 00:22:56 دورت بگردم ایران-2 23 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 D B I _F2_22 19:00:06 00:20:32 دورت بگردم ایران-2 22 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 D B I _F2_22 16:00:42 00:20:32 دورت بگردم ایران-2 22 28 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 D B I_KHOLASE E15 TA E21 19:00:15 00:21:28 دورت بگردم ایران-2 9 0 مجموعه ایرانی