جستجو در کنداکتور

داربی و تیگر و پو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1152 09:00:05 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
22 CO_61179034 09:00:25 00:11:54 داربی و تیگر و پو 11 33 مجموعه خارجی
74 RT1152 11:59:52 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
75 CO_61179035 12:00:12 00:11:20 داربی و تیگر و پو 12 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1152 08:59:41 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
24 CO_61179033 09:00:01 00:11:56 داربی و تیگر و پو 10 33 مجموعه خارجی
54 NM20240 11:08:03 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
72 RT1152 12:00:08 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
73 CO_61179034 12:00:28 00:11:54 داربی و تیگر و پو 11 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1152 09:00:02 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
22 CO_61179032 09:00:22 00:12:00 داربی و تیگر و پو 9 33 مجموعه خارجی
77 RT1152 11:59:40 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
78 CO_61179033 12:00:00 00:11:56 داربی و تیگر و پو 10 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1152 09:00:20 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
24 CO_61179025 09:00:40 00:11:56 داربی و تیگر و پو 8 33 مجموعه خارجی
79 RT1152 11:59:42 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
80 CO_61179032 12:00:02 00:12:00 داربی و تیگر و پو 9 33 مجموعه خارجی
85 NM20240 12:21:23 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1152 08:59:43 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
24 CO_61179014 09:00:03 00:11:52 داربی و تیگر و پو 7 33 مجموعه خارجی
77 RT1152 11:59:48 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
78 CO_61179025 12:00:08 00:11:56 داربی و تیگر و پو 8 33 مجموعه خارجی
83 NM20240 12:20:06 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1152 08:59:47 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
24 CO_61179013 09:00:07 00:11:36 داربی و تیگر و پو 6 33 مجموعه خارجی
83 RT1152 12:00:11 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
84 CO_61179014 12:00:31 00:11:52 داربی و تیگر و پو 7 33 مجموعه خارجی
89 NM20240 12:20:58 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20240 08:38:14 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
22 RT1152 09:00:04 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
23 CO_61179012 09:00:24 00:11:32 داربی و تیگر و پو 5 33 مجموعه خارجی
72 RT1152 11:59:56 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
73 CO_61179013 12:00:16 00:11:36 داربی و تیگر و پو 6 33 مجموعه خارجی
96 NM20240 13:12:29 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1152 08:59:55 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
22 CO_61179011 09:00:15 00:11:39 داربی و تیگر و پو 4 33 مجموعه خارجی
64 RT1152 12:00:15 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
65 CO_61179012 12:00:35 00:11:32 داربی و تیگر و پو 5 33 مجموعه خارجی
82 NM20240 12:56:45 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20240 08:42:16 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
21 RT1152 09:00:12 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
22 CO_61179006 09:00:32 00:11:21 داربی و تیگر و پو 3 33 مجموعه خارجی
66 RT1152 11:59:42 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
67 CO_61179011 12:00:02 00:11:39 داربی و تیگر و پو 4 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1152 09:00:08 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
22 CO_61179002 09:00:28 00:11:44 داربی و تیگر و پو 2 33 مجموعه خارجی
66 RT1152 11:59:51 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
67 CO_61179006 12:00:11 00:11:21 داربی و تیگر و پو 3 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 NM20240 08:41:53 00:01:30 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
25 RT1152 08:59:49 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 0 آرم استیشن
26 CO_61179001 09:00:09 00:11:42 داربی و تیگر و پو 1 33 مجموعه خارجی
75 RT1152 11:59:50 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو 0 آرم استیشن
76 CO_61179002 12:00:10 00:11:44 داربی و تیگر و پو 2 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
75 RT1152 12:00:01 00:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو 0 آرم استیشن
76 CO_61179001 12:00:21 00:11:42 داربی و تیگر و پو 1 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 NM_20021 08:08:40 00:01:25 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 NM_20021 08:12:56 00:01:25 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
81 CO_41016072 12:15:00 00:12:06 داربی و تیگر و پو 21 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 CO_41016072 09:15:11 00:12:06 داربی و تیگر و پو 21 21 مجموعه خارجی
40 NM_20021 09:53:58 00:01:25 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 0 تیزر و آنونس
82 CO_41016068 12:15:00 00:11:55 داربی و تیگر و پو 20 21 مجموعه خارجی