جستجو در کنداکتور

حیوانات کاغذی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:29:46 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017052 08:30:06 00:12:42 حیوانات کاغذی 51 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:29:49 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017051 08:30:09 00:12:30 حیوانات کاغذی 50 51 مجموعه خارجی
62 NM20147 10:52:18 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
82 RT1101 11:44:41 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
83 CO_61017052 11:45:01 00:12:42 حیوانات کاغذی 51 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1101 08:30:01 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
14 CO_61017050 08:30:21 00:12:22 حیوانات کاغذی 49 51 مجموعه خارجی
65 NM20147 11:27:14 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
72 RT1101 11:44:49 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
73 CO_61017051 11:45:09 00:12:30 حیوانات کاغذی 50 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:30:08 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017049 08:30:28 00:12:14 حیوانات کاغذی 48 51 مجموعه خارجی
31 NM20147 09:13:22 00:01:30 أنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
66 TT5028 10:53:29 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
83 RT1101 11:45:26 00:00:25 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
84 CO_61017050 11:45:51 00:12:22 حیوانات کاغذی 49 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1101 08:29:42 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
17 CO_61017048 08:30:02 00:12:34 حیوانات کاغذی 47 51 مجموعه خارجی
24 TT5028 08:50:47 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
94 RT1101 11:44:58 00:00:25 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
95 CO_61017049 11:45:23 00:12:14 حیوانات کاغذی 48 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1101 08:29:41 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
14 CO_61017047 08:30:01 00:12:18 حیوانات کاغذی 46 51 مجموعه خارجی
73 RT1101 11:44:10 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
74 CO_61017048 11:44:30 00:12:34 حیوانات کاغذی 47 51 مجموعه خارجی
94 TT5028 12:58:37 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:29:58 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017046 08:30:18 00:11:02 حیوانات کاغذی 39 51 مجموعه خارجی
54 TT5028 10:38:16 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
81 RT1101 11:45:08 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
82 CO_61017047 11:45:28 00:12:18 حیوانات کاغذی 46 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:30:00 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017045 08:30:20 00:12:12 حیوانات کاغذی 44 51 مجموعه خارجی
29 TT5028 09:12:21 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
83 RT1101 11:44:48 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
84 CO_61017046 11:45:08 00:11:02 حیوانات کاغذی 45 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1101 08:30:06 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
13 CO_61017044 08:30:26 00:12:10 حیوانات کاغذی 43 51 مجموعه خارجی
79 RT1101 11:45:11 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
80 CO_61017045 11:45:31 00:12:12 حیوانات کاغذی 44 51 مجموعه خارجی
96 TT5028 12:42:36 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
118 TT5028 13:52:07 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1101 08:29:40 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
13 CO_61017043 08:30:00 00:12:05 حیوانات کاغذی 42 51 مجموعه خارجی
67 NM20147 11:26:03 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
76 RT1101 11:44:43 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
77 CO_61017044 11:45:03 00:12:10 حیوانات کاغذی 43 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1101 08:29:53 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
16 CO_61017042 08:30:13 00:12:09 حیوانات کاغذی 41 51 مجموعه خارجی
32 NM20147 09:13:14 00:01:30 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
86 RT1101 11:45:38 00:00:25 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
87 CO_61017043 11:46:03 00:12:05 حیوانات کاغذی 42 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:29:44 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017041 08:30:04 00:12:14 حیوانات کاغذی 40 51 مجموعه خارجی
96 CO_61017042 11:45:38 00:12:09 حیوانات کاغذی 41 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1101 08:29:55 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
16 CO_61017040 08:30:15 00:12:08 حیوانات کاغذی 39 51 مجموعه خارجی
64 TT5028 10:43:36 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
87 RT1101 11:45:00 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
88 CO_61017041 11:45:20 00:12:14 حیوانات کاغذی 40 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:30:10 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017039 08:30:30 00:11:03 حیوانات کاغذی 38 51 مجموعه خارجی
61 TT5028 10:43:32 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
71 NM20147 11:10:53 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
83 RT1101 11:44:45 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
84 CO_61017040 11:45:05 00:12:08 حیوانات کاغذی 39 51 مجموعه خارجی
116 TT5028 13:38:51 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:30:12 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017038 08:30:32 00:12:00 حیوانات کاغذی 37 51 مجموعه خارجی
71 NM20147 11:10:39 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
84 RT1101 11:44:40 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
85 CO_61017039 11:45:00 00:11:03 حیوانات کاغذی 38 51 مجموعه خارجی