جستجو در کنداکتور

حیوانات ماشینی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 RT1122 12:30:22 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
82 CO_61141018 12:30:42 00:10:40 حیوانات ماشینی 18 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
91 RT1122 12:30:07 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
92 CO_61141017 12:30:27 00:10:40 حیوانات ماشینی 17 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 NM20209 12:12:53 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات ماشینی 0 تیزر و آنونس
84 RT1122 12:31:28 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
85 CO_61141016 12:31:48 00:10:30 حیوانات ماشینی 16 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 NM20209 12:13:08 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات ماشینی 0 تیزر و آنونس
88 RT1122 12:29:56 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
89 CO_61141015 12:30:16 00:10:40 حیوانات ماشینی 15 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 NM20209 12:11:17 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات ماشینی 0 تیزر و آنونس
89 RT1122 12:29:50 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
90 CO_61141014 12:30:10 00:10:40 حیوانات ماشینی 14 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 RT1122 12:29:43 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
85 CO_61141013 12:30:03 00:10:40 حیوانات ماشینی 13 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 RT1122 12:30:16 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
85 CO_61141012 12:30:36 00:10:30 حیوانات ماشینی 12 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RT1122 12:30:34 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
77 CO_61141011 12:30:54 00:10:40 حیوانات ماشینی 11 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
86 RT1122 12:29:46 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
87 CO_61141010 12:30:06 00:10:40 حیوانات ماشینی 10 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
75 RT1122 12:31:09 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
76 CO_61141009 12:31:29 00:10:40 حیوانات ماشینی 9 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RT1122 12:30:05 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
77 CO_61141008 12:30:25 00:10:34 حیوانات ماشینی 8 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
82 RT1122 12:30:33 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
83 CO_61141007 12:30:53 00:10:40 حیوانات ماشینی 7 8 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 RT1122 12:30:57 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
82 CO_61141006 12:31:17 00:10:25 حیوانات ماشینی 6 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RT1122 12:33:48 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
77 CO_61141005 12:34:08 00:10:40 حیوانات ماشینی 5 18 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 RT1122 12:29:42 00:00:20 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 0 آرم استیشن
85 CO_61141004 12:30:02 00:10:30 حیوانات ماشینی 0 مجموعه خارجی
101 NM20209 13:21:27 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات ماشینی 0 تیزر و آنونس