جستجو در کنداکتور

حبابی‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1208 08:44:54 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
20 CO_81044005 08:45:14 00:11:34 حبابی‌ها 51 51 مجموعه خارجی
64 E_RT1208 11:19:01 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
65 E_CO_81044005 11:19:21 00:11:34 حبابی‌ها 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1208 08:15:03 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
8 CO_81044003 08:15:23 00:11:46 حبابی‌ها 50 51 مجموعه خارجی
67 RT1208 11:14:43 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
68 CO_81044005 11:15:03 00:11:34 حبابی‌ها 51 51 مجموعه خارجی
111 NM20289 13:26:59 00:01:30 آنونس مجموعه حبابی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1208 08:15:09 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
8 CO_81044044 08:15:29 00:10:49 حبابی‌ها 49 51 مجموعه خارجی
66 RT1208 11:15:11 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
67 CO_81044003 11:15:31 00:11:46 حبابی‌ها 50 51 مجموعه خارجی
109 NM20289 13:26:52 00:01:30 آنونس مجموعه حبابی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1208 08:14:50 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
8 CO_81044050 08:15:10 00:11:27 حبابی‌ها 48 51 مجموعه خارجی
67 RT1208 11:14:57 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
68 CO_81044044 11:15:17 00:10:49 حبابی‌ها 49 51 مجموعه خارجی
113 NM20289 13:27:07 00:01:30 آنونس مجموعه حبابی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1208 08:14:49 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
10 CO_81044049 08:15:09 00:11:06 حبابی‌ها 47 51 مجموعه خارجی
72 RT1208 11:15:22 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
73 CO_81044050 11:15:42 00:11:27 حبابی‌ها 48 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1208 08:14:45 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
8 CO_81044052 08:15:05 00:11:46 حبابی‌ها 46 51 مجموعه خارجی
73 RT1208 11:15:12 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
74 CO_81044049 11:15:32 00:11:06 حبابی‌ها 47 51 مجموعه خارجی
119 NM20289 13:27:10 00:01:30 آنونس مجموعه حبابی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1208 08:14:59 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
9 CO_81044048 08:15:19 00:11:46 حبابی‌ها 45 51 مجموعه خارجی
71 RT1208 11:15:09 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
72 CO_81044052 11:15:29 00:11:46 حبابی‌ها 46 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1208 08:15:02 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
9 CO_81044047 08:15:22 00:11:46 حبابی‌ها 44 51 مجموعه خارجی
71 RT1208 11:15:19 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
72 CO_81044048 11:15:39 00:11:46 حبابی‌ها 45 51 مجموعه خارجی
125 NM20289 13:58:06 00:01:30 آنونس مجموعه حبابی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1208 08:14:55 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
9 CO_81044046 08:15:15 00:11:46 حبابی‌ها 43 51 مجموعه خارجی
70 RT1208 11:14:53 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
71 CO_81044047 11:15:13 00:11:46 حبابی‌ها 44 51 مجموعه خارجی
121 NM20289 13:39:45 00:01:30 آنونس مجموعه حبابی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1208 08:15:02 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
9 CO_81044045 08:15:22 00:11:40 حبابی‌ها 42 51 مجموعه خارجی
71 RT1208 11:15:02 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
72 CO_81044046 11:15:22 00:11:46 حبابی‌ها 43 51 مجموعه خارجی
123 NM20289 13:40:39 00:01:30 آنونس مجموعه حبابی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1208 08:14:49 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
9 CO_81044043 08:15:09 00:11:44 حبابی‌ها 41 51 مجموعه خارجی
71 RT1208 11:14:57 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
72 CO_81044045 11:15:17 00:11:40 حبابی‌ها 42 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1208 08:14:46 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
10 CO_81044042 08:15:06 00:11:46 حبابی‌ها 40 51 مجموعه خارجی
72 RT1208 11:15:07 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
73 CO_81044043 11:15:27 00:11:44 حبابی‌ها 41 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1208 08:14:58 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
8 CO_81044041 08:15:18 00:11:46 حبابی‌ها 39 51 مجموعه خارجی
70 RT1208 11:14:49 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
71 CO_81044042 11:15:09 00:11:46 حبابی‌ها 40 51 مجموعه خارجی
97 NM20289 12:41:51 00:01:30 آنونس مجموعه حبابی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1208 08:14:49 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
9 CO_81044040 08:15:09 00:11:41 حبابی‌ها 38 51 مجموعه خارجی
72 RT1208 11:15:01 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
73 CO_81044041 11:15:21 00:11:46 حبابی‌ها 39 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1208 08:14:54 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
9 CO_81044039 08:15:14 00:11:16 حبابی‌ها 37 51 مجموعه خارجی
69 RT1208 11:15:09 00:00:20 آرم تایم (حبابی‌ها) 0 آرم استیشن
70 CO_81044040 11:15:29 00:11:41 حبابی‌ها 38 51 مجموعه خارجی