جستجو در کنداکتور

جنگل دوستی، 14 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
79 10492013 12:00:00 00:12:02 جنگل دوستی 13 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 10492013 09:00:00 00:12:02 جنگل دوستی 13 13 مجموعه ایرانی
80 10492012 12:00:00 00:11:32 جنگل دوستی 12 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 10492012 09:00:01 00:11:32 جنگل دوستی 12 13 مجموعه ایرانی
24 NM1255 09:11:56 00:01:22 آنونس مجموعه جنگل دوستی 0 تیزر و آنونس
73 10492011 12:00:15 00:11:49 جنگل دوستی 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 10492011 09:00:00 00:11:49 جنگل دوستی 11 13 مجموعه ایرانی
58 NM1255 11:11:58 00:01:22 آنونس مجموعه جنگل دوستی 0 تیزر و آنونس
75 10492010 12:00:00 00:12:06 جنگل دوستی 10 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 10492010 09:00:01 00:12:06 جنگل دوستی 10 13 مجموعه ایرانی
29 NM1255 09:12:56 00:01:22 آنونس مجموعه جنگل دوستی 0 تیزر و آنونس
82 10492009 12:00:01 00:12:00 جنگل دوستی 9 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 10492009 09:00:00 00:12:00 جنگل دوستی 9 13 مجموعه ایرانی
75 10492008 12:00:35 00:11:59 جنگل دوستی 8 13 مجموعه ایرانی
89 NM1255 12:56:46 00:01:22 آنونس مجموعه جنگل دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 10492008 09:00:01 00:11:59 جنگل دوستی 8 13 مجموعه ایرانی
69 10492007 12:00:00 00:12:02 جنگل دوستی 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 10492007 09:00:01 00:12:02 جنگل دوستی 7 13 مجموعه ایرانی
46 NM1255 10:27:45 00:01:22 آنونس مجموعه جنگل دوستی 0 تیزر و آنونس
75 10492006 12:00:01 00:12:02 جنگل دوستی 6 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 10492006 09:00:00 00:12:02 جنگل دوستی 6 13 مجموعه ایرانی
70 10492005 12:00:00 00:12:00 جنگل دوستی 5 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 10492005 09:00:01 00:12:00 جنگل دوستی 5 13 مجموعه ایرانی
79 10492004 12:00:00 00:12:00 جنگل دوستی 4 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 10492004 09:00:00 00:12:00 جنگل دوستی 4 13 مجموعه ایرانی
74 10492003 12:00:07 00:12:01 جنگل دوستی 3 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 10492003 09:00:01 00:12:01 جنگل دوستی 3 13 مجموعه ایرانی
71 10492002 12:00:07 00:11:57 جنگل دوستی 2 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 10492002 09:00:01 00:11:57 جنگل دوستی 2 13 مجموعه ایرانی
71 10492001 12:00:00 00:11:59 جنگل دوستی 1 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 10492001 09:00:01 00:11:59 جنگل دوستی 1 13 مجموعه ایرانی