جستجو در کنداکتور

توپولوها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_51003013 08:30:00 00:23:14 توپولوها 74 74 مجموعه خارجی
97 NM1247 13:24:09 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 CO_51003007 08:30:00 00:21:41 توپولوها 73 74 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_51006346 08:30:00 00:19:47 توپولوها 72 74 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_51006335 08:30:00 00:20:37 توپولوها 71 74 مجموعه خارجی
70 NM1247 12:00:47 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_51006323 08:30:01 00:20:42 توپولوها 50 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 NM1247 08:07:52 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
15 CO_51006321 08:30:01 00:20:49 توپولوها 69 74 مجموعه خارجی
62 NM1247 11:43:30 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_51006320 08:30:00 00:21:04 توپولوها 68 74 مجموعه خارجی
33 NM1247 09:23:25 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
99 NM1247 12:55:21 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_51006318 08:30:01 00:20:15 توپولوها 67 0 مجموعه خارجی
30 NM1247 09:22:56 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
65 NM1247 11:25:27 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_51006317 08:30:00 00:19:34 توپولوها 66 0 مجموعه خارجی
30 NM1247 09:14:01 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
56 NM1247 10:55:12 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 CO_51006306 08:30:01 00:18:50 توپولوها 65 0 مجموعه خارجی
65 NM1247 11:25:14 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
76 NM1247 11:57:22 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
94 NM1247 12:58:26 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_51006305 08:30:01 00:19:35 توپولوها 64 0 مجموعه خارجی
42 NM1247 09:43:27 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 4 24 تیزر و آنونس
48 NM1247 09:59:16 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
68 NM1247 11:25:44 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
74 NM1247 11:44:00 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_51006302 08:30:00 00:20:07 توپولوها 63 0 مجموعه خارجی
76 NM1247 11:55:38 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
95 NM1247 12:58:25 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
102 NM1247 13:36:10 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 NM1247 08:07:55 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
16 CO_51005299 08:30:00 00:20:48 توپولوها 62 0 مجموعه خارجی
68 NM1247 11:41:14 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
71 NM1247 11:54:46 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_51005286 08:30:00 00:24:10 توپولوها 61 0 مجموعه خارجی
30 NM1247 09:28:28 00:01:00 آنونس مجموعه توپولوها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_51005283 08:30:00 00:21:42 توپولوها 60 0 مجموعه خارجی