جستجو در کنداکتور

تو هدیه‌ خدایی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
63 RT1137 11:34:59 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
64 CO_71045090 11:35:19 00:10:57 تو هدیه‌ خدایی 90 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 RT1137 11:32:01 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
63 CO_71045088 11:32:21 00:10:52 تو هدیه‌ خدایی 89 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 RT1137 11:32:54 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
73 CO_71045087 11:33:14 00:12:06 تو هدیه‌ خدایی 88 90 مجموعه ایرانی
109 RT1137 13:30:09 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
110 CO_71045087 13:30:29 00:12:06 تو هدیه‌ خدایی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
71 RT1137 11:31:52 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
72 CO_71045086 11:32:12 00:11:53 تو هدیه‌ خدایی 87 90 مجموعه ایرانی
103 RT1137 13:28:54 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
104 CO_71045086 13:29:14 00:11:53 تو هدیه‌ خدایی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1104 08:14:58 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_71045085 08:15:18 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 82 90 مجموعه ایرانی
70 RT1104 11:32:32 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
71 CO_71045085 11:32:52 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 83 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1104 08:14:48 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_71045084 08:15:08 00:12:13 تو هدیه‌ خدایی 82 90 مجموعه ایرانی
69 RT1104 11:31:44 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
70 CO_71045084 11:32:04 00:12:13 تو هدیه‌ خدایی 82 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_71045083 08:15:06 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 81 90 مجموعه ایرانی
73 CO_71045083 11:31:28 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 81 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_71045082 08:15:11 00:12:15 تو هدیه‌ خدایی 80 90 مجموعه ایرانی
74 CO_71045082 11:33:07 00:12:15 تو هدیه‌ خدایی 80 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_71045081 08:14:55 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 79 90 مجموعه ایرانی
77 CO_71045081 11:31:57 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 79 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_71045080 08:15:12 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 78 90 مجموعه ایرانی
70 CO_71045080 11:31:35 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 78 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_71045079 08:15:08 00:11:54 تو هدیه‌ خدایی 77 90 مجموعه ایرانی
73 RT1104 11:29:40 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
74 CO_71045079 11:30:00 00:11:54 تو هدیه‌ خدایی 77 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1104 08:14:43 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
11 CO_71045078 08:15:03 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 76 90 مجموعه ایرانی
67 RT1104 11:32:07 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
68 CO_71045078 11:32:27 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 76 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_71045077 08:15:01 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 61 90 مجموعه ایرانی
71 CO_71045077 11:31:01 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 74 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_71045076 08:15:01 00:12:22 تو هدیه‌ خدایی 73 90 مجموعه ایرانی
72 CO_71045076 11:32:14 00:12:22 تو هدیه‌ خدایی 73 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_71045075 08:15:14 00:11:48 تو هدیه‌ خدایی 72 90 مجموعه ایرانی
72 CO_71045075 11:31:34 00:11:48 تو هدیه‌ خدایی 72 90 مجموعه ایرانی