جستجو در کنداکتور

تو هدیه‌ خدایی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:41 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002028 08:15:01 00:11:54 تو هدیه‌ خدایی 28 90 مجموعه ایرانی
75 RT1159 11:29:59 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
76 CO_81002028 11:30:19 00:11:54 تو هدیه‌ خدایی 28 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1159 08:14:47 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
8 CO_81002027 08:15:07 00:12:10 تو هدیه‌ خدایی 27 90 مجموعه ایرانی
76 RT1159 11:29:54 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
77 CO_81002027 11:30:14 00:12:10 تو هدیه‌ خدایی 27 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:15:07 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002026 08:15:27 00:11:50 تو هدیه‌ خدایی 26 90 مجموعه ایرانی
77 RT1159 11:30:20 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
78 CO_81002026 11:30:40 00:11:50 تو هدیه‌ خدایی 26 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:15:02 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002025 08:15:22 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 25 90 مجموعه ایرانی
79 RT1159 11:29:44 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
80 CO_81002025 11:30:04 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 25 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1159 08:15:03 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
11 CO_81002024 08:15:23 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 24 90 مجموعه ایرانی
76 RT1159 11:29:45 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
77 CO_81002024 11:30:05 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 24 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:14:45 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002023 08:15:05 00:11:53 تو هدیه‌ خدایی 23 90 مجموعه ایرانی
78 RT1159 11:30:02 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
79 CO_81002023 11:30:22 00:11:53 تو هدیه‌ خدایی 23 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:15:13 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002022 08:15:33 00:12:20 تو هدیه‌ خدایی 22 90 مجموعه ایرانی
79 RT1159 11:29:43 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
80 CO_81002022 11:30:03 00:12:20 تو هدیه‌ خدایی 22 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:15:11 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002021 08:15:31 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 21 90 مجموعه ایرانی
78 RT1159 11:30:03 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
79 CO_81002021 11:30:23 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 21 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:45 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002020 08:15:05 00:12:14 تو هدیه‌ خدایی 19 90 مجموعه ایرانی
78 RT1159 11:30:00 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
79 CO_81002020 11:30:20 00:12:14 تو هدیه‌ خدایی 19 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:15:00 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002019 08:15:20 00:11:45 تو هدیه‌ خدایی 18 90 مجموعه ایرانی
78 RT1159 11:29:54 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
79 CO_81002019 11:30:14 00:11:45 تو هدیه‌ خدایی 18 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1159 08:15:08 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
11 CO_81002018 08:15:28 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 17 90 مجموعه ایرانی
81 RT1159 11:30:00 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
82 CO_81002018 11:30:20 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 17 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:14:45 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002017 08:15:05 00:11:48 تو هدیه‌ خدایی 17 90 مجموعه ایرانی
81 RT1159 11:29:40 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
82 CO_81002017 11:30:00 00:11:48 تو هدیه‌ خدایی 17 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:41 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002016 08:15:01 00:11:50 تو هدیه‌ خدایی 16 90 مجموعه ایرانی
81 RT1159 11:30:13 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
82 CO_81002016 11:30:33 00:11:50 تو هدیه‌ خدایی 16 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:14:45 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002015 08:15:05 00:11:58 تو هدیه‌ خدایی 15 90 مجموعه ایرانی
79 CO_81002015 11:30:26 00:11:58 تو هدیه‌ خدایی 15 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:15:05 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002014 08:15:25 00:11:51 تو هدیه‌ خدایی 14 90 مجموعه ایرانی
79 RT1159 11:29:49 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
80 CO_81002014 11:30:09 00:11:51 تو هدیه‌ خدایی 14 90 مجموعه ایرانی