جستجو در کنداکتور

تو هدیه‌ خدایی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_71045032 08:15:03 00:11:31 تو هدیه‌ خدایی 31 90 مجموعه ایرانی
75 CO_71045032 11:30:01 00:11:31 تو هدیه‌ خدایی 31 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1104 08:14:53 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
11 CO_71045031 08:15:13 00:11:34 تو هدیه‌ خدایی 30 90 مجموعه ایرانی
54 NM20157 10:25:53 00:01:30 آنونس مجموعه تو هدیه‌ خدایی 0 تیزر و آنونس
80 RT1104 11:29:56 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
81 CO_71045031 11:30:16 00:11:34 تو هدیه‌ خدایی 30 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_71045029 08:15:00 00:11:34 تو هدیه‌ خدایی 29 90 مجموعه ایرانی
76 RT1104 11:29:47 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
77 CO_71045029 11:30:07 00:11:34 تو هدیه‌ خدایی 29 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_71045028 08:15:23 00:11:45 تو هدیه‌ خدایی 22 90 مجموعه ایرانی
86 CO_71045028 11:30:21 00:11:45 تو هدیه‌ خدایی 22 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_71045027 08:15:21 00:11:46 تو هدیه‌ خدایی 21 90 مجموعه ایرانی
93 CO_71045027 11:30:30 00:11:46 تو هدیه‌ خدایی 21 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_71045026 08:15:53 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 26 90 مجموعه ایرانی
86 CO_71045026 11:30:45 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 26 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_71045025 08:15:03 00:11:24 تو هدیه‌ خدایی 25 90 مجموعه ایرانی
81 CO_71045025 11:30:01 00:11:24 تو هدیه‌ خدایی 25 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1104 08:14:52 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
11 CO_71045024 08:15:12 00:11:29 تو هدیه‌ خدایی 24 90 مجموعه ایرانی
81 RT1104 11:30:06 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
82 CO_71045024 11:30:26 00:11:29 تو هدیه‌ خدایی 24 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1104 08:14:52 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
11 CO_71045023 08:15:12 00:11:39 تو هدیه‌ خدایی 23 90 مجموعه ایرانی
78 RT1104 11:29:44 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
79 CO_71045023 11:30:04 00:11:39 تو هدیه‌ خدایی 23 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_71045022 08:15:00 00:11:39 تو هدیه‌ خدایی 22 90 مجموعه ایرانی
78 RT1104 11:29:41 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
79 CO_71045022 11:30:01 00:11:39 تو هدیه‌ خدایی 22 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_71045021 08:15:01 00:11:48 تو هدیه‌ خدایی 21 90 مجموعه ایرانی
88 CO_71045021 11:30:03 00:11:48 تو هدیه‌ خدایی 21 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_71045020 08:15:24 00:11:23 تو هدیه‌ خدایی 20 90 مجموعه ایرانی
95 CO_71045020 11:30:21 00:11:23 تو هدیه‌ خدایی 20 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_71045019 08:15:14 00:11:25 تو هدیه‌ خدایی 19 90 مجموعه ایرانی
88 CO_71045019 11:30:23 00:11:25 تو هدیه‌ خدایی 19 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_71045018 08:15:00 00:11:27 تو هدیه‌ خدایی 18 90 مجموعه ایرانی
83 CO_71045018 11:30:00 00:11:27 تو هدیه‌ خدایی 18 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1104 08:15:03 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
11 CO_71045017 08:15:23 00:11:30 تو هدیه‌ خدایی 17 90 مجموعه ایرانی
86 RT1104 11:29:43 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
87 CO_71045017 11:30:03 00:11:30 تو هدیه‌ خدایی 17 90 مجموعه ایرانی