جستجو در کنداکتور

تو هدیه‌ خدایی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:15:00 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002068 08:15:20 00:12:31 تو هدیه‌ خدایی 68 68 مجموعه ایرانی
66 CO_81002068 11:30:20 00:12:31 تو هدیه‌ خدایی 68 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:49 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002067 08:15:09 00:12:11 تو هدیه‌ خدایی 67 68 مجموعه ایرانی
69 RT1159 11:31:06 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
70 CO_81002067 11:31:26 00:12:11 تو هدیه‌ خدایی 67 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:50 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002066 08:15:10 00:11:48 تو هدیه‌ خدایی 66 68 مجموعه ایرانی
67 RT1159 11:30:52 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
68 CO_81002066 11:31:12 00:11:48 تو هدیه‌ خدایی 66 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:48 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002065 08:15:08 00:11:57 تو هدیه‌ خدایی 65 68 مجموعه ایرانی
67 RT1159 11:31:31 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
68 CO_81002065 11:31:51 00:11:57 تو هدیه‌ خدایی 65 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:14:50 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002064 08:15:10 00:12:26 تو هدیه‌ خدایی 64 68 مجموعه ایرانی
65 RT1159 11:30:48 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
66 CO_81002064 11:31:08 00:12:26 تو هدیه‌ خدایی 64 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:48 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002063 08:15:08 00:11:49 تو هدیه‌ خدایی 63 68 مجموعه ایرانی
73 RT1159 11:29:41 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
74 CO_81002063 11:30:01 00:11:49 تو هدیه‌ خدایی 63 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:14:41 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002062 08:15:01 00:11:58 تو هدیه‌ خدایی 62 68 مجموعه ایرانی
66 RT1159 11:30:13 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
67 CO_81002062 11:30:33 00:11:58 تو هدیه‌ خدایی 62 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:15:00 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002061 08:15:20 00:11:51 تو هدیه‌ خدایی 61 68 مجموعه ایرانی
62 RT1159 11:30:31 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
63 CO_81002061 11:30:51 00:11:51 تو هدیه‌ خدایی 59 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:14:46 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002060 08:15:06 00:12:14 تو هدیه‌ خدایی 60 68 مجموعه ایرانی
65 RT1159 11:34:20 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
66 CO_81002060 11:34:40 00:12:14 تو هدیه‌ خدایی 58 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:14:44 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002059 08:15:04 00:12:03 تو هدیه‌ خدایی 59 68 مجموعه ایرانی
67 RT1159 11:29:39 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
68 CO_81002059 11:29:59 00:12:03 تو هدیه‌ خدایی 57 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:56 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002058 08:15:16 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 58 68 مجموعه ایرانی
64 RT1159 11:29:56 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
65 CO_81002058 11:30:16 00:11:56 تو هدیه‌ خدایی 58 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:15:05 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002057 08:15:25 00:12:04 تو هدیه‌ خدایی 57 68 مجموعه ایرانی
64 RT1159 11:31:41 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
65 CO_81002057 11:32:01 00:12:04 تو هدیه‌ خدایی 57 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:15:01 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002056 08:15:21 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 56 68 مجموعه ایرانی
62 RT1159 11:30:31 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
63 CO_81002056 11:30:51 00:11:52 تو هدیه‌ خدایی 56 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1159 08:15:01 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
9 CO_81002055 08:15:21 00:12:03 تو هدیه‌ خدایی 55 68 مجموعه ایرانی
65 RT1159 11:31:16 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
66 CO_81002055 11:31:36 00:12:03 تو هدیه‌ خدایی 55 68 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1159 08:14:46 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
10 CO_81002054 08:15:06 00:12:10 تو هدیه‌ خدایی 54 90 مجموعه ایرانی
63 RT1159 11:30:13 00:00:20 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 0 آرم استیشن
64 CO_81002054 11:30:33 00:12:10 تو هدیه‌ خدایی 54 90 مجموعه ایرانی