جستجو در کنداکتور

ترو ترو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FN_91063001_99 08:37:51 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
80 FN_91064034 11:42:37 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 FN_91063030_99 12:24:29 00:03:28 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 FN_91063023_99 09:55:21 00:03:28 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
71 FN_91064024 11:42:05 00:03:33 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 FN_91064009 11:46:55 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
44 FN_91064027 09:52:13 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 FN_91064005 12:24:24 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 FN_91064032 12:24:25 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_91063019_99 08:37:58 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
115 FN_91064036 13:40:30 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FN_91064024 08:41:39 00:03:33 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
116 FN_91064021 13:23:32 00:03:34 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 FN_91063001_99 09:52:45 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
93 FN_91064027 12:37:16 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
63 FN_91063035_99 10:39:08 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
118 FN_91064024 13:40:27 00:03:33 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 FN_91064028 09:09:07 00:03:23 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
116 FN_91064026 13:26:10 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
82 FN_91064006 12:24:08 00:03:27 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 FN_91063030_99 09:40:43 00:03:28 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
92 FN_91064004 12:40:50 00:03:26 ترو ترو 0 مجموعه خارجی