جستجو در کنداکتور

ترو ترو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_91064007 08:41:26 00:03:34 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 FN_91064037 09:08:31 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
89 FN_91063019_99 13:26:09 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 FN_91063029_99 10:41:02 00:03:17 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 FN_91064009 10:54:30 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_91064027 08:41:24 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_91064024 08:07:26 00:03:33 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 FN_91064032 11:54:22 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
87 FN_91063035_99 13:23:56 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_91064021 08:06:38 00:03:34 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
62 FN_91064027 12:23:04 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 FN_91063001_99 09:09:14 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
90 FN_91064022 13:24:13 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 FN_91063003_99 10:40:47 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 FN_91064024 10:23:12 00:03:33 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
115 FN_91063026_99 13:26:14 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 FN_91064024 11:54:57 00:03:33 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
85 FN_91064036 13:25:25 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
90 FN_91064028 13:41:21 00:03:23 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FN_91064006 08:40:42 00:03:27 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
89 FN_91064024 13:24:15 00:03:33 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 FN_91064036 11:22:06 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
86 FN_91064034 13:24:04 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی