جستجو در کنداکتور

بارباپاپا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097034 09:00:00 00:08:39 بارباپاپا 33 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:42 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097033 09:00:07 00:08:04 بارباپاپا 32 33 مجموعه خارجی
84 RT1066 12:29:37 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
85 B_CO_61097034 12:30:02 00:08:39 بارباپاپا 33 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
28 B_CO_61097032 09:00:00 00:09:02 بارباپاپا 32 33 مجموعه خارجی
74 NM20113 11:12:53 00:02:00 آنونس مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
101 RT1066 12:29:44 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
102 B_CO_61097033 12:30:09 00:08:04 بارباپاپا 33 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 E-RT1066 08:59:43 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
27 B_CO_61097031 09:00:08 00:08:15 بارباپاپا 31 33 مجموعه خارجی
54 E-NM20113 10:26:31 00:02:00 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
72 E-NM20113 10:55:25 00:02:00 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
107 E-RT1066 12:29:42 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
108 B_CO_61097032 12:30:07 بارباپاپا 32 33 مجموعه خارجی
134 E-NM20113 13:53:47 00:02:00 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 E=RT1066 08:59:40 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
28 B_CO_61097030 09:00:05 00:08:02 بارباپاپا 30 33 مجموعه خارجی
94 E-RT1066 12:24:29 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
95 B_CO_61097031 12:24:54 00:08:15 بارباپاپا 31 33 مجموعه خارجی
124 E-NM20113 13:55:44 00:02:00 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
25 B_CO_61097029 09:00:00 00:09:02 بارباپاپا 28 33 مجموعه خارجی
91 RT1066 12:29:43 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
92 B_CO_61097030 12:30:08 00:08:02 بارباپاپا 30 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097028 09:00:00 00:08:29 بارباپاپا 28 33 مجموعه خارجی
89 RT1066 12:29:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
90 B_CO_61097029 12:30:00 00:09:02 بارباپاپا 29 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097027 09:00:00 00:08:50 بارباپاپا 27 33 مجموعه خارجی
92 RT1066 12:29:36 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
93 B_CO_61097028 12:30:01 00:08:29 بارباپاپا 28 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
22 B_CO_61097026 09:00:00 00:08:56 بارباپاپا 26 33 مجموعه خارجی
85 RT1066 12:29:41 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
86 B_CO_61097027 12:30:06 00:08:50 بارباپاپا 27 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1066 08:59:47 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
25 B_CO_61097025 09:00:12 00:08:28 بارباپاپا 25 33 مجموعه خارجی
99 RT1066 12:29:51 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
100 B_CO_61097026 12:30:16 00:08:56 بارباپاپا 26 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1066 08:59:42 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
26 B_CO_61097024 09:00:07 00:08:45 بارباپاپا 24 33 مجموعه خارجی
110 RT1066 12:29:37 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
111 B_CO_61097025 12:30:02 00:08:28 بارباپاپا 25 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:47 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097023 09:00:12 00:09:08 بارباپاپا 23 33 مجموعه خارجی
100 RT1066 12:29:54 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
101 B_CO_61097024 12:30:19 00:08:45 بارباپاپا 24 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
25 B_CO_61097022 09:00:00 00:08:33 بارباپاپا 22 33 مجموعه خارجی
90 RT1066 12:29:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
91 B_CO_61097023 12:30:00 00:09:08 بارباپاپا 23 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1066 08:59:36 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
24 B_CO_61097021 09:00:01 00:07:13 بارباپاپا 15 33 مجموعه خارجی
88 RT1066 12:29:36 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
89 B_CO_61097022 12:30:01 00:08:33 بارباپاپا 16 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
24 B_CO_61097020 09:00:00 00:08:05 بارباپاپا 20 33 مجموعه خارجی
93 RT1066 12:29:39 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
94 B_CO_61097021 12:30:04 00:07:13 بارباپاپا 21 33 مجموعه خارجی