جستجو در کنداکتور

بارباپاپا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 RT1296 09:45:03 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
39 B_CO_61097006 09:45:23 00:09:27 بارباپاپا 6 15 مجموعه خارجی
120 RT1296 13:45:18 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
121 B_CO_61097005 13:45:38 00:09:13 بارباپاپا 5 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1296 09:45:28 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
35 B_CO_61097005 09:45:48 00:09:13 بارباپاپا 5 30 مجموعه خارجی
118 RT1296 13:44:53 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
119 B_CO_61097004 13:45:13 00:07:06 بارباپاپا 4 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1296 09:45:28 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
38 B_CO_61097004 09:45:48 00:07:06 بارباپاپا 4 30 مجموعه خارجی
119 RT1296 13:44:49 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
120 B_CO_61097003 13:45:09 00:08:48 بارباپاپا 3 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1296 09:45:04 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
38 B_CO_61097003 09:45:24 00:08:48 بارباپاپا 3 15 مجموعه خارجی
111 RT1296 13:44:43 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
112 B_CO_61097002 13:45:03 00:09:19 بارباپاپا 2 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 RT1296 09:45:06 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
41 B_CO_61097002 09:45:26 00:09:19 بارباپاپا 2 15 مجموعه خارجی
111 RT1296 13:44:44 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
112 B_CO_61097001 13:45:04 00:09:22 بارباپاپا 1 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 RT1296 09:45:05 00:00:20 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
43 B_CO_61097001 09:45:25 00:09:22 بارباپاپا 1 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097034 09:00:00 00:08:39 بارباپاپا 33 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:42 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097033 09:00:07 00:08:04 بارباپاپا 32 33 مجموعه خارجی
84 RT1066 12:29:37 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
85 B_CO_61097034 12:30:02 00:08:39 بارباپاپا 33 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
28 B_CO_61097032 09:00:00 00:09:02 بارباپاپا 32 33 مجموعه خارجی
74 NM20113 11:12:53 00:02:00 آنونس مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
101 RT1066 12:29:44 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
102 B_CO_61097033 12:30:09 00:08:04 بارباپاپا 33 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 E-RT1066 08:59:43 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
27 B_CO_61097031 09:00:08 00:08:15 بارباپاپا 31 33 مجموعه خارجی
54 E-NM20113 10:26:31 00:02:00 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
72 E-NM20113 10:55:25 00:02:00 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
107 E-RT1066 12:29:42 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
108 B_CO_61097032 12:30:07 بارباپاپا 32 33 مجموعه خارجی
134 E-NM20113 13:53:47 00:02:00 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 E=RT1066 08:59:40 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
28 B_CO_61097030 09:00:05 00:08:02 بارباپاپا 30 33 مجموعه خارجی
94 E-RT1066 12:24:29 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
95 B_CO_61097031 12:24:54 00:08:15 بارباپاپا 31 33 مجموعه خارجی
124 E-NM20113 13:55:44 00:02:00 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
25 B_CO_61097029 09:00:00 00:09:02 بارباپاپا 28 33 مجموعه خارجی
91 RT1066 12:29:43 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
92 B_CO_61097030 12:30:08 00:08:02 بارباپاپا 30 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097028 09:00:00 00:08:29 بارباپاپا 28 33 مجموعه خارجی
89 RT1066 12:29:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
90 B_CO_61097029 12:30:00 00:09:02 بارباپاپا 29 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
23 B_CO_61097027 09:00:00 00:08:50 بارباپاپا 27 33 مجموعه خارجی
92 RT1066 12:29:36 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
93 B_CO_61097028 12:30:01 00:08:29 بارباپاپا 28 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
22 B_CO_61097026 09:00:00 00:08:56 بارباپاپا 26 33 مجموعه خارجی
85 RT1066 12:29:41 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
86 B_CO_61097027 12:30:06 00:08:50 بارباپاپا 27 33 مجموعه خارجی