جستجو در کنداکتور

اگه گفتی این چیه؟، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FS_61056005 08:44:15 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
33 FS_61056010 09:28:24 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 FS_61056016 11:27:49 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
120 FS_61056013 13:14:27 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 FS_61056009 09:44:32 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
83 FS_61056012 11:44:27 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 FS_61056007 10:51:47 00:00:31 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FS_61056005 08:44:12 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
35 FS_61056010 09:27:42 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 FS_61056014 08:43:00 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
47 FS_61056015 09:54:51 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 8 0 مجموعه ایرانی
128 FS_61056013 13:14:08 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 FS_61056009 09:44:26 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
47 FS_61056012 10:10:07 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 FS_61056007 09:44:16 00:00:31 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
82 FS_61056006 11:59:13 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 FS_61056005 08:44:17 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
37 FS_61056010 09:22:57 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 FS_61056015 09:55:24 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 7 0 مجموعه ایرانی
72 FS_61056016 10:53:31 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 FS_61056008 08:29:23 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
95 FS_61056015 12:22:35 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 FS_61056007 09:21:56 00:00:31 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
75 FS_61056009 11:22:27 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 FS_61056015 08:23:14 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
25 FS_61056007 08:59:18 00:00:31 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
38 FS_61056011 09:44:23 00:00:31 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
63 FS_61056006 10:52:57 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
98 FS_61056009 12:40:48 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
121 FS_61056003 13:53:38 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FS_61056005 08:42:40 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
39 FS_61056010 09:24:18 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 FS_61056003 08:27:16 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 0 مجموعه ایرانی
45 FS_61056015 09:53:18 00:00:32 اگه گفتی این چیه؟ 6 0 مجموعه ایرانی