جستجو در کنداکتور

اندی و دایناسورهای موزه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 RT4211 19:14:47 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
195 CO_44233020 19:15:12 00:13:33 اندی و دایناسورهای موزه 20 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4211 15:41:47 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
152 CO_44233020 15:42:12 00:13:33 اندی و دایناسورهای موزه 20 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4211 19:14:41 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه ) 0 آرم استیشن
190 CO_44233019 19:15:06 00:13:25 اندی و دایناسورهای موزه 19 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4211 15:39:27 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
127 CO_44233019 15:39:52 00:13:25 اندی و دایناسورهای موزه 19 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 RT4211 19:15:07 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
197 CO_44233018 19:15:32 00:12:53 اندی و دایناسورهای موزه 18 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4211 15:40:37 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
131 CO_44233018 15:41:02 00:12:53 اندی و دایناسورهای موزه 18 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 RT4211 19:15:03 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
189 CO_44233017 19:15:28 00:13:37 اندی و دایناسورهای موزه 17 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4211 15:40:02 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
151 CO_44233017 15:40:27 00:13:37 اندی و دایناسورهای موزه 17 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4211 19:14:49 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه ) 0 آرم استیشن
191 CO_44233016 19:15:14 00:13:05 اندی و دایناسورهای موزه 16 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4211 15:40:18 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
137 CO_44233016 15:40:43 00:13:05 اندی و دایناسورهای موزه 16 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
198 NM1538 20:12:45 00:01:44 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
200 RT4211 19:14:46 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
201 CO_44233015 19:15:11 00:13:14 اندی و دایناسورهای موزه 15 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4211 15:40:36 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
151 CO_44233015 15:41:01 00:13:14 اندی و دایناسورهای موزه 13 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 RT4211 19:15:04 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
186 CO_44233014 19:15:29 00:13:22 اندی و دایناسورهای موزه 14 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 NM1538 14:53:02 00:01:44 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 0 تیزر و آنونس
147 RT4211 15:41:14 00:00:25 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 0 آرم استیشن
148 CO_44233014 15:41:39 00:13:22 اندی و دایناسورهای موزه 14 20 مجموعه خارجی