جستجو در کنداکتور

اتل متل یه جنگل-2، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_81025055 08:30:05 00:08:26 اتل متل یه جنگل-2 54 104 مجموعه ایرانی
80 CO_81025056 12:00:14 00:08:24 اتل متل یه جنگل-2 55 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_81025054 08:30:32 00:09:47 اتل متل یه جنگل-2 53 104 مجموعه ایرانی
77 CO_81025055 12:00:33 00:08:26 اتل متل یه جنگل-2 54 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_81025053 08:30:12 00:08:53 اتل متل یه جنگل-2 52 104 مجموعه ایرانی
79 CO_81025054 12:00:01 00:09:47 اتل متل یه جنگل-2 53 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_81025052 08:30:13 00:08:53 اتل متل یه جنگل-2 51 104 مجموعه ایرانی
80 CO_81025053 12:00:08 00:08:53 اتل متل یه جنگل-2 52 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_81025050 08:30:03 00:08:32 اتل متل یه جنگل-2 50 104 مجموعه ایرانی
81 CO_81025052 12:00:11 00:08:53 اتل متل یه جنگل-2 51 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_81025049 08:30:18 00:08:47 اتل متل یه جنگل-2 49 104 مجموعه ایرانی
81 CO_81025050 12:00:02 00:08:32 اتل متل یه جنگل-2 50 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_81025048 08:30:36 00:08:38 اتل متل یه جنگل-2 48 104 مجموعه ایرانی
86 CO_81025049 12:00:00 00:08:47 اتل متل یه جنگل-2 49 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_81025047 08:30:22 00:08:29 اتل متل یه جنگل-2 47 104 مجموعه ایرانی
83 CO_81025048 12:00:19 00:08:38 اتل متل یه جنگل-2 48 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_81025046 08:30:24 00:08:41 اتل متل یه جنگل-2 46 104 مجموعه ایرانی
83 CO_81025047 12:00:03 00:08:29 اتل متل یه جنگل-2 47 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_81025045 08:30:36 00:08:55 اتل متل یه جنگل-2 45 104 مجموعه ایرانی
86 CO_81025046 12:00:37 00:08:41 اتل متل یه جنگل-2 46 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_81025044 08:30:15 00:08:22 اتل متل یه جنگل-2 44 104 مجموعه ایرانی
87 CO_81025045 12:00:13 00:08:55 اتل متل یه جنگل-2 45 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 E_CO_81025043 08:30:16 00:09:14 اتل متل یه جنگل-2 43 104 مجموعه ایرانی
83 E_CO_81025044 12:00:08 00:08:22 اتل متل یه جنگل-2 44 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_81025042 08:30:15 00:09:29 اتل متل یه جنگل-2 42 104 مجموعه ایرانی
86 CO_81025043 12:00:09 00:09:14 اتل متل یه جنگل-2 43 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_81025041 08:30:02 00:08:24 اتل متل یه جنگل-2 41 104 مجموعه ایرانی
82 CO_81025042 12:00:01 00:09:29 اتل متل یه جنگل-2 42 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_81025040 08:30:03 00:08:42 اتل متل یه جنگل-2 40 104 مجموعه ایرانی
81 CO_81025041 12:00:23 00:08:24 اتل متل یه جنگل-2 41 104 مجموعه ایرانی