جستجو در کنداکتور

اتل متل یه جنگل-2، 6 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 CO_51185015 13:45:02 00:08:07 اتل متل یه جنگل-2 15 78 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 RT1044 10:45:10 00:00:25 آرم تایم(اتل متل یه جنگل-2) 0 آرم استیشن
58 CO_51185015 10:45:35 00:08:07 اتل متل یه جنگل-2 15 78 مجموعه ایرانی
116 RT1044 13:44:46 00:00:25 آرم تایم(اتل متل یه جنگل-2) 0 آرم استیشن
117 CO_51185014 13:45:11 00:07:34 اتل متل یه جنگل-2 14 78 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 E_RT1044 13:44:38 00:00:25 آرم تایم(اتل متل یه جنگل-2) 0 آرم استیشن
123 CO_51185013 13:45:03 00:07:31 اتل متل یه جنگل-2 13 78 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 CO_51185009 13:45:34 00:08:39 اتل متل یه جنگل-2 9 78 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 CO_51185008 13:45:04 00:07:54 اتل متل یه جنگل-2 7 78 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 CO_51185001 13:45:01 00:09:08 اتل متل یه جنگل-2 1 78 مجموعه ایرانی