جستجو در کنداکتور

آفتاب‌گردون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 RT1236 12:44:40 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
73 CO_81076030 12:45:00 00:07:30 آفتاب‌گردون 19 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RT1236 12:44:41 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
77 CO_81076027 12:45:01 00:08:26 آفتاب‌گردون 19 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RT1236 12:44:40 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
77 CO_81076026 12:45:00 00:08:40 آفتاب‌گردون 18 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
69 RT1236 12:44:49 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
70 CO_81076025 12:45:09 00:08:26 آفتاب‌گردون 17 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 RT1236 12:45:00 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
63 CO_81076024 12:45:20 00:08:27 آفتاب‌گردون 17 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
63 RT1236 12:45:04 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
64 CO_81076023 12:45:24 00:07:16 آفتاب‌گردون 16 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
67 RT1236 12:44:43 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
68 CO_81076008 12:45:03 00:07:25 آفتاب‌گردون 15 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
66 RT1236 12:44:43 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
67 CO_81076029 12:45:03 00:07:42 آفتاب‌گردون 14 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 RT1236 12:44:42 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
65 CO_81076028 12:45:02 00:08:20 آفتاب‌گردون 13 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
70 RT1236 12:44:40 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
71 CO_81076020 12:45:00 00:07:45 آفتاب‌گردون 12 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 RT1236 12:44:36 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
65 CO_81076019 12:44:56 00:07:08 آفتاب‌گردون 11 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
65 RT1236 12:44:42 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
66 CO_81076019 12:45:02 00:08:06 آفتاب‌گردون 10 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 RT1236 12:44:45 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
62 CO_81076021 12:45:05 00:07:17 آفتاب‌گردون 9 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
65 RT1236 12:44:56 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
66 CO_81076014 12:45:16 00:07:18 آفتاب‌گردون 8 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
67 RT1236 12:44:55 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
68 CO_81076013 12:45:15 00:07:52 آفتاب‌گردون 7 20 مجموعه ایرانی