جستجو در کنداکتور

آفتاب‌گردون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
100 RT1145 12:44:54 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
101 CO_61169029 12:45:14 00:07:43 آفتاب‌گردون 30 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 RT1145 12:44:40 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
97 CO_61169028 12:45:00 00:08:20 آفتاب‌گردون 29 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 RT1145 12:44:51 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
97 CO_61169027 12:45:11 00:08:27 آفتاب‌گردون 28 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
93 RT1145 12:45:03 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
94 CO_61169026 12:45:23 00:08:40 آفتاب‌گردون 27 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
100 RT1145 12:44:51 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
101 CO_61169025 12:45:11 00:08:26 آفتاب‌گردون 26 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1145 12:45:02 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
100 CO_61169024 12:45:22 00:08:28 آفتاب‌گردون 25 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
103 RT1145 12:44:49 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
104 CO_61169023 12:45:09 00:07:16 آفتاب‌گردون 24 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1145 12:44:45 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
100 CO_61169018 12:45:05 00:08:07 آفتاب‌گردون 23 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 RT1145 12:44:53 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
97 CO_61169019 12:45:13 00:07:08 آفتاب‌گردون 22 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 RT1145 12:44:45 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
98 CO_61169022 12:45:05 00:08:18 آفتاب‌گردون 21 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 RT1145 12:45:18 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
98 CO_61169020 12:45:38 00:07:45 آفتاب‌گردون 20 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 RT1145 12:45:12 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
97 CO_61169021 12:45:32 00:07:18 آفتاب‌گردون 19 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1145 12:45:29 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
100 CO_61169017 12:45:49 00:07:42 آفتاب‌گردون 18 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
101 RT1145 12:45:00 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
102 CO_61169016 12:45:20 00:08:31 آفتاب‌گردون 17 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
100 RT1145 12:45:42 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
101 CO_61169015 12:46:02 00:07:55 آفتاب‌گردون 16 30 مجموعه ایرانی