جستجو در کنداکتور

آفتاب‌گردون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
79 RT1090 11:58:35 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
80 CO_61370090 11:58:55 00:08:35 آفتاب‌گردون 86 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 CO_61370089 11:56:26 00:11:01 آفتاب‌گردون 85 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 CO_61370088 11:57:56 00:09:28 آفتاب‌گردون 84 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 RT1090 11:58:04 00:00:20 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
81 CO_61370087 11:58:24 00:07:35 آفتاب‌گردون 83 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 RT1090 11:59:16 00:00:20 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
85 CO_61370086 11:59:36 00:09:20 آفتاب‌گردون 82 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 CO_61370085 11:56:41 00:10:25 آفتاب‌گردون 81 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 RT1090 11:56:33 00:00:20 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
82 CO_61370084 11:56:53 00:10:22 آفتاب‌گردون 80 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
73 RT1090 11:57:48 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
74 CO_61370083 11:58:08 00:10:26 آفتاب‌گردون 79 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 NM20179 11:08:31 00:01:30 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 0 تیزر و آنونس
79 RT1090 11:59:40 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
80 CO_61370082 12:00:00 00:08:00 آفتاب‌گردون 78 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 CO_61370081 11:59:56 00:08:59 آفتاب‌گردون 64 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
77 CO_61370057 11:57:38 00:11:06 آفتاب‌گردون 76 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 RT1090 11:59:36 00:00:20 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
82 CO_61370041 11:59:56 00:10:05 آفتاب‌گردون 75 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 CO_61370050 12:00:37 00:08:05 آفتاب‌گردون 74 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 RT1090 11:59:49 00:00:20 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
82 CO_61370032 12:00:09 00:10:03 آفتاب‌گردون 73 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
79 RT1090 11:59:54 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
80 CO_61370030 12:00:14 00:07:15 آفتاب‌گردون 72 90 مجموعه ایرانی