جستجو در کنداکتور

آفتاب‌گردون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
94 RT1236 12:45:20 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
95 CO_81076047 12:45:40 00:08:57 آفتاب‌گردون 37 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
98 RT1236 12:45:25 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
99 CO_81076046 12:45:45 00:08:56 آفتاب‌گردون 36 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 RT1236 12:45:18 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
73 CO_81076045 12:45:38 00:07:53 آفتاب‌گردون 35 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
70 RT1236 12:45:01 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
71 CO_81076044 12:45:21 00:08:38 آفتاب‌گردون 34 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
75 RT1236 12:44:41 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
76 CO_81076043 12:45:01 00:07:05 آفتاب‌گردون 33 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RT1236 12:45:03 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
77 CO_81076042 12:45:23 00:07:58 آفتاب‌گردون 32 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 RT1236 12:45:12 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
79 CO_81076041 12:45:32 00:08:34 آفتاب‌گردون 31 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 RT1236 12:45:04 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
97 CO_81076040 12:45:24 00:08:00 آفتاب‌گردون 30 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1236 12:44:57 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
100 CO_81076039 12:45:17 00:06:59 آفتاب‌گردون 29 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
74 RT1236 12:44:57 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
75 CO_81076038 12:45:17 00:06:09 آفتاب‌گردون 28 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 RT1236 12:44:54 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
73 CO_81076037 12:45:14 00:07:15 آفتاب‌گردون 27 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 RT1236 12:45:12 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
79 CO_81076036 12:45:32 00:07:25 آفتاب‌گردون 26 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
73 RT1236 12:44:54 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
74 CO_81076035 12:45:14 00:06:32 آفتاب‌گردون 25 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RT1236 12:44:48 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
77 CO_81076034 12:45:08 00:08:27 آفتاب‌گردون 34 180 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1236 12:44:52 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
100 CO_81076033 12:45:12 00:08:04 آفتاب‌گردون 23 180 مجموعه ایرانی