جستجو در کنداکتور

آفتاب‌گردون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1145 12:45:29 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
100 CO_61169017 12:45:49 00:07:42 آفتاب‌گردون 18 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
101 RT1145 12:45:00 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
102 CO_61169016 12:45:20 00:08:31 آفتاب‌گردون 17 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
100 RT1145 12:45:42 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
101 CO_61169015 12:46:02 00:07:55 آفتاب‌گردون 16 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
91 RT1145 12:44:51 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
92 CO_61169014 12:45:11 00:07:19 آفتاب‌گردون 15 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
98 RT1145 12:44:58 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
99 CO_61169013 12:45:18 00:07:52 آفتاب‌گردون 14 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 RT1145 12:44:42 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
98 CO_61169012 12:45:02 00:07:43 آفتاب‌گردون 13 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
101 RT1145 12:44:54 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
102 CO_61169011 12:45:14 00:07:51 آفتاب‌گردون 12 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT1145 12:44:40 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
121 CO_61169010 12:45:00 00:07:55 آفتاب‌گردون 11 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
102 RT1145 12:44:41 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
103 CO_61169009 12:45:01 00:07:58 آفتاب‌گردون 10 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
106 RT1145 12:44:48 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
107 CO_61169008 12:45:08 00:07:26 آفتاب‌گردون 9 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
103 RT1145 12:44:52 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
104 CO_61169007 12:45:12 00:07:59 آفتاب‌گردون 8 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 RT1145 12:44:51 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
110 CO_61169006 12:45:11 00:07:37 آفتاب‌گردون 7 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
100 RT1145 12:44:48 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
101 CO_61169005 12:45:08 00:06:00 آفتاب‌گردون 6 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 RT1145 12:45:20 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
112 CO_61169004 12:45:40 00:06:57 آفتاب‌گردون 5 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 RT1145 12:45:03 00:00:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 0 آرم استیشن
111 CO_61169003 12:45:23 00:07:54 آفتاب‌گردون 4 30 مجموعه ایرانی