جستجو در کنداکتور

آرینا، 8 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1047 08:59:36 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
23 CO_61090044 09:00:01 00:09:32 آرینا 7 7 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1061 08:59:48 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
25 CO_61090042 09:00:13 00:08:28 آرینا 6 7 مجموعه ایرانی
100 RT1061 12:29:35 00:00:25 آرم تایم(آرینا) 0 آرم استیشن
101 CO_61090044 12:30:00 00:09:32 آرینا 7 7 مجموعه ایرانی
117 NM20104 13:23:50 00:02:00 آنونس مجموعه آرینا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1061 09:00:00 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
23 CO_61090038 09:00:25 00:08:08 آرینا 5 7 مجموعه ایرانی
77 NM20104 11:58:00 00:02:00 آنونس مجموعه ماجراهای‌آرینا 0 تیزر و آنونس
85 RT1061 12:29:38 00:00:25 آرم تایم(آرینا) 0 آرم استیشن
86 CO_61090042 12:30:03 00:08:28 آرینا 6 7 مجموعه ایرانی
104 NM20104 13:38:12 00:02:00 آنونس مجموعه ماجراهای‌آرینا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1061 08:59:34 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
27 CO_61090036 08:59:59 00:08:06 آرینا 4 7 مجموعه ایرانی
52 NM20104 10:25:34 00:02:00 آنونس مجموعه ماجراهای‌آرینا 0 تیزر و آنونس
99 CO_61090038 12:30:08 00:08:08 آرینا 5 7 مجموعه خارجی
117 NM20104 13:42:54 00:02:00 آنونس مجموعه آرینا 0 تیزر و آنونس
121 NM20104 13:58:00 00:02:00 آنونس مجموعه آرینا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1061 08:59:37 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
22 CO_61090034 09:00:02 00:08:32 آرینا 37 40 مجموعه ایرانی
88 CO_61090036 12:30:48 00:08:06 آرینا 4 7 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1061 08:59:41 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
24 CO_61090032 09:00:06 00:09:39 آرینا 41 40 مجموعه ایرانی
63 NM20104 11:07:30 00:02:00 آنونس مجموعه ماجراهای‌آرینا 0 تیزر و آنونس
91 RT1061 12:29:52 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
92 CO_61090034 12:30:17 00:08:32 آرینا 2 06 مجموعه ایرانی
112 NM20104 13:41:23 00:02:00 آنونس مجموعه آرینا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1061 08:59:42 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
27 CO_61090030 09:00:07 00:07:52 آرینا 1 6 مجموعه ایرانی
87 CO_61090032 12:30:08 00:09:39 آرینا 41 40 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
82 RT1061 12:31:12 00:00:25 آرم تایم (آرینا) 0 آرم استیشن
83 CO_61090030 12:31:37 00:07:52 آرینا 1 06 مجموعه ایرانی