جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:06:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
5 08:06:55 کلیپ مادر خوبی‌ها 00:03:02
6 08:09:57 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:42 کاردستی‌های مهدپویا-آدمک 00:04:28
8 08:15:10 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
9 08:15:30 ماشین کوکی‌ها - قسمت 37 00:13:39
10 08:29:09 آرم استیشن روز 00:00:20
11 08:29:29 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
12 08:29:43 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
13 08:30:03 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 30 00:09:01
14 08:39:04 تیزر مهدپویا 00:01:00
15 08:40:04 ترو ترو 00:02:52
16 08:42:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:43:16 کاردستی‌های مهدپویا-قایق بادبانی 00:02:02
18 08:45:18 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
19 08:45:38 بزرگ و کوچک - قسمت 23 00:09:27
20 08:55:05 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:55:40 مولانگ 00:03:17
22 08:58:57 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
23 09:00:01 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
24 09:00:21 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 5 00:14:21
25 09:14:42 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
26 09:15:02 ماجراهای ایوری - قسمت 43 00:08:02
27 09:23:04 اعلام برنامه 00:00:45
28 09:23:49 ماجراهای سعید 00:04:54
29 09:28:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:28:52 اوم نوم 00:01:08
31 09:30:00 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
32 09:30:20 پهلوانان پویا - قسمت 28 00:14:18
33 09:44:38 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
34 09:44:52 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
35 09:45:12 بارباپاپا - قسمت 7 00:09:26
36 09:54:38 اعلام برنامه 00:00:35
37 09:55:13 کلیپ مادر خوبی‌ها 00:03:02
38 09:58:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:58:35 بندبندی‌ها 00:01:36
40 10:00:11 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
41 10:00:31 نقاشی نقاشی - قسمت 62 00:14:09
42 10:14:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
43 10:15:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 38 00:11:32
44 10:26:32 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
45 10:27:36 یاپ یاپس 00:02:14
46 10:29:50 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
47 10:30:10 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 17 00:11:33
48 10:41:43 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
49 10:44:05 اوم نوم 00:01:02
50 10:45:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
51 10:45:27 ببعی-2 - قسمت 17 00:09:00
52 10:54:27 نقاشی کنیم 00:00:55
53 10:55:22 اعلام برنامه 00:00:45
54 10:56:07 دیپ‌داپ 00:02:55
55 10:59:02 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
56 11:00:06 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
57 11:00:26 ماشین کوکی‌ها - قسمت 38 00:13:40
58 11:14:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 11:14:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
60 11:14:40 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
61 11:15:00 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 31 00:09:11
62 11:24:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:24:20 ترو ترو 00:02:53
64 11:27:13 کاردستی‌های مهدپویا-کوه 00:02:47
65 11:30:00 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
66 11:30:20 بزرگ و کوچک - قسمت 24 00:09:33
67 11:39:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
68 11:40:15 شن‌دونه‌ها 00:04:26
69 11:44:41 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
70 11:45:01 آفتاب‌گردون - قسمت 30 00:08:44
71 11:53:45 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
72 11:54:49 مولانگ 00:03:07
73 11:57:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:58:05 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
75 12:00:31 بندبندی‌ها 00:01:21
76 12:01:52 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
77 12:02:14 ماجراهای سعید 00:05:03
78 12:07:17 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
79 12:07:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
80 12:07:51 کلیپ مادر خوبی‌ها 00:03:02
81 12:10:53 وله رگلاژ 00:00:23
82 12:11:16 جشن نماز 00:02:44
83 12:14:00 جشن نماز 00:05:29
84 12:19:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 12:19:49 شن‌دونه‌ها 00:04:26
86 12:24:15 اعلام برنامه 00:00:35
87 12:24:50 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
88 12:29:38 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
89 12:29:52 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
90 12:30:12 ماجراهای ایوری - قسمت 44 00:08:05
91 12:38:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:38:37 ببعی کرونا 00:02:18
93 12:40:55 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
94 12:41:59 ترو ترو 00:02:55
95 12:44:54 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
96 12:45:14 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 6 00:14:16
97 12:59:30 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
98 12:59:44 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
99 13:00:04 نقاشی نقاشی - قسمت 62 00:14:09
100 13:14:13 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
101 13:15:17 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
102 13:15:37 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 16 00:09:43
103 13:25:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 13:25:29 ماجراهای جنگل 00:04:43
105 13:30:12 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
106 13:30:32 ببعی-2 - قسمت 16 00:08:56
107 13:39:28 نقاشی کنیم 00:00:55
108 13:40:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 13:40:43 مولانگ 00:03:17
110 13:44:00 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
111 13:45:04 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
112 13:45:24 بارباپاپا - قسمت 6 00:09:27
113 13:54:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 13:55:11 بندبندی‌ها 00:01:37
115 13:56:48 ببعی کرونا 00:02:58
116 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
118 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
119 14:02:33 تلاوت قرآن 00:03:02
120 14:05:35 آرم تایم (شازده کوچولو) 00:00:20
121 14:05:55 سینمایی شازده کوچولو - قسمت 58 01:35:04
122 15:40:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
123 15:41:22 کلیپ ممنونم اگر نروی 00:03:40
124 15:45:02 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
125 15:45:22 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 2 00:08:11
126 15:53:33 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
127 15:54:03 اعلام برنامه 00:00:50
128 15:54:53 کلیپ نوجوانان فاطمی 00:04:52
129 15:59:45 آرم تایم (پیامبران) 00:00:20
130 16:00:05 پیامبران - قسمت فیلسواران 00:34:50
131 16:34:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
132 16:35:18 فانوس - قسمت داستان‌های پیامبران-2 00:19:54
133 16:55:12 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
134 16:55:26 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
135 16:55:49 کلیپ ام ابیها 00:04:11
136 17:00:00 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
137 17:00:20 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 11 00:22:40
138 17:23:00 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
139 17:23:59 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
140 17:25:32 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
141 17:27:10 کلیپ عشق بی‌نشون 00:04:38
142 17:31:48 وله رگلاژ 00:00:41
143 17:32:29 باکس تلاوت قرآن 00:03:31
144 17:36:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:39
145 17:51:39 اعلام برنامه 00:00:50
146 17:52:29 لذت دانایی 00:04:47
147 17:57:16 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
148 17:58:30 مورف 00:01:15
149 17:59:45 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
150 18:00:05 افسانه آرش - قسمت 17 00:16:32
151 18:16:37 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
152 18:17:00 کلیپ آسمانی‌ترین 00:04:17
153 18:21:17 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
154 18:22:55 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
155 18:23:25 دزد ناشی 00:01:30
156 18:24:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
157 18:25:22 خال‌خالی 00:03:45
158 18:29:07 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
159 18:30:06 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
160 18:30:26 پاندای کونگ‌فو کار-2 - قسمت 10 00:23:10
161 18:53:36 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
162 18:53:50 کلیپ تفسیر کوثر 00:03:57
163 18:57:47 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
164 18:59:20 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
165 18:59:50 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
166 19:00:10 گلستان سرزمین من - قسمت 10 00:16:53
167 19:17:03 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
168 19:18:17 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
169 19:19:55 کلیپ مادر هستی 00:04:18
170 19:24:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
171 19:24:36 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
172 19:25:35 لذت دانایی 00:04:35
173 19:30:10 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
174 19:30:30 هایدی - قسمت 14 00:20:37
175 19:51:07 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
176 19:53:11 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
177 19:54:44 مورف 00:01:16
178 19:56:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
179 19:56:23 کلیپ زهرای من 00:03:54
180 20:00:17 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
181 20:00:37 پهلوانان - قسمت 3 00:32:02
182 20:32:39 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
183 20:32:59 شجاعان - قسمت 4 00:20:22
184 20:53:21 کلیپ مادر سلام 00:04:48
185 20:58:09 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
186 20:59:23 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
187 20:59:53 آرم تایم (مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها) 00:00:20
188 21:00:13 مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها - قسمت 6 00:23:18
189 21:23:31 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
190 21:23:53 خال‌خالی 00:03:46
191 21:27:39 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
192 21:29:12 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
193 21:30:11 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
194 21:30:31 ماجراهای حاکم و حاتم-2 - قسمت 8 00:17:21
195 21:47:52 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
196 21:48:06 برنارد 00:03:10
197 21:51:16 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
198 21:51:46 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
199 21:53:24 کلیپ مادر آسمانی 00:04:33
200 21:57:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
201 21:58:20 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
202 21:59:19 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:41


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها