جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:06 شن‌دونه‌ها 00:04:31
6 08:10:37 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:22 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-2 00:02:19
8 08:13:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:13:50 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:26
10 08:15:16 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
11 08:15:36 ماشین کوکی‌ها - قسمت 23 00:13:14
12 08:28:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:28:59 تیزر قلقلک 00:01:00
14 08:29:59 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
15 08:30:19 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 18 00:06:40
16 08:36:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
17 08:37:25 مولانگ 00:03:19
18 08:40:44 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-2 00:02:18
19 08:43:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:43:22 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:21
21 08:44:43 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
22 08:45:03 بزرگ و کوچک - قسمت 9 00:10:17
23 08:55:20 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:55:55 کلیپ درخت-2 00:02:44
25 08:58:39 آرم استیشن روز 00:00:20
26 08:58:59 تیزر مهدپویا 00:01:00
27 08:59:59 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
28 09:00:19 بیشه مثل‌ها - قسمت 19 00:08:51
29 09:09:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
30 09:09:32 ترو ترو 00:03:36
31 09:13:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:13:28 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:25
33 09:14:53 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
34 09:15:13 ماجراهای ایوری - قسمت 29 00:07:40
35 09:22:53 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:23:38 کلیپ ماهی-2 00:02:10
37 09:25:48 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
38 09:26:02 تیزر قلقلک 00:01:00
39 09:27:02 دیپ‌داپ 00:02:51
40 09:29:53 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:13 پهلوانان پویا - قسمت 14 00:14:47
42 09:45:00 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
43 09:45:20 بره کوچولو - قسمت 58 00:09:16
44 09:54:36 اعلام برنامه 00:00:35
45 09:55:11 ببعی کرونا 00:02:58
46 09:58:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
47 09:58:29 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:21
48 09:59:50 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
49 10:00:10 نقاشی نقاشی - قسمت 52 00:13:34
50 10:13:44 تیزر مهدپویا 00:01:00
51 10:14:44 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
52 10:15:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 27 00:11:24
53 10:26:28 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:23
54 10:26:51 بندبندی‌ها 00:01:21
55 10:28:12 کلیپ زمستان 00:01:55
56 10:30:07 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
57 10:30:27 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 3 00:10:34
58 10:41:01 کلیپ‌های مهدپویا- مهاجرت پرندگان در زمستان 00:02:24
59 10:43:25 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
60 10:43:39 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:26
61 10:45:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:45:25 ببعی-2 - قسمت 3 00:08:49
63 10:54:14 اعلام برنامه 00:00:45
64 10:54:59 یاپ یاپس 00:02:15
65 10:57:14 باهم‌بازی 00:02:51
66 11:00:05 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
67 11:00:25 ماشین کوکی‌ها - قسمت 24 00:12:59
68 11:13:24 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
69 11:14:17 تیزر مهدپویا 00:01:00
70 11:15:17 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
71 11:15:37 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 19 00:06:37
72 11:22:14 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
73 11:23:44 ماجراهای جنگل 00:04:34
74 11:28:18 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
75 11:28:32 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:25
76 11:29:57 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
77 11:30:17 بزرگ و کوچک - قسمت 10 00:10:12
78 11:40:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 11:40:38 کلیپ مادرم 00:02:24
80 11:43:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
81 11:43:18 بندبندی‌ها 00:01:37
82 11:44:55 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
83 11:45:15 آفتاب‌گردون - قسمت 16 00:08:56
84 11:54:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
85 11:54:33 مولانگ 00:03:27
86 11:58:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
87 11:58:09 کلیپ کتاب 00:01:57
88 12:00:06 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
89 12:01:36 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:21
90 12:02:57 وله رگلاژ 00:00:41
91 12:03:38 جشن نماز 00:05:22
92 12:09:00 جشن نماز 00:05:29
93 12:14:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 12:14:49 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
95 12:18:45 اعلام برنامه 00:00:35
96 12:19:20 شن‌دونه‌ها 00:04:26
97 12:23:46 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
98 12:25:16 تیزر قلقلک 00:01:00
99 12:26:16 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:25
100 12:28:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 12:28:50 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:25
102 12:30:15 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
103 12:30:35 ماجراهای ایوری - قسمت 30 00:08:02
104 12:38:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 12:38:57 ببعی کرونا 00:02:18
106 12:41:15 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
107 12:43:38 اوم نوم 00:01:08
108 12:44:46 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
109 12:45:06 بیشه مثل‌ها - قسمت 20 00:08:08
110 12:53:14 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
111 12:54:44 تیزر مهدپویا 00:01:00
112 12:55:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
113 12:55:53 ترو ترو 00:03:35
114 12:59:28 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
115 12:59:42 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
116 13:00:02 نقاشی نقاشی - قسمت 52 00:13:34
117 13:13:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:13:45 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:26
119 13:15:11 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
120 13:15:31 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 2 00:10:30
121 13:26:01 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
122 13:27:31 کلیپ دو دوست 00:02:38
123 13:30:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
124 13:30:29 ببعی-2 - قسمت 2 00:09:00
125 13:39:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
126 13:39:49 ماجراهای جنگل 00:04:16
127 13:44:05 تیزر قلقلک 00:01:00
128 13:45:05 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
129 13:45:25 بره کوچولو - قسمت 57 00:09:20
130 13:54:45 باهم‌بازی 00:03:20
131 13:58:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
132 13:58:25 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
133 13:58:39 تیزر پویه قهرمان من - پویا 00:01:21
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
137 14:07:02 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
138 14:07:22 مهارت‌های زندگی - قسمت 52 00:25:27
139 14:32:49 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
140 14:33:09 خرس‌های کله فندقی-3 - قسمت 31 00:21:14
141 14:54:23 اعلام برنامه 00:00:55
142 14:55:18 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
143 14:57:22 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:31
144 14:58:53 تیزر پویه قهرمان من - نهال 00:01:23
145 15:00:16 آرم تایم (تندر) 00:00:20
146 15:00:36 تندر - قسمت 48 00:24:03
147 15:24:39 تیزر شهر موشکی 00:01:38
148 15:26:17 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
149 15:28:04 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
150 15:28:18 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
151 15:28:38 تیزر چی خوبه 00:01:27
152 15:30:05 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 9 00:22:26
153 15:52:31 اعلام برنامه 00:00:50
154 15:53:21 کلیپ سفیر آزادی 00:05:14
155 15:58:35 تیزر پویه قهرمان من - نهال 00:01:26
156 16:00:01 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
157 16:00:21 مل‌مل-5 - قسمت 254 00:55:05
158 16:55:26 اعلام برنامه 00:00:55
159 16:56:21 کلیپ انتقام سخت 00:04:56
160 17:01:17 تیزر پویه قهرمان من - نهال 00:01:23
161 17:02:40 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
162 17:04:18 رود رانر 00:03:37
163 17:07:55 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
164 17:08:09 وله رگلاژ 00:00:37
165 17:08:46 باکس تلاوت قرآن 00:15:14
166 17:24:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:26
167 17:29:26 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
168 17:29:48 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
169 17:30:47 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
170 17:31:07 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 1 00:22:48
171 17:53:55 اعلام برنامه 00:00:50
172 17:54:45 نظر شما چیه؟ 00:03:48
173 17:58:33 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
174 17:58:47 تیزر پویه قهرمان من - نهال 00:01:26
175 18:00:13 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
176 18:00:33 افسانه آرش - قسمت 7 00:15:24
177 18:15:57 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:04
178 18:17:01 تیزر آرمن 00:00:37
179 18:17:38 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
180 18:20:04 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
181 18:20:25 کلیپ قاصدک 00:03:20
182 18:23:45 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
183 18:25:20 تیزر چی چی 00:04:35
184 18:29:55 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
185 18:30:15 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 10 00:20:21
186 18:50:36 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
187 18:50:58 ترافیک 00:02:15
188 18:53:13 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
189 18:54:46 تیزر شهر موشکی 00:01:38
190 18:56:24 بره قهرمان 00:01:05
191 18:57:29 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
192 18:59:06 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
193 19:00:06 آرم تایم (این چیه) 00:00:20
194 19:00:26 این چیه - 5 - قسمت 13 00:22:03
195 19:22:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
196 19:22:51 تیزر پویه قهرمان من - نهال 00:01:23
197 19:24:14 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
198 19:25:52 کلیپ علی کوچولو 00:03:54
199 19:29:46 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
200 19:30:00 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
201 19:30:20 هایدی - قسمت 4 00:21:49
202 19:52:09 تیزر چی چی 00:04:07
203 19:56:16 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
204 19:57:30 مورف 00:01:17
205 19:58:47 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
206 19:59:42 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
207 20:00:02 مل‌مل-5 - قسمت 252 00:54:48
208 20:54:50 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
209 20:56:05 تیزر شهر موشکی 00:01:38
210 20:57:43 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
211 21:00:05 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
212 21:00:25 کتاب وحش - قسمت 21 00:21:32
213 21:21:57 تیزر آرمن 00:00:37
214 21:22:34 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
215 21:24:12 کلیپ وارثان سردار 00:03:50
216 21:28:02 تیزر پویه قهرمان من - نهال 00:01:26
217 21:29:28 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
218 21:29:42 آرم تایم (بوستان سعدی) 00:00:20
219 21:30:02 بوستان سعدی - قسمت 10 00:18:31
220 21:48:33 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
221 21:49:48 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
222 21:51:02 برنارد 00:02:52
223 21:53:54 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
224 21:55:23 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:56
225 21:56:19 تیزر چی چی 00:03:04
226 21:59:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
227 21:59:45 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها