جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 کلیپ دو دوست 00:02:38
6 08:11:25 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:10 بندبندی‌ها 00:01:37
8 08:13:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
9 08:14:50 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
10 08:15:10 قطارها - قسمت 68 00:04:56
11 08:20:06 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:20:26 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
13 08:21:41 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
14 08:26:51 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
15 08:27:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
16 08:29:51 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
17 08:30:11 سامی و دوستان - قسمت 15 00:06:35
18 08:36:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
19 08:37:12 یاپ یاپس 00:02:15
20 08:39:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:39:47 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
22 08:41:00 دیپ‌داپ 00:02:55
23 08:43:55 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:53
24 08:44:48 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
25 08:45:08 جت سواران-2 - قسمت 46 00:11:18
26 08:56:26 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:57:01 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
28 08:59:59 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:19 نقاش کوچولو - قسمت 105 00:10:50
30 09:11:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
31 09:11:35 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
32 09:12:35 اوم نوم 00:01:08
33 09:13:43 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
34 09:14:56 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
35 09:15:16 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 41 00:10:14
36 09:25:30 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:26:15 ترو ترو 00:03:32
38 09:29:47 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
39 09:30:07 شهر قصه - قسمت 96 00:11:10
40 09:41:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:41:39 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 6 00:01:43
42 09:43:22 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
43 09:44:52 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
44 09:45:12 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 27 00:06:18
45 09:51:30 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
46 09:51:54 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
47 09:53:09 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
48 09:57:03 اعلام برنامه 00:00:35
49 09:57:38 یاپ یاپس 00:02:02
50 09:59:40 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
51 10:00:00 قصه‌های جورواجور - قسمت 12 00:13:44
52 10:13:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
53 10:14:10 نقاشی کنیم 00:00:50
54 10:15:00 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
55 10:15:20 حیوانات ماشینی - قسمت 52 00:10:44
56 10:26:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
57 10:26:57 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
58 10:28:10 کلیپ نمره بیست 00:01:52
59 10:30:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 10:30:22 ببعی-4و5 - قسمت 20 00:08:44
61 10:39:06 آرم استیشن توپ 00:00:23
62 10:39:29 باهم‌بازی 00:03:29
63 10:42:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 10:43:18 نقاشی کنیم 00:00:48
65 10:44:06 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
66 10:45:06 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
67 10:45:26 کهکشان خلاقیت - قسمت 6 00:14:13
68 10:59:39 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
69 10:59:59 خدا چه آفریده؟ - قسمت 82 00:11:02
70 11:11:01 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
71 11:11:54 ماموک 00:03:12
72 11:15:06 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
73 11:15:26 جت سواران-2 - قسمت 47 00:11:00
74 11:26:26 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:27:01 باهم‌بازی 00:02:58
76 11:29:59 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
77 11:30:19 سامی و دوستان - قسمت 16 00:07:10
78 11:37:29 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 11:38:22 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
80 11:41:54 آرم استیشن روز 00:00:20
81 11:42:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
82 11:44:14 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:53
83 11:45:07 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
84 11:45:27 قطارها - قسمت 69 00:05:06
85 11:50:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 11:50:42 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
87 11:51:55 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
88 11:56:23 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
89 11:57:38 کاردستی‌های مهدپویا-توپ 00:03:16
90 12:00:54 نقاشی کنیم 00:00:55
91 12:01:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:02:09 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
93 12:03:22 باهم‌بازی 00:03:25
94 12:06:47 آنونس مجموعه توپولی‌های پر دردسر 00:01:30
95 12:08:17 وله رگلاژ 00:01:17
96 12:09:34 جشن نماز 00:04:26
97 12:14:00 جشن نماز 00:05:47
98 12:19:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
99 12:20:11 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
100 12:21:26 ماجراهای جنگل 00:04:43
101 12:26:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
102 12:26:29 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
103 12:27:32 یاپ یاپس 00:02:15
104 12:29:47 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
105 12:30:07 نقاش کوچولو - قسمت 106 00:10:30
106 12:40:37 آرم استیشن روز 00:00:20
107 12:40:57 بندبندی‌ها 00:01:36
108 12:42:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
109 12:42:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
110 12:44:49 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
111 12:45:09 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 42 00:10:39
112 12:55:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
113 12:56:41 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
114 12:57:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
115 12:57:57 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
116 12:59:44 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
117 13:00:04 ببعی-4و5 - قسمت 19 00:09:04
118 13:09:08 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
119 13:11:34 آرم استیشن توپ 00:00:23
120 13:11:57 دیپ‌داپ 00:02:43
121 13:14:40 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
122 13:15:00 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 26 00:06:24
123 13:21:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
124 13:21:50 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
125 13:23:03 ماجراهای سعید 00:03:41
126 13:26:44 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
127 13:27:06 کاردستی‌های مهدپویا-کفشدوزک 00:02:56
128 13:30:02 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
129 13:30:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 81 00:11:06
130 13:41:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
131 13:41:50 ماموک 00:03:00
132 13:44:50 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
133 13:45:10 کهکشان خلاقیت - قسمت 5 00:14:50
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
137 14:08:47 آرم تایم (سینمایی من شگفت‌انگیز-1) 00:00:25
138 14:09:12 سینمایی من شگفت‌انگیز-1 01:30:09
139 15:39:21 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
140 15:39:41 پسر شجاع - قسمت 24 00:22:26
141 16:02:07 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
142 16:02:27 مل‌مل-5 - قسمت 125 00:55:00
143 16:57:27 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
144 16:58:17 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
145 16:59:57 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
146 17:00:17 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 37 00:22:14
147 17:22:31 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
148 17:23:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:46
149 17:25:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
150 17:26:22 کلیپ سرزمین من 00:03:47
151 17:30:09 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
152 17:30:29 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 70 00:19:10
153 17:49:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
154 17:50:15 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
155 17:53:28 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
156 17:56:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
157 17:57:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
158 17:59:41 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
159 18:00:01 قلعه هزار اردک - قسمت 27 00:17:24
160 18:17:25 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
161 18:18:15 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
162 18:20:03 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
163 18:22:19 تیزر کتاب جمعه در محاصره کاراگاهان 00:01:41
164 18:24:00 وله رگلاژ 00:00:30
165 18:24:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
166 18:28:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:26
167 18:53:26 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
168 18:53:48 کلیپ قاصدک 00:03:20
169 18:57:08 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
170 19:00:21 آرم تایم (سینمایی فرار مرغی ) 00:00:20
171 19:00:41 سینمایی فرار مرغی 01:07:04
172 20:07:45 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
173 20:07:55 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
174 20:10:57 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
175 20:13:29 رود رانر 00:05:56
176 20:19:25 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
177 20:19:37 تیزر سینمایی لوک خوش شانس 00:01:00
178 20:20:37 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
179 20:21:37 تیزر بزودی بچه منم بچه مسلمان 00:01:21
180 20:22:58 بره ناقلا 00:06:56
181 20:29:54 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
182 20:30:14 باگز خرگوشه - قسمت 8 00:16:06
183 20:46:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
184 20:46:47 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:46
185 20:49:33 کلیپ بسم الله 00:03:33
186 20:53:06 تیزر نوروزی بیلینکی‌بیل 00:01:39
187 20:54:45 گروه تحقیق 00:03:37
188 20:58:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 20:58:45 آگهی بازرگانی 00:01:18
190 21:00:03 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
191 21:00:23 یوگی و دوستان - قسمت 6 00:21:16
192 21:21:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
193 21:22:15 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
194 21:23:17 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
195 21:24:07 برنارد 00:03:05
196 21:27:12 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
197 21:27:24 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
198 21:29:11 تیزر فرصت برابر 00:01:07
199 21:30:18 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
200 21:33:23 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
201 21:35:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 21:35:26 آگهی بازرگانی 00:01:08
203 21:36:34 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 171 00:23:13
204 21:59:47 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها