جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 ماموک 00:03:07
6 08:10:09 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:54 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
8 08:13:29 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
9 08:14:42 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:02 جت سواران-2 - قسمت 41 00:11:00
11 08:26:02 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
12 08:28:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
13 08:30:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
14 08:30:25 ببعی-4و5 - قسمت 14 00:09:30
15 08:39:55 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:40:15 بندبندی‌ها 00:01:35
17 08:41:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
18 08:42:12 کلیپ ماهی-3 00:01:49
19 08:44:01 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
20 08:44:56 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
21 08:45:16 قطارها - قسمت 63 00:05:31
22 08:50:47 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:51:22 کلیپ شاپرک 00:03:19
24 08:54:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
25 08:55:07 مولانگ 00:03:12
26 08:58:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 08:58:39 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
28 08:59:52 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:12 نقاش کوچولو - قسمت 101 00:10:39
30 09:10:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:11:00 یاپ یاپس 00:02:15
32 09:13:15 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
33 09:14:52 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
34 09:15:12 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 22 00:06:24
35 09:21:36 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:22:21 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
37 09:25:33 آرم استیشن روز 00:00:20
38 09:25:53 دیپ‌داپ 00:02:53
39 09:28:46 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
40 09:29:49 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
41 09:30:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 77 00:10:27
42 09:40:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 09:40:56 اوم نوم 00:01:08
44 09:42:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:42:13 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
46 09:45:02 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
47 09:45:22 کهکشان خلاقیت - قسمت 1 00:13:46
48 09:59:08 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:05
49 10:00:13 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
50 10:00:33 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 41 01:23:04
51 11:23:37 اعلام برنامه 00:00:35
52 11:24:12 شن‌دونه‌ها 00:04:31
53 11:28:43 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
54 11:29:56 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
55 11:30:16 جت سواران-2 - قسمت 42 00:11:01
56 11:41:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 11:41:26 کاردستی‌های مهدپویا-آسیاب 00:02:19
58 11:43:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
59 11:44:48 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 11:45:08 ببعی- 4و5 - قسمت 15 00:08:46
61 11:53:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 11:54:14 ترو ترو 00:03:33
63 11:57:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 11:57:56 کلیپ نمره بیست 00:01:52
65 11:59:48 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
66 12:00:08 قطارها - قسمت 64 00:05:12
67 12:05:20 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
68 12:05:44 یاپ یاپس 00:02:15
69 12:07:59 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
70 12:08:54 وله رگلاژ 00:00:56
71 12:09:50 جشن نماز 00:05:10
72 12:15:00 جشن نماز 00:05:51
73 12:20:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
74 12:21:11 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
75 12:25:24 اعلام برنامه 00:00:45
76 12:26:09 ماجراهای جنگل 00:03:52
77 12:30:01 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
78 12:30:21 سامی و دوستان - قسمت 11 00:07:23
79 12:37:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 12:37:53 مولانگ 00:03:23
81 12:41:16 کلیپ‌های مهدپویا- مزه میوه‌ها-1 00:02:35
82 12:43:51 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
83 12:45:04 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
84 12:45:24 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 37 00:10:39
85 12:56:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 12:56:23 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
87 12:58:39 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
88 12:59:42 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
89 13:00:02 نقاش کوچولو - قسمت 100 00:10:48
90 13:10:50 بندبندی‌ها 00:01:21
91 13:12:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
92 13:12:20 کلیپ دو دوست 00:02:38
93 13:14:58 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
94 13:15:18 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 21 00:05:47
95 13:21:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
96 13:22:00 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
97 13:24:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
98 13:24:32 ماموک 00:03:06
99 13:27:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
100 13:27:54 کاردستی‌های مهدپویا-چراغ راهنمایی 00:02:00
101 13:29:54 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
102 13:30:14 خدا چه آفریده؟ - قسمت 76 00:11:06
103 13:41:20 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 13:42:13 دیپ‌داپ 00:02:53
105 13:45:06 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
106 13:45:26 اژدهای مهربان من - قسمت 47 00:09:42
107 13:55:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:55:28 کلیپ شاپرک 00:03:19
109 13:58:47 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
111 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
113 14:06:06 آرم تایم (سینمایی ماشین‌ها-1) 00:00:25
114 14:06:31 سینمایی ماشین‌ها-1 01:29:45
115 15:36:16 تیزر نوروزی دورایمون، ماجراجویی در قطب 00:01:00
116 15:37:16 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
117 15:37:36 ویکی و مردان پر زور - قسمت 44 00:11:56
118 15:49:32 تیزر نوروزی لوک خوش شانس 00:01:00
119 15:50:32 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
120 15:50:52 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 14 00:10:55
121 16:01:47 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
122 16:02:07 مل‌مل-5 - قسمت 120 00:55:00
123 16:57:07 تیزر نوروزی بیلینکی‌بیل 00:01:39
124 16:58:46 تیزر فرصت برابر 00:01:07
125 16:59:53 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
126 17:00:13 صلح‌بانان - قسمت 43 00:21:58
127 17:22:11 تیزر نوروزی گروه شب نقاب 00:01:46
128 17:23:57 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
129 17:25:16 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
130 17:28:21 تیزر نوروزی میوسیا 00:01:19
131 17:29:40 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
132 17:30:00 باگز خرگوشه - قسمت 6 00:22:03
133 17:52:03 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
134 17:52:41 مزه_خلاقیت - قسمت کارت هدیه 00:02:07
135 17:54:48 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
136 17:57:20 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
137 17:57:40 یوگی و دوستان - قسمت 4 00:21:11
138 18:18:51 وله رگلاژ 00:00:39
139 18:19:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
140 18:23:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
141 18:48:30 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:30
142 18:49:00 کلیپ چراغ شب 00:03:54
143 18:52:54 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:35
144 18:53:29 تیزر نوروزی دالتون‌ها 00:01:15
145 18:54:44 مورف 00:01:29
146 18:56:13 آرم استیشن عید 00:00:17
147 18:56:30 کلیپ بهترین بابای دنیا 00:03:16
148 18:59:46 آرم تایم (سینمایی هوگو) 00:00:25
149 19:00:11 سینمایی هوگو 01:36:59
150 20:37:10 تیزر نوروزی میوسیا 00:01:19
151 20:38:29 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:35
152 20:39:04 کلیپ عید 00:03:13
153 20:42:17 آرم استیشن عید 00:00:17
154 20:42:34 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
155 20:44:55 تیزر نوروزی دورایمون، ماجراجویی در قطب 00:01:00
156 20:45:55 تیزر نوروزی لوک خوش شانس 00:01:00
157 20:46:55 بره ناقلا 00:06:42
158 20:53:37 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:30
159 20:54:07 کلیپ هر کی میاد، یا علی 00:03:14
160 20:57:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 20:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:41
162 21:00:25 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
163 21:00:45 قلعه هزار اردک - قسمت 26 00:18:47
164 21:19:32 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
165 21:21:12 تیزر نوروزی گروه شب نقاب 00:01:46
166 21:22:58 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:35
167 21:23:33 کلیپ بهترین بابای دنیا 00:03:16
168 21:26:49 آرم استیشن عید 00:00:17
169 21:27:06 گروه تحقیق 00:04:24
170 21:31:30 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:30
171 21:32:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 21:32:23 آگهی بازرگانی 00:02:59
173 21:35:22 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 166 00:24:10
174 21:59:32 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها