جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 دیپ‌داپ 00:02:51
6 08:10:17 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:02 کلیپ شادی 00:02:35
8 08:13:37 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
9 08:14:40 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:00 جت سواران-2 - قسمت 37 00:11:02
11 08:26:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:26:11 ترو ترو 00:03:30
13 08:29:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
14 08:30:01 ببعی-4و5 - قسمت 11 00:08:54
15 08:38:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:39:15 یاپ یاپس 00:02:15
17 08:41:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
18 08:41:56 مولانگ 00:02:44
19 08:44:40 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:00 قطارها - قسمت 60 00:04:51
21 08:49:51 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:50:26 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
23 08:55:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
24 08:55:59 کاردستی‌های مهدپویا-سر حیوانات‎ 00:02:46
25 08:58:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
26 08:59:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 98 00:10:46
28 09:10:46 آرم استیشن روز 00:00:20
29 09:11:06 کلیپ زمستان 00:01:55
30 09:13:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
31 09:13:27 اوم نوم 00:01:14
32 09:14:41 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
33 09:15:01 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 19 00:06:28
34 09:21:29 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
35 09:21:51 ماموک 00:03:06
36 09:24:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
37 09:25:06 ترو ترو 00:03:31
38 09:28:37 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
39 09:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
40 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 75 00:10:41
41 09:40:41 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
42 09:41:34 یاپ یاپس 00:02:12
43 09:43:46 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
44 09:44:41 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
45 09:45:01 اژدهای مهربان من - قسمت 45 00:09:54
46 09:54:55 بندبندی‌ها 00:01:37
47 09:56:32 اعلام برنامه 00:00:35
48 09:57:07 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
49 09:59:42 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
50 10:00:02 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 40 01:21:57
51 11:21:59 اعلام برنامه 00:00:35
52 11:22:34 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
53 11:26:06 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
54 11:26:28 مولانگ 00:03:16
55 11:29:44 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
56 11:30:04 جت سواران-2 - قسمت 39 00:11:02
57 11:41:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 11:41:15 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
59 11:42:18 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:25
60 11:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
61 11:45:03 ببعی-4و5 - قسمت 12 00:08:56
62 11:53:59 ماموک 00:03:08
63 11:57:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 11:57:23 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
65 11:59:40 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
66 12:00:00 قطارها - قسمت 61 00:04:51
67 12:04:51 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
68 12:05:46 دیپ‌داپ 00:02:50
69 12:08:36 وله رگلاژ 00:00:59
70 12:09:35 جشن نماز 00:06:25
71 12:16:00 جشن نماز 00:05:42
72 12:21:42 اعلام برنامه 00:00:45
73 12:22:27 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:03:56
74 12:26:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
75 12:26:43 مولانگ 00:03:07
76 12:29:50 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
77 12:30:10 سامی و دوستان - قسمت 8 00:06:32
78 12:36:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
79 12:37:04 ماجراهای سعید 00:04:33
80 12:41:37 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
81 12:42:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
82 12:44:40 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
83 12:45:00 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 34 00:10:43
84 12:55:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 12:55:52 کلیپ نمره بیست 00:01:52
86 12:57:44 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
87 12:58:39 اوم نوم 00:01:02
88 12:59:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
89 13:00:01 نقاش کوچولو - قسمت 97 00:10:40
90 13:10:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
91 13:10:57 کاردستی‌های مهدپویا-لباس 00:03:43
92 13:14:40 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
93 13:15:00 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 18 00:06:27
94 13:21:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 13:21:47 کلیپ شاپرک 00:03:19
96 13:25:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
97 13:25:30 مولانگ 00:03:17
98 13:28:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
99 13:29:50 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
100 13:30:10 خدا چه آفریده؟ - قسمت 73 00:11:03
101 13:41:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
102 13:41:33 کاردستی‌های مهدپویا-مورچه 00:03:16
103 13:44:49 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
104 13:45:09 اژدهای مهربان من - قسمت 44 00:09:43
105 13:54:52 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
106 13:55:47 شن‌دونه‌ها 00:04:13
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
108 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
110 14:06:19 آرم تایم (سینمایی بیلینکی بیل) 00:00:25
111 14:06:44 سینمایی بیلینکی بیل 01:17:28
112 15:24:12 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
113 15:24:34 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
114 15:25:34 کلیپ قاصدک 00:03:20
115 15:28:54 تیزر پف فیلم 00:01:03
116 15:29:57 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
117 15:30:17 ویکی و مردان پر زور 00:11:47
118 15:42:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
119 15:42:31 ترافیک 00:02:15
120 15:44:46 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
121 15:45:06 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 13 00:11:02
122 15:56:08 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
123 15:57:08 تیزر پف فیلم 00:01:03
124 15:58:11 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
125 15:59:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
126 16:00:19 مل‌مل-5 - قسمت 117 00:55:00
127 16:55:19 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
128 16:55:41 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
129 16:56:46 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
130 16:59:08 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
131 16:59:38 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
132 16:59:58 صلح‌بانان - قسمت 42 00:22:07
133 17:22:05 اعلام برنامه 00:00:55
134 17:23:00 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
135 17:24:00 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
136 17:27:19 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
137 17:29:41 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
138 17:30:01 باگز خرگوشه - قسمت 5 00:21:38
139 17:51:39 اعلام برنامه 00:00:50
140 17:52:29 کلیپ بسم الله 00:03:33
141 17:56:02 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
142 17:56:57 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
143 17:58:25 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
144 17:58:55 وله رگلاژ 00:01:05
145 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:21:00
146 18:21:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
147 18:30:00 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
148 18:30:20 یوگی و دوستان - قسمت 3 00:20:39
149 18:50:59 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
150 18:51:37 بره ناقلا 00:06:39
151 18:58:16 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
152 18:58:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
153 18:59:38 آرم تایم (سینمایی داستان اسباب‌بازی‌-1) 00:00:25
154 19:00:03 سینمایی داستان اسباب‌بازی‌-1 01:11:08
155 20:11:11 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
156 20:12:30 رود رانر 00:08:34
157 20:21:04 آرم استیشن ماشین 00:00:14
158 20:21:18 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
159 20:24:20 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
160 20:24:50 لئون 00:02:40
161 20:27:30 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
162 20:29:16 تیزر پف فیلم 00:01:03
163 20:30:19 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
164 20:30:39 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 3 00:29:01
165 20:59:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 21:00:03 آگهی بازرگانی 00:02:37
167 21:02:40 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
168 21:03:00 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 9 00:25:19
169 21:28:19 تیزر مجموعه خرس های کله فندقی 00:01:21
170 21:29:40 کلیپ به رنگ ایران 00:03:37
171 21:33:17 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
172 21:33:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 21:34:10 آگهی بازرگانی 00:02:11
174 21:36:21 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 163 00:23:27
175 21:59:48 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها